SkyscraperCity Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcie!

UPC 07/2014 - FINAŁ!

1104 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  dj_kamil
5
Czas rozpocząć siódmy finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Kamienice
Autor: am702. Londyn w kolorze
Autor: Tomeyk3. W delcie rzeki
Autor: jacca4. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku
Autor: hudy15. Zasrańce
Autor: hudy1

See less See more
1 - 2 of 5 Posts
I wyniki:

15. Wklęsłe czy Wypukłe? 7.94
14. Miejski maraton 8
13. Na wystawie 8
12. Reflections 8
11. Suburban Photo Contest 8.22
10. tramp 8.25
9. Warstwy 8.27
8. Great Love 8.5
7. Zintegrowane 8.55
6. Śródmieście Południowe 2 8.58
5. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. 8.8
4. Londyn w kolorze 8.8
3. W delcie rzeki 8.8
2. Kamienice 9.19
1. Zasrańce. 9.52
See less See more
1 - 2 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top