SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1408 Posts

·
Registered
Joined
·
3,630 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Turcy chcą zbudować stołeczną oczyszczalnię


300 mln euro mniej od dwóch polskich konkurentów chce turecka firma Sistem Yapi za wybudowanie oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. - Ich cena jest niewiarygodna - mówi konkurencja.

Sensacja na polskim rynku budowlanym - tak można nazwać ofertę złożoną przez konsorcjum, którego liderem jest turecka spółka Sistem Yapi Insaat w przetargu na oczyszczalnię ścieków w Warszawie. Za realizację inwestycji, która ma zakończyć się do 2010 roku, Turcy zażyczyli sobie 298 mln euro. Budimex Dromex chce za roboty ponad 609 mln euro, a Warbud - 564 mln euro.

Warszawa była w stanie wyłożyć na oczyszczalnię 445 mln euro, a głównym kryterium oceny ofert jest cena. Jeśli Turcy i zamawiający nie popełnili błędów prawnych, to lukratywny kontrakt przypadnie firmie Sistem Yapi Insaat.

- Wiarygodne firmy zaoferowały realizację kontraktu po wiarygodnych cenach, które odzwierciedlają realne koszty. Cena tureckiego konsorcjum jest niewiarygodna - komentuje sytuację Krzysztof Kozioł, rzecznik prasowy Budimeksu.

- Za firmą, która do małych nie należy, wejdą na rynek kolejne duże zagraniczne firmy budowlane, co przyczyni się do spadku cen - podkreśla Janusz Mikuła, wiceminister rozwoju regionalnego, który nadzoruje duże inwestycje infrastrukturalne realizowane przy współudziale funduszy z UE.

Z informacji GP wynika, że polskim rynkiem interesują się m.in. spółki z Chin. Chcą wystartować w przetargach na budowę tras ekspresowych i autostrad. Stawiają jednak warunek - interesują ich tylko kontrakty na długie odcinki dróg.

Stołeczna Czajka to przykład inwestycji, która nie może wystartować z powodu zbyt dużej różnicy między ofertami a możliwościami zamawiającego. Pierwszy przetarg został unieważniony, bo nie zgłosiła się żadna firma. Podobny los spotkał drugie postępowanie. Wystartowały w nim dwa konsorcja, które zażądały trzy razy więcej niż Warszawa mogła zapłacić. Jeśli projekt nie zostanie ukończony do 2010 roku, to UE cofnie dotację. Warszawa może stracić nawet 2,5 mld zł, wliczając w to kary, które zapłaci za zanieczyszczanie Wisły.
=========================================================
odradzałbym ofertę Tureckiego konsorcjum... w Moskwie ich nowopowstale budynki się zawaliły ...
 

·
Registered
Joined
·
3,630 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
STUOŚ - OŚ Czajka Priorytetowa Inwestycja Preokologiczna dla Warszawy

Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska stoi przed wielką szansą na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczy to szczególnie Warszawy, która mimo, że jest jednym z najbardziej rozwiniętych polskich miast,odprowadza prawie połowę produkowanych w mieście ścieków bezpośrednio do Wisły. Realizacja Projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie" umożliwi dołączenie do grona wysokorozwiniętych stolic europejskich również w tej dziedzinie. Jednocześnie podjęte działania w znacznym stopniu zbliżą Polskę do wywiązania się z zapisów Traktatu Akcesyjnego dotyczących ochrony środowiska. Ze względu na złożoność prac koncepcyjnych i wykonawczych, Projekt jest realizowany w trzech fazach.
Faza I
Priorytetowym zadaniem tej fazy była budowa przewodów ściekowych oraz pompowni umożliwiających uruchomienie Oczyszczalni Ścieków "Południe". Zadanie to zakończyło się pomyślnie. Równolegle prowadzono prace nad przygotowaniem najważniejszej inwestycji całego Projektu: modernizacji i rozbudowy "Czajki" - największej w Polsce oczyszczalni ścieków, wraz z kolektorami oraz budową stacji termicznej utylizacji sadów ściekowych.
Faza II
Druga faza Projektu dotyczy poprawy jakości wody i jej dystrybucji na terenie aglomeracji warszawskiej. Największym zadaniem tego etapu jest poprawienie procesów uzdatniania wody w dwóch warszawskich wodociągach - Zakładzie Wodociągu Centralnego (popularnie zwanego "Filtrami") oraz Zakładzie Wodociągu Północnego, w którym uzdatniana jest woda z Zalewu Zegrzyńskiego. Realizacja tych przedsięwzięć, wraz z trwającą renowacją istniejącej sieci wodociągowej, w znacznej mierze wpłynie na poprawę smaku i zapachu wody. Przetargi na te zadania są w toku. Zarządzanie siecią wodociągową zostanie wsparte przez specjalnie zaprojektowany system komputerowy. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania sieci będą monitorowane.
Faza III
Ostania z zaplanowanych faz obejmuje przede wszystkim rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków "Czajka", w tym: modernizację części ściekowej wraz z przygotowaniem osadów do utylizacji, budowę układu przesyłowego łączącego sieć kanalizacyjną lewobrzeżnej Warszawy z oczyszczalnią oraz budowę stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych. Te zadania, w porównaniu z dotychczasowymi, wymagają zarówno największych nakładów finansowych, jak i pracy.

Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych

Obecnie MPWiK rozpoczyna kolejny etap realizacji Projektu - przetarg na modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (budowa stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych). Zadanie to jest jednym z najważniejszych etapów dla powodzenia całego Projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie".
Projekt budowy stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych zakłada wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, które umożliwią bezpieczne przekształcanie osadów ściekowych. Wybrana przez Spółkę technologia spalania w złożu fluidalnym stanowi grupę zaawansowanych technicznie rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych. W odróżnieniu od innych nowoczesnych technologii, jak np. mokre utlenianie, technologie fluidalne posiadają szereg potwierdzonych aplikacji w zakresie spalania osadów ściekowych (USA, Japonia, kraje Unii Europejskiej). W Danii spalane jest 40% masy osadów ściekowych, we Francji ok. 30%, w Niemczech ok. 30%, a poza UE w Szwajcarii 40%, w Japonii 55% i w USA 30%. W przypadku Polski technologie fluidalne z powodzeniem wykorzystywane są przez energetykę zawodową. Na świecie działa kilkaset spalarni fluidalnych.

Zaletami spalania fluidalnego są:
możliwość unieszkodliwiania wszystkich odpadów powstających na oczyszczalni ścieków (osady ściekowe, skratki, tłuszcze i piasek),
spełnienie restrykcyjnych wymogów, co do standardów emisyjnych,
wysoka efektywność energetyczna - możliwość odzysku energii cieplnej oraz produkcja energii elektrycznej,
zapewnienie niezawodności pracy.


Należy pamiętać, że ustawowo zapisany w prawie polskim wymóg respektowania zasady Najlepszych Dostępnych Technik (ang. BAT - Best Available Techniques) w odniesieniu do spalarni wszelkich rodzajów odpadów, w tym osadów ściekowych, jest równoznaczny z wymogiem zastosowania w tych instalacjach najnowocześniejszych technologii ich termicznego przekształcania.

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

Realizacja tej inwestycji jest kluczowym elementem uporządkowania gospodarki ściekowej stolicy. Obecnie "Czajka" przerabia od 140 000 m3 do 200 000 m3 ścieków na dobę, do zakończenia inwestycji w 2010 r. przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 435 000 m3 ścieków na dobę. Na "Czajkę" trafią nie tylko ścieki z prawobrzeżnej Warszawy, ale również z centralnych i północnych, lewobrzeżnych części miasta.

Wyzwania

Projekt "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie" jest największym przedsięwzięciem w zakresie ochrony środowiska realizowanym w ramach Funduszu Spójności w Europie. Skala przedsięwzięcia sprawia, że MPWiK jest pionierem w realizacji tego typu inwestycji. Głównym wyzwaniem stojącym przed Spółką jest ukończenie Projektu do 2010 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg realizacji Projektu oraz czas, jaki pozostał do wyznaczonej daty, zakończenie prac w terminie wymaga ogromnej mobilizacji, zarówno ze strony Spółki, jak i administracji rządowej i samorządowej.

