SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
1,241 Posts
MCDONALD's VIGAN is just one of the establishments that comply with the preservation and conservation of Vigan's heritage

Naku, superficial masyado yung McDonald's. Sabi nga nila, kitsch. Kung compliance pag-uusapan, dapat sinunod nila yung design ng dating Seminario na nakatayo dun mismo sa site. Kaya nga may issue diyan dati. Ang ginaya, yung belltower, pero ang design is a mockery of Philippine colonial architecture. Parang sinasabi ng design, after 200 years, ito na ang kaya ng mga arkitektong Pilipino !
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top