SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1057 Posts

·
Banned
Joined
·
206 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
Novite proekti koito zasagat Veliko Tarnovo prez perioda do 2018
: С близо 5 милиона лева изграждат нови паркове, детски и спортни площадки във Велико Търново


На 20.05.2013 г. се сключи договор между Община Велико Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”.

Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е на общата стойност 7 297 111, 54 лв. Общата стойност на допустимите разходи за основните обекти е 4 850 216, 97 лв. Общата стойност на Безвъзмездната финансова помощ към бенефициента (Община Велико Търново) е 4 607 706.12 лв., които представляват 95%.

Задължителния собствен финансов принос на Община Велико Търново е 5% и е в размер на

242 510. 85 лв., като продължителността е 24 месеца.

Основната цел е чрез подобряването на физическата и жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството на живот и да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие.

Специфични цели на проекта са:

- Подобряване на физическата среда в град Велико Търново чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни и велосипедни алеи, спортни и детски площадки;

- Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда;

- Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите;

- Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на град Велико Търново и околния ландшафт;

- Развитие на устойчива и интегрирана градска среда, чрез прилагането на единни архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.Реализацията на проекта ще облагодетелства пряко населението и гостите на град Велико Търново и общината, включително хора в неравностойно положение; деца, младежи и хора в активна възраст, практикуващи различни спортни дейности, в това число и колоездене, майки с деца, пенсионери.Основните обекти на интервенция попадат в определените зони на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново (ИПГВР).Обект "Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” е публична общинска собственост (Акт № 5542; 5543; 5562; 4705), разположен в непосредствена близост до Великотърновския университет. Паркът обхваща територия от 537 дка и представлява идеално място за отдих на жителите на града.
В рамките на настоящия проект по Основен обект 1 са предвидени дейностите:Алейна мрежа и настилки - Ремонтът обхваща почистване повърхността на плочите и подмяна или пренареждане на 20% от тях.

Кътове да отдих:

Предвижда се изграждането и възстановяването на редица кътове за отдих – изгледни площадки, места за пикник с пейки с маси;

Възстановяване на съществуващите в момента две чешми;

Детски площадки – 3 бр;

Спортни и атракционни съоръжения – 8 бр.- площадка с уреди за гимнастика, мултифункционален улей, маунтинбайк площадка (планинско колоездене, площадка за домашни любимци, площадки за скейтборд и ролери, площадка за фитнес уреди, площадка със стени за катерене, футболно игрище;

Парково оборудване- монтирани беседки, пейки с облегалки, пейки с маси, кошове за отпадъци, велостоянки и др. В центъра на парка се предвижда изграждането на табло алейно осветление; Водопроводна и канализационна мрежа;

Озеленителни мероприятия: Предвижда се частичен ремонт на тревните площи; Осветление: За осветление на вътрешното пространство на парка са предвидени осветители за външно осветление с енергоспестяващи лампи;

Общ резултат за основен обект 1: Подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - 26 000 кв.м в т.ч. озеленени площи (10 000 кв.м); тротоари – 1223 кв.м; детски площадки (3 бр.); спортни и атракционни съоръжени ( 8); беседки (7 бр.); пейка с маса (15); пейка с облегалка (60); кош за отпадъци (20); чешми (2); осветителни тела (140 );В зона за въздействие с преобладаващ социален характер попадат основни обекти 2, 3 и 4.Основен обект на интервенция 2. Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Чолаковци”

Дейности за основен обект 2: Подобряване на паркова среда, озеленени площи, детски площадки (6609 кв.м.) в т.ч.: детски площадки (282 кв.м); затревяване: (6327 км.м); осветителни тела (11); детски площадки (2); дървени пейки с облегалки (45); квадратни беседки с пейка и маса (6); шестоъгълна беседка (1); дървета (111), храсти (1711).Основен обект на интервенция 3: "Изграждане на спортна площадка в кв. „Чолаковци”.

Дейности за основен обект 3: Озеленяване на площи (70 кв. м), паркова настилка от формовани вибропресовани елементи (80 кв.м); тротоари (96 кв.м); комбинирано спортно игрище (357 кв.м); спортна площадка (1); парков осветител 8 броя.Основен обект на интервенция 4: "Изграждане на парк и детска площадка в зона В.

