SkyscraperCity Forum banner

UTVECKLING | Ekonomi, Handel & Turism

1591 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  dennan4
Storstockholm behöver också den här tråden.

Innehåll:

Nyheter och kommentarer om ekonomi, handel och turism i Storstockholm.

Mod. kan ta bort tråden om denne vill.
1 - 2 of 2 Posts
Stockholm är Nordens mest dynamiska region

Stockholm tar över topplaceringen som Nordens mest dynamiska region – och puttar ned Oslo från tronen. Det framgår i rapporten State of the Nordic Region som rankar 74 regioner i Norden.
– Det är tajt mellan huvudstadsregionerna, säger Kjell Nilsson vid forskningsinstitiutet Nordregio
[...]
  • Like
Reactions: VECTROTALENZIS
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top