Profity

Korzyści, jakie przyniesie realizacja Projektu, są bardzo wymierne. Warszawa będzie miała jedną z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych oczyszczalni w Europie, dzięki której (wraz z oczyszczalnią "Południe") wszystkie ścieki aglomeracji zostaną oczyszczone. Problem powstawania i zalegania osadów ściekowych, które z racji swojego składu chemicznego nie nadają się do wykorzystania w rolnictwie, zostanie rozwiązany dzięki budowie stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i niezawodnych technologii utylizacja osadów jest w pełni bezpieczna, tak dla środowiska jak i mieszkańców okolicznych terenów. Realizacja Projektu niesie za sobą również szereg wyzwań, jakie Spółka zobowiązała się zrealizować. Największym z nich jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Białołęka, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic w Warszawie. Mieszkańcy odetchną z ulgą nie tylko dlatego, że ścieki produkowane w Warszawie przestaną zanieczyszczać Wisłę, ale również dlatego, że nie będą musieli płacić tzw. kar podwyższonych, które w przypadku niezrealizowania Projektu zostaną odwieszone. Kwota, jaką musielibyśmy zapłacić, sięga 1,4 mld złotych. MPWiK nie dysponuje taką sumą, więc jedyną możliwością wywiązania się z nałożonych kar byłoby wliczenie ich w cenę wody i ścieków. To z kolei oznaczałoby odczuwalne dla kieszeni mieszkańców podwyżki. Modernizacja i rozbudowa "Czajki" ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania ekosystemu, nie tylko Warszawy, ale przede wszystkim Wisły oraz Morza Bałtyckiego. Należy pamiętać, że Warszawa leży w środkowej części Wisły, co oznacza, że ścieki, które obecnie odprowadzamy do rzeki bez oczyszczenia, trafiają do innych miast i wsi na północ od stolicy.

Realizacja Projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie" będzie krokiem milowym do przywrócenia świetności Królowej polskich rzek.

źródło: http://www.mpwik.com.pl/1/16125.html
------------------------------------------------------------------------------------
zamiszczam małą wizualizację tego przedsięwzięcia :)
 

·
Polska w budowie
Joined
·
1,326 Posts
plany inwestycji mających zahamować wyrzucanie ścieków do Wisły spotykają się z falą protestów mieszkańców Białołęki. Gazeta Wyborcza pisała o tym wielokrotnie. Mieszkańcy Białołęki nie życzą sobie aby na ich terenie stanął kompleks oczyszczalnia + spalarnia.

Byłem tam, niestety bez aparatu, i ze wstępnego rozeznania myślę że lokalizacja jest bardzo dobra. Niewiele budynków mieszkalnych w najbliższej okolicy, teren otoczony w większości lasem.
 

·
fortuna favet fortibus
Joined
·
1,833 Posts
Są wieść z "Czajki"