Дейности за основен обект 4: "Подобряване на паркова среда, озеленени площи, детски площадки (2458 кв.м), в която паркова настилка (548 кв.м); тротоари (18 кв.м); детски площадки (3); пейки с облегалки (9); кошче за отпадъци (5); осветителни тела (21); поливна система (1);
Основни обекти и планираните в тях дейности, които се надграждат от приключил и отчетен проект на Община Велико Търново - "Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново", който Община Велико Търново е изпълнила успешно по ОПРР по схемата: BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.Основен обект на интервенция 5: "Довършване на тротоарна настилка, около парк „Майка България”

Съобразно постигнатите резултати от изпълнените дейностите на горепосочения проект на Община Велико Търново е подновена алейната мрежа, извършена е реконструкция на осветлението, изтрадена е поливна система. Подменена е градската мебел и е започнато обновяването на алейната площ.

С настоящия проект ще бъде завършена подмяната на тротоарната настилка около градината с паметника на „Майка България” с бетонни павета, която обхваща 511 кв. м.

Очакван продукт за основен обект 5: Подменена тротоарна настилка 511 кв. м.Основен обект на интервенция 6: парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система

Съобразно изпълнението на горепосочения проект на Община Велико Търново е извършен основен ремонт на водна каскада в парк „Марно поле”.

С настоящия проект ще бъде ремонтирана част от алейната мрежа и подновена съществуващата асфалтова настилка с вибропресовани бетонни павета. Ще се наредят градински бетонни бордюри. Ще се изгради поливна система.

Очакван продукт за основен обект 6: рехабилитирана алейна мрежа (5970 кв.м); колчета против паркиране (42); изградена поливна система (1 бр.)Основен обект на интервенция 7: парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда

Съобразно изпълнението на горепосочения проект на Община Велико Търново е подновена алейната мрежа с нова настилка, изградени са детски съоръжения за различни възрастови граници, като са спазени условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Районът е благоустроен с изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища с трайна настилка и уличен водопровод с противопожарни хидранти.

С настоящият проект се предвижда доизграждане на дървена ограда около площадките и монтиране на врати в двата изхода, ще се изгради поливна система, която ще обхване 6 800 кв.м от зелените площи.

Очакван продукт за основен обект 7: Изградена висока ограда (257 м); изградена предпазна ограда (78 м); изградена поливна система (1 бр.)Основен обект на интервенция 8: Парк „Акация” - изграждане на поливна система; Съобразно изпълнението на проект на Община Велико Търново е извършена реконструкция на парка, подновена е алейната мрежа с нова настилка от бетонни павета, е поставено парково осветление по продължението на пешеходните зони и в обособените за отдих места, изградени са детски съоръжения за различни възрастови граници, като са спазени условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, изградени са беседки за отдих.

С настоящия проект ще бъде изградена поливна система, която ще обхване 13 700 кв. м. от зелените площи.

Очакван продукт за основен обект 8: изградена поливна система (1) бр.Основен обект на интервенция 9: Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка). (Теренът се намира в ж.к. „Колю Фичето” между улиците „Полтава” и „Симеон Велики").

Съобразно изпълнението на горепосочения проект е изградена детска спортна площадка.

С настоящия проект се предвижда да бъде изграждена нова метална ограда, съставена от метални ажурни пана по границите на площадката, като се остави вход с ширина от 1,5 м. в северната част и авариен изход от юг със същата ширина.

Очакван продукт за основен обект 9: изградена ограда 52 м.

С изпълнението на планираните основни обекти ще се осигури допълняемост и завършеност на интервенциите, както и подобряване на цялостния облик на града и подчертаване на неговата идентичност.


I edna goliama opasnost za florata I faunata na Veliko Tarnovo koiato NEZABAVNO triabva da se spre:


Планира се изграждането на специална улица по крайбрежието на река Янтра във Велико Търново. Улицата е била проектирана отчасти преди близо 30 години, но проектите са били изгубени.

Община Велико Търново вече е кандидатствала с проект пред предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ. „Кандидатствахме в средата на тази година и смятам, че ще получим необходимото финансиране от около 300 хил. лв. за изготвянето на цялостен работен проект. Само чрез него може да се намерят средства за крайбрежната улица по оперативна програма „Околна среда”, информира кметът на града- Румен Рашев.

