SkyscraperCity Forum banner

Unilever kiest voor Rotterdam

3858 Views 22 Replies 13 Participants Last post by  EPA001
  • Like
Reactions: Arrrgh
1 - 1 of 1 Posts
We zijn inderdaad een beetje blij gemaakt met een wassen neus. Ondanks de woonlasten blijft het personeel namelijk ook liever in Londen wonen.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top