SkyscraperCity Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcie!

UPC 07/2014 - FINAŁ!

1105 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  dj_kamil
5
Czas rozpocząć siódmy finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Kamienice
Autor: am702. Londyn w kolorze
Autor: Tomeyk3. W delcie rzeki
Autor: jacca4. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku
Autor: hudy15. Zasrańce
Autor: hudy1

See less See more
1 - 1 of 5 Posts
1 - 1 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top