Skyscraper City Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Banned
Joined
·
10,367 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
WARSAW , Poland

Chmielna Tower | 130m | App

Chmielna Tower

Height: 130m Cancelled
Floors: ??
Planned construction start: ?
Planned construction end: ?
Investor: Kulczyk Holding / Larry Silverstein
Designer: ?
District: Wola
Street: Chmielna/Miedziana
Intended use: Apartment-Hotel building


WARSAW, 25.11.2010r.

OŚ-IV-UII-AOR-76242-34-27-10

Information about setting about conducting the environmental impact assessment

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji wysokościowego budynku mieszkalno-hotelowego z towarzyszącymi usługami i garażem podziemnym na dz. ew. nr 24, 25, 39, 40, 41 i 49 obręb 6-01-09 przy ul. Chmielnej i Miedzianej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:
- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie,
- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 6.12.2010r. do dnia 27.12.2010r., w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m. st. Warszawy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/?dzial=komunikaty&ak_id=24310&kat=9
 

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Pictures out of date

These architectural images are for the original, 140-meter tower. I don't think they could just double them to make the 282-meter tower that was approved and apparently under construction. :nuts: (Unless they also wanted to quadruple the footprint and bought up a bunch of property all around....)

Does anyone have a source for the current plans?
 
1 - 6 of 6 Posts
Top