SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
12,508 Posts
Ogólnie PieEetrek polecam Ci w większym stopniu pozwiedzać miasta tak wogóle dla samego siebie ;)

Zobaczyć warszawskie, łódzkie, wrocławskie i inne śródmieścia bo choć zaniedbane to kryją wiele genialnej architektury :)

W Szczecinie jest o to najłatwiej bo to miasto tam żyje i jest w dużo lepszym stanie niż gdzie indziej. W innych polskich miastach niestety wygląda to dużo gorzej i wyprawa w ich środmieścia dalej przypomina zapuszczanie się w "jądro ciemności" ;)

Ja oczywiście będę czekał na fotorelację :D
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top