Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 83 Posts

·
Killswitch is missing
Joined
·
1,410 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Locatie: Cambridgelaan/Bolognalaan/Bisschopssteeg
Ontwerp: Onix
Opdrachtgever: Stichting Studentenhuisvesting (SSH)


De Johanna [werktitel], vernoemd naar de Johannapolder waarin de Uithof is gelegen wordt gebouwd op plaats van de ruim 230 containerwoningen aan de Cambridgelaan, Utrecht. Er komen 650 studenteneenheden, waarvan 2/3 onzelfstandig (gedeelde woon/kookvoorzieningen) en 1/3 zelfstandige eenheden [plattegrond verdieping 12-18]. Het gebouw wordt met 18 verdiepingen ongeveer 60 tot 65 meter hoog.

Daarnaast zijn er enkele overdekte parkeerplaatsen op de begane grond en komen er binnenmuurs vele fietsenstallingen [plattegrond], eveneens op de begane grond. In de plint is kleinschalige bedrijvigheid gepland, zoals een koffiehoek en een wasserette.

Er is ook gezamenlijke buitenruimte gepland [plattegrond], op de toren en voor de deur.

Oordeel van de welstand commissie is hier (agendapunt D5) te vinden.

In 2013 wordt gestart met de bouw.

Meer informatie en enkele renders: http://www.onix.nl/projects/studentcloud/?lang=nl


Woensdag 12 september 2012 is het ontwerp gepresenteerd door de directeur van SSH aan de Science Park organisatie. Gisteren is ook de grond gekocht door SSH.
 

·
Killswitch is missing
Joined
·
1,410 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
De Bisschoppen, wonderlijk genoeg met het adres niet aan de Bisschopssteeg maar aan het Salamancapad en de Short Staytoren aan de Cambridgelaan, zijn 67 meter hoog, met 19 verdiepingen: zeer te vergelijken dus. De torens van de Bisschoppen zijn alleen wel een stuk smaller, ranker. Misschien zelfs wel eleganter...
 

·
Registered
Joined
·
1,055 Posts
Op het tweede plaatje in de post van Nannoe lijkt het alsof niet alleen de containers worden verwijderd (logisch), maar ook het losse gebouw van de HU/gezondheidsfaculteit. Op het eerste plaatje lijkt het er nog te staan. Ben benieuwd wat het echt wordt.
 

·
Registered
Joined
·
752 Posts
Door het hoogte limiet zie je in Utrecht steeds meer brede afgestompte torens komen. Ten aanzien van de kavel grote en de hoeveelheid wat aan meters gerealiseerd moet worden.
 

·
Killswitch is missing
Joined
·
1,410 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Het wordt gebouwd door een studentenhuisvester die ook een toegelaten instelling is. Niet heel gek dat ze het aardig simpel houden. Volgend jaar krijgen ze de corporatieheffing van de regering op hun dak (760 mln voor alle corporaties) en ze moeten nog enkele miljoenen dragen voor de Vestia-debacle. En de financiën van SSH waren daarvoor überhaupt in slechte staat; prognose van de financieel toezichthouder van 2010 over 2014 was dat ze in het slechtste scenario bijna aan de saneringsgrens zaten.

Verwacht dus van deze opdrachtgever geen torens tot in de wolken met prachtige afwerking, zal zeer rechttoe-rechtaan worden.

Dat Casa Confetti wel netjes is afgewerkt - vooral van binnen - is volledig te danken omdat deze met 17 mede-corporaties in C.V. vorm is gefinancierd.
 

·
Registered
Joined
·
5,705 Posts
Hmmm, matig ontwerp voor de het op architectuur ambitieuze Uithof. Het commentaar van de Commissie Welstand op dit ontwerp:

D5 Cambridgelaan / Bisschopssteeg / Bolognalaan
(R) Ontwerp nieuwbouw woongebouw (circa 650 eenheden)
Aanvraag : SSH
Ontwerp : Onix
Status : collegiaal overleg


