SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Z samochodu i ze spaceru niedzielnego;)


ul.Jana Sebastiana Bacha

w centrum MEDIA MARK na ścianach w zapleczu taki oto piękne trójwymiarowe malowidła;)

a to w drodze do Warszawy, cygański zameczek-dziwna architektura:p

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top