SkyscraperCity Forum banner

>>> ?

Upadek

835 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  skansen
1 - 3 of 3 Posts
Alfa przeżyła?
;)P.S Wczoraj ok 19 krążyłeś Skansenie rowerkiem po Hubach? Ewentualnie to był ktoś bardzo podobny do Ciebie :D
To nie ja. Byłem z Ewą. ;)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top