Supervisor Zaaijer licht de stedenbouwkundige situatie toe. De invalsroute naar de Uithof
vanaf de snelweg – de Universiteitsweg en in het verlengde daarvan de Bolognalaan –
kent een eenzijdige objectmatige bebouwing met doorzicht op het achterliggende
landschap. Om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen wordt tweezijdige bebouwing
mogelijk gemaakt, met behoud van doorzichten. Op deze locatie is een woongebouw
geprojecteerd, aansluitend op eerder ontwikkelde studentenhuisvesting in de directe
omgeving. Stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn dat alle bijkomende voorzieningen,
zoals en (parkeer)voorzieningen voor containers, auto en fiets, binnen de footprint worden
opgelost, geïntegreerd in het architectonisch ontwerp, zodat het landschap zich tot aan de
gevel kan uitstrekken.
Architect Meijer licht het ontwerp toe. Een essentieel aspect van deze opgave is een
aangename en humane leefwereld te creëren, ondanks de grootschaligheid die een
programma van 650 eenheden met zich meebrengt en een omgeving die bestaat uit harde,
functionele en grootschalige bebouwing. Om hier grip op te krijgen is het complex
benaderd als wolk, waarvan de afzonderlijke delen samen een geheel vormen ('the cloud').
In het ontwerp is ernaar gestreefd individualiteit en collectiviteit te laten samengaan. De
massa reageert op de stedenbouwkundige situatie. Aan de verkeersassen volgt het
orthogonale gebouw de bestaande rooilijnen, op de hoek de rustige Bisschopssteeg die
diagonaal door het gebied loopt. Het entreegebied is daaraan gesitueerd.
In de ruime hal zijn algemene functies voorzien, zoals een wasserij en een koffiehoek. Daarachter ligt een
parkeergarage onder een dek met verblijfskwaliteit. De getrapte volumeopbouw deelt het
gebouw op in kleinere eenheden, de dakvlakken worden ingericht als buitenruimte voor
aanwonenden. De thematiek van een wolk is ook in het gevelontwerp toegepast. De gevel
wordt bekleed met Makkumer tegeltjes in nader te bepalen blauwe en witte tinten. Reliëf in
de gevel wordt bereikt door variatie in neggediepten.
Reactie van de commissie
Op basis van een zorgvuldige stedenbouwkundige analyse is een spannende planopzet
bereikt, die goed reageert op de situatie en past in de structuur van de Uithof. De
commissie steunt het streven naar schaalverkleining door onder meer een getrapt volume
met afzonderlijke buitenruimten, al bestaat er twijfel over de sprong met een diepte van
één wooneenheid. Het succes van de planopzet hangt af van de architectonische
detaillering, materialisatie en het kleurgebruik. De commissie vraagt aandacht voor een
hoogwaardige inrichting van het entreeplateau, met meer intimiteit. Gezien de ligging op
het zuidwesten, gericht naar de dominante windrichting en het open veld, verdient het
aanbeveling na te gaan of technische voorzieningen nodig zijn om valwind te voorkomen.
De metafoor van een wolk spreekt aan, maar de 'bonkige getraptheid' versus de 'ijle wolk'
zal de nodige studie vereisen. De beëindiging van het grafische wolkmotief aan boven- en
onderzijde spelen hierbij een belangrijke rol. De invulling van de plint – zowel qua invulling
als qua uitwerking - overtuigt in deze presentatie nog niet. Het beeld van een ijle wolk
tegen een blauwe of blauwgrijze hemel zal niet worden geëvenaard met verticaal
tegelwerk, waarin blauwe tinten juist meer op de voorgrond zullen treden. Een zeer
zorgvuldige bestudering van het effect van de kleurstelling, reflectie en plasticiteit zal
moeten voorkomen dat deze bekleding slechts als grafisch spel wordt ervaren of een
onbedoeld harde uitstraling krijgt.
Conclusie
De commissie reageert positief op de amorfe hoofdvorm, de relatie daarvan met de
omgeving en het samenspel met het inspirerende gevelmotief. Tegelijkertijd ziet zij dit
gevelmotief als risicovol: indien niet goed uitgevoerd ontstaat er een 'hard' gebouw. Dit
vereist een grondige studie naar de toepassingen van het effect van het tegelwerk in relatie
tot het beoogde reliëf. Ook is het wenselijk op begane grondniveau te streven naar
kleinschaligheid (architectonisch en programmatisch). De doorwerking wordt afgewacht.
http://www.welstandutrecht.nl/downloads/4!4108/cwmu_20120703_not_oost_Pub.pdf
 

·
Registered
Joined
·
5,038 Posts
Cambridgelaan / Bisschopssteeg / Bolognalaan
(R) Ontwerp nieuwbouw woongebouw (circa 650 eenheden)
Aanvraag : SSH
Ontwerp : Onix
(Zie notulen 03/07 2012)
Status : collegiaal overleg
Architect Meijer licht de plandoorwerking toe. De aanlanding en dakbeëindiging van het
gebouw zijn nader bestudeerd. Het entreeplateau aan de zuidwestzijde wordt uitgevoerd in
hout en ingericht als collectieve ruimte met een tweetal volwassen bomen, geplant in het
maaiveld. De houttoepassing is in de entreehal voortgezet. Kozijnen worden vlak in de
gevel gedetailleerd. De materialisatie ervan is nog in studie; mogelijk wordt gekozen voor
kunststofkozijnen, mits deze strak kunnen worden gedetailleerd en de grafiek van de gevel
niet aantasten. In de gevelbekleding met Makkumer tegelwerk is meer nuance bereikt door
de toepassing van meer tinten wit en blauw en een oppervlaktestructuur die licht
Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 6 november 2012 5
genuanceerd weerspiegelt. Er is een zorgvuldig schema voor de toepassing van tinten en
tegelwerkverbanden. Deze aanpak laat het gebouw soms opgaan in de atmosfeer, soms
manifesteert het zich juist. Het onderzoek naar valwind heeft geen aanleiding gegeven tot
aanvullende architectonische maatregelen. Om ongewenst informeel fietsparkeren te
voorkomen worden enkele bomen aan de voorzijde voorzien van een tweelaagse
fietscarrousel. De fietsenstalling onder het entreeplateau aan de zuidwestzijde wordt bij
voorkeur kortgesloten met de Cambridgelaan.
Conclusie
In de vorige planbespreking heeft de commissie positief gereageerd op de planopzet. De
kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor het welslagen van het plan zijn overtuigend in beeld
gebracht. Dit nagestreefde kwaliteitsniveau dient vanzelfsprekend behouden te blijven bij
de realisatie. De commissie ziet de aanvraag omgevingsvergunning met vertrouwen
tegemoet.
 

·
Killswitch is missing
Joined
·
1,410 Posts
Discussion Starter · #19 ·
1 - 20 of 83 Posts
Top