SkyscraperCity Forum banner

VÄSTRA HAMNEN | Rondellhuset | 46m | 11fl

10415 Views 19 Replies 12 Participants Last post by  AndreasUllmark
Rondellhuset / Kv. Gängtappen 1

Status: Proposed
Developer: Wihlborgs
Architects: Arkitektbyrån Design
Construction: Q4 2012
Use: Office, Retail

http://www.malmo.se/Medborgare/Stad...Hamnen/Dp-5234-Gangtappen-1-och-Kranen-5.html
Dp 5234, Gängtappen 1 och Kranen 5

Detaljplaneförslag för del av fastigheten GÄNGTAPPEN 1 och KRANEN 5 i Hamnen i Malmö

Detaljplaneförslaget utgörs av två planområden. Syftet med detaljplanen, Dp 5234, är dels att göra det möjligt att på del av fastigheten Gängtappen 1 kunna uppföra en byggnad som innehåller ca7 550 m2kontor och ca650 m2butiksyta i bottenvåningen och dels reglera mark mellan Kranen 5 och Hamnen 21:138 i sydöstra hörnet i korsningen mellan Östra- och Lilla Varvsgatan. Regleringen innebär att kvartersmark överförs till gatumark för att säkerställa trafiksäker tillgängligheten till en akvifärbrunn i Lilla Varvsgatan.

_______________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan som har skickats ut till berörda myndig-heter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Samrådstiden är: 2012-04-27 — 2012-05-22

See less See more
4
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 20 Posts
Losing (and pretty laughable) proposal:

See less See more
3
Guess we lucked out on this one, ^^ is uninspired to say the least.
This one has grown to 46m in the latest and final version of the DP:

http://www.malmo.se/Medborgare/Stad...Hamnen/Dp-5234-Gangtappen-1-och-Kranen-5.html
Dp 5234, Gängtappen 1 och Kranen 5

Detaljplaneförslag för del av fastigheten GÄNGTAPPEN 1 och KRANEN 5 i Hamnen i Malmö

Detaljplaneförslaget utgörs av två planområden. Syftet med detaljplanen, Dp 5234, är dels att göra det möjligt att på del av fastigheten Gängtappen 1 kunna uppföra en byggnad som innehåller ca7 550 m2kontor och ca650 m2butiksyta i bottenvåningen och dels reglera mark mellan Kranen 5 och Hamnen 21:138 i sydöstra hörnet i korsningen mellan Östra- och Lilla Varvsgatan. Regleringen innebär att kvartersmark överförs till gatumark för att säkerställa trafiksäker tillgängligheten till en akvifärbrunn i Lilla Varvsgatan.

_______________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat slutligt förslag till detaljplan som ställs ut i syfte att ge berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare) möjlighet att lämna synpunkter.

Utställningstiden är: 2012-08-30 — 2012-09-27.
See less See more
Det var positivt och en godkänd höjd också.
Härliga nyheter! Tror ni denna står i kön att byggas efter Wihlborgs är färdiga med Fören?
Samma höjd som Mården på Lugnet-- helt ok.
Laga Kraft:

http://www.malmo.se/Medborgare/Stad...Hamnen/Dp-5234-Gangtappen-1-och-Kranen-5.html
Dp 5234, Gängtappen 1 och Kranen 5
Detaljplaneförslag för del av fastigheten GÄNGTAPPEN 1 och KRANEN 5 i Hamnen .
Detaljplanen, Dp 5234 syftar till att dels göra det möjligt att på fastigheten Gängtappen 1 kunna uppföra en byggnad som innehåller totalt ca 8 600 m2 kontor varav ca 700 m2 kan utgöra kontor/butiksyta i bottenvåningen och dels reglera mark mellan Kranen 5 och Hamnen 21:138 i sydöstra hörnet i korsningen mellan Östra- och Lilla Varvsgatan. Regleringen innebär att kvartersmark överförs till gatumark för att säkerställa trafiksäker tillgänglighet till en akvifärbrunn i Lilla Varvsgatan.

_______________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som vunnit laga kraft
2012-11- 23.
See less See more
Från Skånskan idag. Ju mer jag tittar på det här huset desto mer gillar jag det. Inte stormförtjust i att man bygger in Gängtappen på det här sättet egentligen men det här huset tror jag kan bli riktigt bra på den platsen.

”Gängtappen” får sällskap
Av Lennart Larsson 15 JUNI 00.09
MALMÖ. Kockums gamla huvudkontor, ”Gängtappen” kallat, kommer att få sällskap. Wihlborgs har nu fått bygglov för en stor kontorsbyggnad.

Den halvcirkelformade byggnaden ska ligga i korsningen Stora Varvsgatan- Östra Varvsgatan och kommer att ha en varierad höjd – som mest blir den tio våningar hög där den ska ansluta till Gängtappens 15 våningar – ner till sju våningar mot lokalgatan i norr där den ska ansluta till kommande bebyggelse.

Huset blir drygt 10 000 kvadratmeter stort, med källar- och garageutrymmnen inräknade.

See less See more
  • Like
Reactions: 2
^^
Gillar det skarpt. Framför allt hur bottenvåningen med sin "cross bracing" get en känsla av storskalighet, något som saknas i VH och i Malmö överlag.
Det här är tveklöst en utav ljuspunkterna i VH. Ser verkligen spännande ut.
Verkligen en av ljuspunkterna! Bygg bygg bygg!
Speciell design, runda byggnader är ovanliga i Sverige! Önskar bara den vore lite högre...
  • Like
Reactions: 1
Åkte förbi där igår, ser tyvärr väldigt opåbörjat ut..
Cyklade förbi idag och noterade att byggställningar var på väg upp högt upp på Gängtappens västra sida. Kan det vara rondellhuset som äntligen är på gång?
Läste någonstans att Rondellhuset har slopats och att man istället kommer att renovera Gängtappen, någon som har koll?
Läste någonstans att Rondellhuset har slopats och att man istället kommer att renovera Gängtappen, någon som har koll?
Låter konstigt. Enligt Wihlborgs hemsida håller de på med att renovera gängtappen och de har även rondellhuset som projekt.
Så det är väl i sin ordning.
Känslan med Wihlborgs är väl att de inte har igång flera projekt samtidigt utan fokuserar på några få åt gången. Får nog vänta på att renoveringen är klar i Gängtappen innan Rondellhuset påbörjas.

Sen har väl Wihlborgs dragit igång ett kontorsprojekt nere vid Slagthuset precis..
See less See more
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top