Бъдещата улица „Крайбрежна” ще започва от Южния пътен възел и ще се простира чак до Бейския мост в началото на квартал Света гора под Балдуиновата кула. По протежението на реката ще се оформи път, по който ще преминават туристите. По него биха могли да се движат атракционни влакчета и даже теснолинейка. Така гостите на града ще слизат на самия му вход и свободно ще се отправят към старата част, без да влизат в натовареното движение в центъра. Стигайки до Балдуиновата кула, те могат да влизат и през южната порта на „Царевец”, която ще се отвори за целта. По този начин в крепостта ще може да се влиза и откъм „Френхисар” така, както е било някога. Точно там трябва да започва и лифтът към Арбанаси, за който вече има готов проект и кандидати да го финансират, обясни досегашният кмет. Така гостите на града ще разглеждат цялото поречие на реката, живописно разположените къщи и ще стигат до крепостта, от където ще се отправят в посока Арбанаси, поясни още той и припомни, че през следващия мандат ще се реализира и проектът за другия лифт, който ще се движи между паметника на Н. Пиколо и подножието му, където минава главният път Русе – Стара Загора, където ще се оформи и паркинг. Създаването му също има за цел да облекчи трафика на коли и автобуси в централната и старата част на Велико Търново. „Подобни начини за предвижване има в редица европейски градове, като Залцбург, Хайделберг, Будапеща. Оттам сме заимствали концепцията си”, коментира още Рашев. Той е категоричен, че със създаването на улица „Крайбрежна” няма да се посяга на коритото на реката, която е един от символите на града.

Като част от атракциите покрай крайбрежната улица ще е и повдигането на нивото на реката. За целта ще се използва бентът под крепостта „Царевец”, част от който е изграден, но не функционира. Целта е пред „Интерхотел Велико Търново” и паметника „Асеневци”, където е най-красивата й част, да стане плавателна. Това също е един отдавнашен проект, който все още не е реализиран.Според предварителните изследвания на община Велико Търново Янтра се простира през града на дължина от 13 километра от Чолаковци до „Родопа”. Разликата в нивата й е около 50 метра, поясни Рашев.

Част от трасето за новата улица „Крайбрежна” е подготвено още преди 30 години. Тогава до интерхотела е направен дублиращ колектор за отпадни води. Първият етап от създаване на трасето ще е именно от интерхотела до Южния пътен възел. Заради наличието на някои от съоръженията цената за създаването му ще е около 1 милион евро, сочат предварителните разчети.

„Преди да се направи самата улица, е нужно оформянето на коритото на реката, строителството на подпорни стени и укрепването на колектора”, категоричен е кметът на Велико Търново. Бреговете ще се укрепват основно с габиони, но на подходящи места ще се ползва и естественото речно корито, както и бетонни подпори.

„Габионите са естествен камък, който е изключително здрав. Върху него може спокойно да се полага и асфалтова настилка и да се предвижва голямо натоварване”, обясни градоначалникът. Първите габиони вече държат здраво бреговете на реката точно под църквата „Св. 40 мъченици”. Този способ се налага и заради изискването строежите да не контрастират с културните паметници. „Не може един такъв проект да се работи на парче. Първо ще се направи укрепването на реката и изграждането на стените. Върху тях трябва да легне и самият път. Представям си го по-скоро като една алея за разходки, по която ще могат да се движат примерно влакчета с туристи. Улицата не може да бъде толкова широка и да поема част от пътния трафик.

Za novata "Kraibrejna" triabva vsichki jiteli na staria kvartal da sa sglasni! Iska se da se postroi parking na istoricheskia halm "Frankhissar" unishtojavaiki vsichki darveta I veroiatno srednovekovnni ostanki.
 

·
Registered
Joined
·
276 Posts
Ти в ред ли си? Търново е вече само флора и фауна. Този град не се вижда от джунгли! Трябва масово изсичане на големите дървета около янтра. През лятото не се вижда паметника Асеневци и галерията! По улица Панорамна не се вижда никаква панорама! Около Царевец и Трапезица също!Дърветата по булевард България са станали огромни и пречат! Последни яснях изпопадаха и начупиха на хората балконите! Скалните венци от към улица Гурко и от към Трапезица НЕ СЕ ВИЖДАТ от папрат и храсти! Всичко това трябва да се изкорени и да се окоси. Да се оформят зелените площи. Целият град да изглежда като парк! А не като изоставен и неподдържан бардак! Миналата година идва една жена от някаква структура към ЕС, свързана с културата и т.н. Остана изумена от избуялата растителност из целия град. Препоръката и беше да се изсече и да се разкрие архитектурата.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се направи улица Крайбрежна по начина по който е предвидено!

Съгласен съм само за паркинга върху Френкхисар. Това е абсурдно! Паркинг трябва, но нека да е на място на което няма археология...
 

