SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts
Heeft Rutte toch mooi geregeld. Geen sarcasme hier.

"Ondanks de woonlasten blijft het personeel namelijk ook liever in Londen wonen." Dat lijkt me sterk. Vanuit London met de taxi naar de luchthaven, daar wachten en dan je vlucht. Je bent sowieso 5 uur van je dag kwijt. Dat houd niemand lang vol.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top