SkyscraperCity Forum banner

UPC 20/2012 - WYNIKI FINAŁU

11186 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  jar_007
Wyniki dwudziestego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Cisza: 11 głosów (30.56 %)
Autor: Awik

DRUGIE MIEJSCE:

ZEN: 10 głosów (27.78 %)
Autor: mayrah

POZOSTALI FINALIŚCI:

Mglista atrakcja: 7 głosów (19.44 %)
Autor: skansen

Niewidoma ściana: 6 głosów (16.67 %)
Autor: Sponsor


Pasażerze! 2: 2 głosy (5.56 %)
Autor: ww_lodz

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top