Informacja prasowa MPWiK w m. st. Warszawie SA
z dnia 25 września 2007 r.
MPWiK SA WYBRAŁO WYKONAWCĘ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „CZAJKA”
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA wybrało najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowania osadów do utylizacji)”.
Postępowanie przetargowe, o którym mowa, jest już trzecim prowadzonym dla tego zadania. Inwestycja polegająca na modernizacji i rozbudowie „Czajki” jest częścią Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – FAZA III” objętego współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności.
Historia postępowania
Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszone było w dniu 01.09.2006 r. W terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła jednak żadna oferta. Z tego powodu w dniu 06.12.2006r przetarg został unieważniony. W dniu 08.12.2006 r. ogłoszono kolejny przetarg dla tego zadania. W terminie otwarcia ofert tj. do dnia15.02.2007r. złożone zostały dwie oferty, których ceny przewyższały trzykrotnie kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 12.03.2007r.
W dniu 12.04.2007r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA ogłosiło kolejny przetarg dla ww. zadania (ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie MPWiK w m. st. Warszawie SA). W terminie otwarcia ofert, tj. do dnia 11.07.2007r., złożone zostały 3 oferty, które napłynęły z międzynarodowych konsorcjów. Ich liderami były firmy: Budimex Dromex S.A. Warszawa, Warbud S.A. Warszawa, Sistem Yapi Ìnşaat ve Ticaret A.Ş. z Turcji.
Prace Komisji przetargowej MPWiK SA
Podczas badania i oceny ofert złożonych w przetargu Komisja Przetargowa sprawdziła zgodność ofert z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. Dogłębnie przeanalizowała wielotomowe, kilkutysięczno-stronicowe opracowania złożone przez Wykonawców - zawierające część formalną i propozycję techniczną. Sprawdzane było spełnienie wymogów formalno-prawnych i techniczno-technologicznych.
Dla dochowania staranności w ocenie ofert, Komisja Przetargowa (zgodnie art. 21 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) zasięgała opinii biegłych z zakresu formalno-prawnego i z zakresu techniczno-technologicznego. Komisja podsumowując wyniki pracy jej członków oraz jednostek opiniujących, sformułowała wystąpienia skierowane do Wykonawców, wzywające do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień. Po rozpatrzeniu wyjaśnień i uzupełnień Komisja Przetargowa przedstawiła Zarządowi Spółki wyniki swoich prac.
Wybór najkorzystniejszej oferty
Ostatecznie Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożyło konsorcjum firm: Warbud S.A., WTE Wassertechnik GmbH, Krüger A/S, Veolia Water Systems Sp. z o.o., OTV SA za cenę oferty (z należnym podatkiem od towarów i usług): 244.000.000,00 Euro + 1.405.187.649,10 PLN. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Zamawiający musiał odrzucić oferty pozostałych dwóch konsorcjów, gdyż ich treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych nakazuje w takich wypadkach odrzucenie ofert. W zawiadomieniach, jakie Zamawiający wystosował do wszystkich Wykonawców, w trzech punktach uzasadniających wykazał niezgodności oferty złożonej przez Budimex Dromex S.A. ze Specyfikacją i uzasadnił powody jej odrzucenia, a w dwudziestu trzech punktach wykazał niezgodności i powody odrzucenia oferty złożonej przez firmę Sistem Yapi.
Cena najkorzystniejszej oferty wybranej przez Zamawiającego przewyższała o ok. 20 % kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Z uwagi na wagę przedsięwzięcia i konieczność jego realizacji do końca roku 2010, władze Spółki podjęły decyzję o zwiększeniu kwoty na tę inwestycję.
Termin realizacji inwestycji
Wyznaczony przez Komisję Europejską termin zakończenia inwestycji (2010 rok) został określony w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warszawie ma doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie ścieki, odprowadzane do Wisły, będą spełniały wymagania polskich przepisów prawnych, do których przetransponowano wymagania dyrektywy 91/271/EWG. W praktyce oznacza to, że do 2010 roku wszystkie ścieki powinny być oczyszczone. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w KPOŚK, Spółka musiałaby zapłacić naliczane opłaty podwyższone (w chwili obecnej odroczone), wraz z odsetkami za cały okres odraczania. Byłaby to kwota około 1,5 mld złotych oraz dodatkowo około 100 milionów złotych za każdy rok tytułem kar za przekroczenie dopuszczalnych stężeń azotu w odprowadzanych ściekach oczyszczonych z niezmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Kara zawierałaby również podwyższone opłaty za wprowadzanie ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy bez pozwolenia wodno-prawnego.
Dotrzymanie tak wymagającego terminu realizacji tej dużej inwestycji jest możliwe i dla powodzenia przedsięwzięcia rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić w początku roku 2008. Brak wyboru Wykonawcy rozbudowy i modernizacji OŚ „Czajka” w aktualnym postępowaniu przetargowym, praktycznie uniemożliwiłby wykonanie zadania w wymaganym terminie.
Dodatkowo, Decyzją Komisji Unii Europejskiej z 9 grudnia 2005 roku Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – faza III”, którego główną część stanowi zadanie dotyczące modernizacji i rozbudowy OŚ „Czajka”, uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Spójności w kwocie 248 064 375 Euro. Wydatki dotyczące Projektu będą kwalifikowane do dnia 31.12.2010 r. Niezrealizowanie inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową OŚ „Czajka” spowodowałoby utratę przyznanych środków unijnych.
* * *
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowe postępowanie przetargowe objęte będzie obowiązkiem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 

·
When the dreams come true
Joined
·
7 Posts
^^ Nareszcie Warszawa bedzie blizej uregulowaniu problemu ze ściekami... Wisła w przeciagu ostatnich 10 lat poprawiła swój stan, na tyle że przy szuwarach koło odpływu z oczyszczalni ścieków w Łomiankach zadomowiły się z powodzeniem bobry. :) Wszystko idzie w dobrym kierunku. :)
 

·
Moderator
WHAT ELSE IS OUT THERE?
Joined
·
25,947 Posts
Turcy oprotestowali przetarg na wykonawcę Czajki
Małgorzata Zubik2007-10-02, ostatnia aktualizacja 2007-10-03 07:56

Turecka firma Sistem Yapi oprotestowała wczoraj przetarg na wykonawcę oczyszczalni ścieków Czajka w Białołęce. To wiąże ręce miejskim wodociągom, które nie mogą podpisać palącego kontraktu.

