SkyscraperCity Forum banner

Vietnam's landscape along railway from Saigon to Hanoi

8536 Views 50 Replies 12 Participants Last post by  blue_milkyway88
These are many beautiful and magnificent scenery along railway from Saigon to Hanoi and now I just wanna share some photos of those places I took on my trip last week, the quality of them are not good because of taking through glass, just enjoy it in some ways...

Our beloved country is so peaceful as well as very breathtaking and I think there are many interesting places to discover along the length of Vietnam. :cheers::cheers::cheers: Having those times on the train recently give me unforgetable experiences. Love Vietnam. :cheers1:

The new day had come...the sunrise view at somewhere in Phu Yen provinceThe most impressive view along the whole trip is the rice field situated between hills and mountains look evergreen to the horizon...See less See more
5
1 - 20 of 51 Posts


going through the tunnel

See less See more
4
4
1A National highway just look like a small street in the village :bash:Henry Vú's home

See less See more
4
Storks flying flying...

Ducks everywhere....See less See more
4
Henry Vú is fishing...

will be back with view from Hai Van mountain pass...
See less See more
2
Xe lửa VN chạy xình xịch xình xịch khó chụp ảnh lắm
Đẹp nhất là những đoạn qua miền Trung đấy: núi non + đồng lúa + biển cả
Đẹp nhứt là đoạn qua đèo Hải Vân, 1 bên là vách núi, bên kia là vực thẳm cheo leo, phía dưới là biển xanh ( đẹp nhưng hơi ớn :D ) có ai có ảnh của đoạn đấy ko ? lâu lắm rồi ko đi :)
Đến đèo Hải Vân rồi ^_^Skyline Đà Nẵng tuyệt đẹp...Quang cảnh dọc theo đường đi lên đèo...See less See more
4
ghét nhất là đám electric wires này >"<See less See more
4
tiếp đi bạn :D khi nào gần đến đèo Cả nhớ PM cho mình nha :), công bằng mà nói đi dọc đất nước bằng tàu không đẹp bằng đi bằng xe, vì đi xe ngoài cảnh thiên nhiên còn vào sâu trong thành phố
1 - 20 of 51 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top