·
Banned
Joined
·
206 Posts
Discussion Starter #3 (Edited)
Ти в ред ли си? Търново е вече само флора и фауна. Този град не се вижда от джунгли! Трябва масово изсичане на големите дървета около янтра. През лятото не се вижда паметника Асеневци и галерията! По улица Панорамна не се вижда никаква панорама! Около Царевец и Трапезица също!Дърветата по булевард България са станали огромни и пречат! Последни яснях изпопадаха и начупиха на хората балконите! Скалните венци от към улица Гурко и от към Трапезица НЕ СЕ ВИЖДАТ от папрат и храсти! Всичко това трябва да се изкорени и да се окоси. Да се оформят зелените площи. Целият град да изглежда като парк! А не като изоставен и неподдържан бардак! Миналата година идва една жена от някаква структура към ЕС, свързана с културата и т.н. Остана изумена от избуялата растителност из целия град. Препоръката и беше да се изсече и да се разкрие архитектурата.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се направи улица Крайбрежна по начина по който е предвидено!

Съгласен съм само за паркинга върху Френкхисар. Това е абсурдно! Паркинг трябва, но нека да е на място на което няма археология...
Съжалявам, не съм от Tърново, но много обичам града и бих искал всичко да е добре в него:) Но щеше да е някак по- добре ако бяха построили един парк там или нещо такова вместо улица... щеше да е по- тихо и приятно :) Надявам се хубаво да го направят... интересно ми беше само какво търновци мислят по темата, защото ако те искат нова "Крайбрежна", нека се построи, напълно подкрепям :) :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
233 Posts
Ти в ред ли си? Търново е вече само флора и фауна. Този град не се вижда от джунгли! Трябва масово изсичане на големите дървета около янтра. През лятото не се вижда паметника Асеневци и галерията! По улица Панорамна не се вижда никаква панорама! Около Царевец и Трапезица също!Дърветата по булевард България са станали огромни и пречат! Последни яснях изпопадаха и начупиха на хората балконите! Скалните венци от към улица Гурко и от към Трапезица НЕ СЕ ВИЖДАТ от папрат и храсти! Всичко това трябва да се изкорени и да се окоси. Да се оформят зелените площи. Целият град да изглежда като парк! А не като изоставен и неподдържан бардак! Миналата година идва една жена от някаква структура към ЕС, свързана с културата и т.н. Остана изумена от избуялата растителност из целия град. Препоръката и беше да се изсече и да се разкрие архитектурата.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се направи улица Крайбрежна по начина по който е предвидено!

Съгласен съм само за паркинга върху Френкхисар. Това е абсурдно! Паркинг трябва, но нека да е на място на което няма археология...
***********

100 % съгласен с целия коментар. Като добавка от мен:
градът трябва да се експонира по-добре, ако трябва да се изкоренят някои дървета и на тяхно място да се засадят нови, малки. От старите дървета не се вижда архитектурата и са опасни понякога. Освен това Янтра в цялата и' част през града трябва да има елементите на градски парк, а не пущинак, както е сега. Да не говорим, че трябва да има план към общината ако искат да запазят духа на града да се ремонтират поне по 10 къщи в стария град на година.
 

·
Banned
Joined
·
206 Posts
Discussion Starter #6 (Edited)
***********

100 % съгласен с целия коментар. Като добавка от мен:
градът трябва да се експонира по-добре, ако трябва да се изкоренят някои дървета и на тяхно място да се засадят нови, малки. От старите дървета не се вижда архитектурата и са опасни понякога. Освен това Янтра в цялата и' част през града трябва да има елементите на градски парк, а не пущинак, както е сега. Да не говорим, че трябва да има план към общината ако искат да запазят духа на града да се ремонтират поне по 10 къщи в стария град на година.
Съгласен съм с тебе :) :cheers:
 

·
Banned
Joined
·
206 Posts
Discussion Starter #10
Какво смятате за запазването на духа на стария град на Велико Търново, реставриране на старите сгради и т.н., защото все пак те къщите си падат като домино и застрашават живота на хората. Пример за това е улицата "Опълченска" :


 

·
Rough'n'tough
Joined
·
11,577 Posts
Така, по въпроса за крайбрежната улица. Преди време стана дума и се чудехме дали равнището на реката в рамките на града позволява водата да бъде запирана на някои участъци, коритото да се задълбае, и там да може да се плава с лодчици. Много ясно според всички правила за опазване на околната среда. Вероятно е дошло време за замерване на дебита, ОВОС и конкурс за решение и изпълнител, ако се установи, че Янтра позволява лодчици да плават в нея след строителна намеса. Такова нещо би разнообразило доста Велико Търново. При маловодие и трайно нисък дебит за съжаление това е само мечта.
 

