SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
21,820 Posts
Een nuance bij de titel van deze thread: het bestuur van Unilever heeft voorgesteld om het hoofdkantoor exclusief in Rotterdam te vestigen. De aandeelhouders moeten daarover nog besluiten en onder hen is ondertussen wat gemor ontstaan.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top