Wiecej:
http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,4542215.html
 

·
Registered
Joined
·
853 Posts
Byłem tam, niestety bez aparatu, i ze wstępnego rozeznania myślę że lokalizacja jest bardzo dobra. Niewiele budynków mieszkalnych w najbliższej okolicy, teren otoczony w większości lasem.
Lokalizacja moze i dobra ale gdybys przeszedl 200 m przez las w kierunku wschodnim to doszedlbys do Choszczowki, w ktorej jednak mieszka troche ludzi, nie mowiac juz o mieszkancach Nowodworow i Tarchomina, ktorych z roku na rok jest coraz wiecej. Pozostaje ufac zapewnieniom Wodociagow, ze uciazliwosc zmodernizowanej Czajki bedzie mniejsza niz obecnie - a tam na prawde potrafi cuchnac niemilosiernie w promieniu 2 km albo i wiecej...
 

·
Banned
Joined
·
329 Posts
Lokalizacja moze i dobra ale gdybys przeszedl 200 m przez las w kierunku wschodnim to doszedlbys do Choszczowki, w ktorej jednak mieszka troche ludzi, nie mowiac juz o mieszkancach Nowodworow i Tarchomina, ktorych z roku na rok jest coraz wiecej. Pozostaje ufac zapewnieniom Wodociagow, ze uciazliwosc zmodernizowanej Czajki bedzie mniejsza niz obecnie - a tam na prawde potrafi cuchnac niemilosiernie w promieniu 2 km albo i wiecej...
To jest kara dla nich najbardziej sprawiedliwa. Mogli nie głosować na panią Hankę. Zamieszała im w głowach inną lokalizacją. Ciekawe jaki wynik zrobi PO w tym roku :lol:
 

·
Registered
Joined
·
853 Posts
To jest kara dla nich najbardziej sprawiedliwa. Mogli nie głosować na panią Hankę. Zamieszała im w głowach inną lokalizacją. Ciekawe jaki wynik zrobi PO w tym roku :lol:
Po co wyjezdzasz tutaj z polityka? Naprawde wierzysz, ze kazda inna opcja polityczna postapilaby inaczej? Jesli tak to jestes mocno naiwny...
 

·
Railfan
Joined
·
1,538 Posts


Turcy nadal zaskarżają przetarg na Czajkę

Nie ma szans na szybki start budowy oczyszczalni ścieków Czajka w Białołęce. Tureckie konsorcjum odrzucone w przetargu odwołało się do Urzędu Zamówień Publicznych i zapowiada walkę do upadłego.

- Kancelaria szykuje materiały - mówi Dominika Domańska z firmy, która obsługuje medialnie spółkę z Turcji. - Nie zgadzamy się z błędami, które nam wytknięto w ofercie. Błędy są za to w ofercie spółki, która wygrała przetarg. Jeśli arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych nie przyznają nam racji, będziemy walczyć w sądzie, do samego końca.

Inwestycja w Białołęce nie ma szczęścia. Do pierwszego przetargu ogłoszonego przed rokiem nie zgłosiła się żadna firma. Do drugiego stanęły dwa konsorcja. Ceny szokowały. Były trzy razy wyższe niż kwota zaplanowana na Czajkę. Władze miasta postanowiły przetarg unieważnić i ogłosić jeszcze jeden, łagodząc nieco warunki. Chodziło m.in. o to, by nie obarczać wykonawcy karami za wrzucanie ścieków do Wisły w przypadku opóźnienia inwestycji. We wrześniu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłosiło zwycięzcę. Wybrało konsorcjum ze spółką Warbud na czele. Cena znów przewyższyła kosztorys MPWiK. Spółka podniosła go do 445 mln euro, a konsorcjum Warbudu żąda za projekt i budowę Czajki 564 mln euro. W miejskiej spółce tłumaczono, że była to jedyna prawidłowa oferta.

Z porażką w przetargu nie chce się pogodzić konsorcjum z turecką spółką Sistem Yapi na czele. Firma złożyła najtańszą ofertę (niecałe 300 mln euro). Kwota zaskakuje, bo jest niższa, niż przewiduje kosztorys miejskich wodociągów.

