SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
21,807 Posts
Aangezien meer dan de helft van het college een banenmotor als Rotterdam Airport al niet ziet zitten, ben ik erg benieuwd wat de uitkomst zal zijn.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top