·
Banned
Joined
·
206 Posts
Discussion Starter #12
Така, по въпроса за крайбрежната улица. Преди време стана дума и се чудехме дали равнището на реката в рамките на града позволява водата да бъде запирана на някои участъци, коритото да се задълбае, и там да може да се плава с лодчици. Много ясно според всички правила за опазване на околната среда. Вероятно е дошло време за замерване на дебита, ОВОС и конкурс за решение и изпълнител, ако се установи, че Янтра позволява лодчици да плават в нея след строителна намеса. Такова нещо би разнообразило доста Велико Търново. При маловодие и трайно нисък дебит за съжаление това е само мечта.
Mного хубаво ще стане ако може да плава човек :) :cheers: А за това до колкото разбрах ще я направят като peка Cена във Франция, тоест да могат да регулират водата :)
 

·
Registered
Joined
·
276 Posts
След като си припомних проекта, мисля че наистина не би било добре долу да има шосе за автомобили. Аз бях останал с впечатление че ще бъде парковаи алеи, пейки и т.н. И задължително всичко в СТАР СТИЛ!!! Дано не нашият пак кръглите глобуси и пейки от най-прост квадратен профил...
Надявам се че подпорните стени ще бъдат облицовани с камък и няма да слагат онези мрежи с трошляк. Грозни са и имат само функционално значение. ако се търси естетика( а трябва) просто трябва да облицоват бетона. Боже, започвам да се плаша за този проект. Предричам здраво осиране. Само си спомнете как укрепиха моста за турската махала. Заляха с бетон каменни подпори на стотици години и ги оставиха така.

И последно: Ако се остави автомобилния път , нека да измислят по какъв начин ще го отделят от алеите. И шумоизолиращо и визуално. Защото от друга страна в Търново е толкова тясно и пътищата в тази част не стигат. Би било добре да има алтернативен маршрут.
 

·
Banned
Joined
·
206 Posts
Discussion Starter #14 (Edited)
След като си припомних проекта, мисля че наистина не би било добре долу да има шосе за автомобили. Аз бях останал с впечатление че ще бъде парковаи алеи, пейки и т.н. И задължително всичко в СТАР СТИЛ!!! Дано не нашият пак кръглите глобуси и пейки от най-прост квадратен профил...
Надявам се че подпорните стени ще бъдат облицовани с камък и няма да слагат онези мрежи с трошляк. Грозни са и имат само функционално значение. ако се търси естетика( а трябва) просто трябва да облицоват бетона. Боже, започвам да се плаша за този проект. Предричам здраво осиране. Само си спомнете как укрепиха моста за турската махала. Заляха с бетон каменни подпори на стотици години и ги оставиха така.

И последно: Ако се остави автомобилния път , нека да измислят по какъв начин ще го отделят от алеите. И шумоизолиращо и визуално. Защото от друга страна в Търново е толкова тясно и пътищата в тази част не стигат. Би било добре да има алтернативен маршрут.

И аз съм на същото мнение, просто защото Велико Търново е един страхотен град, най- впечатляващ със своят стар град. Поне да бяха направили един парк в стар стил вместо модерна улица... достатъчно че в царквата "Св. 40 Мъченици" греят пластмасови свещи пък и влакчето до Трапезица е просто като една стъклена кутия.
Eми как ще преминават хората до другата страна на улицата... , в България eдна пешеходна пътека е недостатъчна, като знам какви пияници и простаци виреят там на пътя... :nuts:
Ах тази Българска простотия .... еми плочите до влакчето на Трапезица и тях толкова ще ги облицоват :D :
 

·
FEL TEMP REPARATIO
Joined
·
1,824 Posts
Великотърновската „Аглика трейд” стана иновативно предприятие на годината

Публикувана в брой: 4 / 2015-01-08
Видяна: 534 пъти

Текстилното предприятие „Аглика трейд”, което има производствени бази във Велико Търново и Твърдица, получи приза „Иновативна фирма на годината”.
Девет компании бяха отличени в Националния конкурс за иновативно предприятие на 2014 г., който се организира за десета поредна година от фондация "Приложни изследвания и комуникации".
„Аглика” събра най-много гласове на журито за своята иновативна дейност в категорията "Иновативни технологии в традиционни сектори". Наградата "Най-иновативно предприятие на 2014 г." взе текстилно предприятие с близо 50-годишна история, което наскоро разкри представителство във Флорида, САЩ.
Компанията е разработила и патентовала иновативна структура на хавлиен плат, позволяваща дигитален печат върху хавлиените изделия с фотографско качество, което й осигурява сериозно предимство пред останалите конкуренти на световния пазар. Клиенти на фирмата са известни световни дизайнерски марки, рекламни агенции и корпорации.

