SkyscraperCity Forum banner

UNStudio onthult beelden Five Franklin Place

1883 Views 8 Replies 7 Participants Last post by  Skyscrapercitizen
3
De ontwerpen voor de eerste woontoren van UNStudio in New York zijn onthuld. Het twintig verdiepingen hoge Five Franklin Place kenmerkt zich door zijn zwartmetalen stroken, die speels om het gebouw zijn ‘gewikkeld’. De in breedte variërende banden zijn niet alleen decoratief, maar ook functioneel.

Qua kleur refereren de stroken aan gietijzer, het materiaal dat de negentiende eeuwse architectuur in de historische wijk Tribeca kenmerkt. Naast dat ze bepalend zijn voor het uiterlijk van het gebouw, worden ze ook gebruikt als terras, balkon en zonwering voor de in totaal 55 appartementen.

artikel : http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=13991

See less See more
1 - 1 of 9 Posts
1 - 1 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top