SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
124 Posts
http://www.stockholmdirekt.se/nyhet...ut-i-framtiden/reprbw!dy67rxMchXHz9IeGVkZDGA/

Stadsbyggnadskontoret lägger fram förslag till nya riktlinjer om hur utvecklingen av City ska ske.

Nybyggnationer ska skapas i samklang med de befintliga byggnaderna. Variation i höjd och volym ska uppmuntras men man ska ta hänsyn till befintliga landmärken i stadssilhuetten, som till exempel kyrktornen, Kungstornen och Hötorgsskraporna – dessa ska framträda tydligt även i framtiden.
Dvs, hade nuvarande personer bestämt när dessa så extremt viktiga landmärken byggdes, så hade de inte fått byggas.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top