www.borbabg.com
 

·
-----------
Joined
·
17,089 Posts
По идея на премиера реставрират суперобект - двореца на първите АсеневциИван Асен ІІ е преместил царската и патриаршеската резиденция на ново място, вероятно защото е решил, че дворецът на Трапезица е прокълнато място – там са убити по насилствен начин и четиримата царе, управлявали България от 1185 до 1218, твърди проф. Божидар Димитров
Министерският съвет ще гласува скоро средства за реставриране на три паметника на културата с национално и световно значение, за да се превърнат те в привлекателни обекти на културно-историческия туризъм, съобщи директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров. Средствата ще бъдат отпуснати на Министерството на културата, а изпълнител ще бъде Националният исторически музей.

Идеята е на премиера Бойко Борисов и се е родила след големия успех на вече реставрираните крепости – Белчин (500 000 посетители за година), Царевец – 240 000, Перперикон – 200 000, Созопол – над един милион.

Един от новите суперобекти ще бъде дворецът на първите Асенeвци. Както установи чрез археологическите си разкопки проф. Константин Тотев, дворецът не е бил на Царевец при царете Петър, Асен, Калоян и Борил, а на Трапезица (хълма срещу Царевец).

Иван Асен ІІ (1218-1241 г.) е преместил царската и патриаршескатарезиденция на ново място, вероятно защото е решил, че дворецът на Трапезица е прокълнато място – там са убити по насилствен начин и четиримата царе, управлявали България от 1185 до 1218 г.

В Националния исторически музей вече е постъпил идейният проект от търновския архитект Пламен Цанев, следващ стриктно археологическите останки, издигащи се на 6-8 метра височина и днес. Вижда се, че дворецът на първите Асенeвци е разположен в северния „полуостров” на платото Трапезица на площ от 660 кв. м. Това е типичен феодален замък и вероятно е бил построен от братята Асен и Петър още преди Освободителното въстание през 1185 г. - още когато са били проинари (регионални военни командири) във византийската армия. Дворецът е бил отбраняван от мощна кула, като самостоятелна крепостна стена го е пазела от нападатели, преодолели крепостните стени на Трапезица. По-късно от полуострова е отцепена с трета крепостна стена още площ, където е изграден дворец за представителни цели и с необходимите стопански постройки, казарма за охраната и т.н.

След реставрацията не само Трапезица, но и самият град Велико Търново ще придобие нов облик. Туристите за Трапезица ще бъдат улеснявани от вече изграденото по европейски проект влакче-асансьор.
http://www.faktor.bg/kultura/36027-po-ideya-na-borisov-restavrirat-superobekt-dvoretza-na-parvite-asenevtzi.html
 

·
Moderator
Joined
·
19,021 Posts
Би било чудесно това да се направи. Ако реставрацията и надстрояването е изпълнено качествено, с подходящите материали и по правилния начин, дори да има бягане от историческата истина, по-добре да направят крепоста.

И в тази връзка не може ли да се помисли и за възстановяване на къщи в Царевец, защото от моите спомени освен крепостните стени и патриаршеската катедрала други сгради няма..
 

·
Rough'n'tough
Joined
·
11,577 Posts
Това с двореца не идва ли малко като гръм от ясно небе? Като за първи път да чувам, че искат да бъде възстановен, а вече са напреднали. Иначе прекрасна новина. Никой няма право на изцепки обаче.
 

·
Registered
Joined
·
11,727 Posts
Само да не стане като Дисниленд. Че от масовата мода да се "реставрират" крепости из държавата в повечето случаи станаха такива смешки, че не е за описване.
 

·
-----------
Joined
·
17,089 Posts
Нали не се връзвате на патоса в тази статия, имейки предвид източника и ? :)
По лична идея на премиера.... с любезните обяснения на професор Джаба... чак се разплаках.
Ще се получи същото, като възстановката на южната порта, която вече беше реализирана:

То и проектанта е същия, че и визуализацията изглежда по подобен начин.

Зад цялото нещо според мен стои кмета, който нали е от ГЕРБ... и сега като са отново на власт, ще успеят да намерят финансиране за проекта си.
 
1 - 20 of 1057 Posts
Top