Najpierw Sistem Yapi złożył protest do MPWiK. Spółka go oddaliła. Turcy odwołali się więc do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes wyznaczy arbitrów, którzy zajmą się sprawą. Mają na to 15 dni. Do protestu po stronie miejskiej spółki przyłączyło się zwycięskie konsorcjum Warbudu.

- Spodziewamy się, że rozstrzygnięcie zapadnie pod koniec października - mówi Bartosz Milczarczyk z MPWiK. - Jeśli arbitrzy przyznają nam rację, spółka może się odwołać do sądu okręgowego. Gdy ten podtrzyma decyzję arbitrów, ścieżka odwoławcza zostanie wyczerpana.

Może być też inaczej - arbitrzy przyznają rację Turkom. Wtedy to MPWiK może odwołać się do sądu. Tak czy owak, podpisanie umowy z wykonawcą opóźni się o kolejne miesiące. Tymczasem prezes miejskich wodociągów liczył na to, że robotnicy wejdą na plac na początku przyszłego roku. Teraz nie ma na to szans. Warszawa ma czas na wybudowanie Czajki do końca 2010 r. Warbud zaproponował, że wykona zadanie w 37 miesięcy, jasne więc, że nie zdąży na czas. Miasto liczy na to, że Komisja Europejska, która przyznała na Czajkę i planowaną obok spalarnię oraz kolektory ściekowe 248 mln zł, przesunie termin.

Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna

Małgorzata Zubik
2007-10-19, ostatnia aktualizacja 2007-10-19 21:51

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,4595592.html
 

·
Registered
Joined
·
1,934 Posts
Lokalizacja moze i dobra ale gdybys przeszedl 200 m przez las w kierunku wschodnim to doszedlbys do Choszczowki, w ktorej jednak mieszka troche ludzi, nie mowiac juz o mieszkancach Nowodworow i Tarchomina, ktorych z roku na rok jest coraz wiecej. Pozostaje ufac zapewnieniom Wodociagow, ze uciazliwosc zmodernizowanej Czajki bedzie mniejsza niz obecnie - a tam na prawde potrafi cuchnac niemilosiernie w promieniu 2 km albo i wiecej...
Oczyszczalnia na zawadach smrodzi maxymalnie na 200-300m w lecie.
Gdyby smierdzialo na pol wilanowa, co tydz bylby artykul o tym w GW.
Ale nie wiem jak maja jej wielkosc i moce przerobowe do czajki.
 

·
changes.
Joined
·
570 Posts
Gdzies ta oczyszczalnie trzeba zbudowac, i chyba byloby lepiej gdyby smrod byl zauwazalny tylko w promieniu kilkuset metrow od oczyszczalni niz na calym wybrzezu Wisly jak to teraz jest. :|
 

·
Moderator
WHAT ELSE IS OUT THERE?
Joined
·
25,947 Posts
Urząd Zamówień Publicznych: przetarg na Czajkę prawidłowy
mał2007-10-31, ostatnia aktualizacja 2007-10-31 00:05

Sąd arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych oddalił wczoraj skargę tureckiego konsorcjum, które kwestionowało przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Białołęce

Wiecej:
http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,4628665.html
 

·
Moderator
WHAT ELSE IS OUT THERE?
Joined
·
25,947 Posts
Wczoraj Czajka wygrała w sądzie
Aneta Walentek2007-11-21, ostatnia aktualizacja 2007-11-21 08:25

Mieszkańcy Choszczówki znów przegrali bitwę o zablokowanie modernizacji oczyszczalni ścieków Czajka. Prawdopodobnie nie uda im się już zapobiec niechcianej inwestycji.

Wczoraj w wojewódzkim sądzie administracyjnym pojawiło się tylko dwóch przedstawicieli stowarzyszenia Nasza Choszczówka, które od lat próbuje zahamować plany rozbudowy oczyszczalni Czajka i budowy na jej terenie spalarni śmieci. Jeszcze w ubiegłym roku na każdą rozprawę przychodzili w silnej, kilkunastoosobowej grupie.

- Teraz to nie ma sensu - mówi prezes stowarzyszenia Krzysztof Pelc. - Transparenty będą, ale przy innej okazji. Tu, w sądzie, jesteśmy traktowani standardowo. Spodziewamy się przegranej - nie krył rozgoryczenia jeszcze przed wejściem na salę rozpraw.

