SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
12,255 Posts
Hoewel ik het zeer toejuich dat Unilever voor Rotterdam kiest en ik de voordelen daarvan zeker niet wil bagatelliseren (of overdrijven), betwist ik wel twee zaken:

1. De gretigheid waarmee een oorzakelijk verband gesuggereerd wordt met het afschaffen van de dividendbelasting.
2. De wenselijkheid van zo'n (eventueel) oorzakelijk verband.

Dat Unilever niet voor Rotterdam gekozen zou hebben, indien de dividendbelasting niet zou zijn afgeschaft, is verre van zeker. Dat (deels buitenlandse) gefortuneerde aandeelhouders van talrijke multinationals nu vrijgesteld zijn van dividendbelasting is daarentegen wél een zekerheid. Dat geeft mij toch een beetje een wrange smaak. Want dit betekent op zijn best een (pyrrus?)overwinning in de aanhoudende race naar de bodem. Verdeel (Brexit) en heers (een reeks van dividendbelastingverlagingen). Niet de Nederlandse belastingbetaler, maar de CEO's en aandeelhouders van multinationals hebben reden om de polonaise in te zetten. Wij krijgen de kruimels in de vorm van wat arbeidsplaatsen, indirecte voordelen en prestige, zoals dat dan heet.

Het is ook krom dat volk en politiek hels worden van een salarisverhoging voor de CEO van een goed presterende bank. Salaris waarover hij in Nederland forse loonbelasting mag gaan ophoesten. En ondertussen lachen een Arabier en Chinees, met aandelen in 'onze' multinationals, zich ergens op een tropisch eiland de ballen uit de broek. Nederland op z'n smalst.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top