SkyscraperCity Forum banner

UWAGA! W tym tygodniu temat konkursu: "Dachy"

673 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  SoboleuS
Zgodnie z naszymi zasadami, w tym tygodniu mamy specjalny konkurs, którego temat wybrał zwycięzca poprzedniego takiego konkursu, a tematem tym są dachy. W odróżnieniu od zwykłych konkursów UPC, tematyka miejska nie jest w nim obowiązkowa. Pozostałe zasady są takie same jak w zwykłym UPC. Czas trwania konkursu będzie uzależniony od liczby osób biorących w nim udział: jeśli przez tydzień nie pojawi się co najmniej 15 spełniających regulamin zdjęć (z ponad 10 głosami), wtedy zostanie przedłużony on o kolejny tydzień.
Liczę na liczne i ciekawe zdjęcia :)
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top