SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 51 Posts

·
Registered
Joined
·
135,157 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Виница е град во источниот дел на Македонија, и центар на Општина Виница. Градот имал 10.863 жители според пописот од 2002.

Градот Виница се наоѓа во подножјето на планината Плачковица, помеѓу планините Голак и Обозна, во југоисточниот дел на Кочанско-виничката котлина, на северниот брег на реката Брегалница. Низ Виница течат и повеќе помали реки, меѓу нив и реките Виничка и Градечка. Градот Виница е познат по исторската римска тврдина Виничко Кале, која се наоѓа на ридот над градот. Во неа се пронајдени познатите ранохристијански теракотни икони.

Подрачјето на Виница било населено во времето на неолитот (од 12 до 6 век п.н.е.), според пронајдените материјали од Виничко Кале и околните археолошки локации. Во антиката, подрачјето го населиле Пејонците. Сегашниот град потекнува од Византиска тврдина, која била центар на производство со вино. Лозните насади на виничкиот рид биле напуштени по 1980 кога поактивно започнале археолошките истражувања.

 
1 - 20 of 51 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top