Nie pomylił się. Chwilę później, po krótkiej rozprawie, sąd odrzucił dwie skargi Naszej Choszczówki na decyzje dotyczące rozbudowy Czajki. Jedną wydał minister środowiska, jedną główny inspektor sanitarny. Obie poprzedzały decyzję środowiskową, która opiniuje inwestycję pod względem jej wpływu na środowisko.

Co teraz? - Dalej będziemy skarżyć - mówi Tomasz Zamorski ze stowarzyszenia. - Ale proszę nie sądzić, że jesteśmy oszołomami. Rozumiemy potrzebę oczyszczania ścieków. Tylko niech to wszystko odbywa się z głową i nie kosztem ludzi.

Tymczasem przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nie kryją zadowolenia.

- Decyzja sądu jest ważna dla samorządowego kolegium odwoławczego, które wstrzymuje się z rozpatrzeniem odwołania Naszej Choszczówki od decyzji środowiskowej - mówi radca prawny Magdalena Bar, reprezentująca MPWiK. Towarzysząca jej urzędniczka miasta już wczoraj zaniosła wyrok sądu do SKO. - Nie sądzę, by teraz cokolwiek stanęło już na drodze tej inwestycji - mówi mec. Bar.

Jeśli tak, to przyszły wykonawca będzie miał otwartą drogę do starania się o pozwolenie na budowę. Jeśli je dostanie, modernizacja będzie mogła ruszyć pełną parą.

Z rozbudową Czajki miasto musi się uporać do 2010 r. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci Unii Europejskiej 1,5 mld zł kar. Terminy gonią, bo oprócz zmagań z protestującymi mieszkańcami Choszczówki są problemy z wyłonieniem wykonawcy inwestycji. Ostatni przetarg, który wygrało konsorcjum ze spółką Warbud, został oprotestowany. Lada dzień zajmie się nim sąd.


Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna
 

·
fortuna favet fortibus
Joined
·
1,833 Posts
kolejne nowości ze strony jrp.mpwik.com.pl
19 listopada 2007 roku została wysłana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Inżynier dla Zadania 1: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji)

Ofertę najkorzystniejszą złożyło konsorcjum
Mott MacDonalds Limited
Mestra Polska

cena oferty: 2 072 780, 00 euro
 

·
Å Ø Æ
Joined
·
2,219 Posts
Turcy idą do sądu z oczyszczalnią ścieków
Małgorzata Zubik
2007-11-23, ostatnia aktualizacja 2007-11-23 22:11


Turecka firma Sistem Yapi pozwała Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w sprawie przetargu na rozbudowę oczyszczalni Czajka. Budowa nie ruszy, dopóki sprawa się nie rozstrzygnie.

Wczoraj informację o skardze konsorcjum Sistem Yapi dostały miejskie wodociągi. Za pośrednictwem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych najpewniej w ciągu tygodnia pozew dotrze do sądu okręgowego. - Nie możemy podpisać umowy z wykonawcą, dopóki sąd nie rozstrzygnie sprawy - informuje rzeczniczka MPWiK Joanna Korzeniewska. - Mamy nadzieję, że proces potoczy się szybko i zdążymy z inwestycją.

O tym, że budowę może sparaliżować proces, "Gazeta" pisała ponad miesiąc temu. Wtedy turecka spółka zapowiedziała, że będzie walczyć z wodociągami do upadłego. Sistem Yapi jest niezadowolona z wrześniowego rozstrzygnięcia przetargu na projekt i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białołęce. Oferta Turków była najtańsza (poniżej kosztorysu MPWiK), ale komisja wytknęła jej liczne braki. I wybrała konsorcjum Warbudu.

Przegrani złożyli skargę do Urzędu Zamówień Publicznych. Sąd arbitrów przy Urzędzie oddalił skargę w końcu października. Turcy się jednak nie poddają. To bardzo komplikuje inwestycję w Białołęce. MPWiK musi rozbudować Czajkę do końca 2010 r. Przedsiębiorstwu patrzy na ręce Unia Europejska, która dofinansowała inwestycję.

Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna
 

·
Registered
Joined
·
222 Posts
Jak tam ta sprawa w sądzie? Niech szybciej ruszają z tą oczyszczalnią, bo ile razy jestem w Warszawie, to nie mogę się wyzbyć poczucia winy, że sikam do Wisły.
 
1 - 20 of 1408 Posts
Top