SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 55 Posts

·
Rah'ma'dul
Joined
·
14,375 Posts
Discussion Starter · #1 ·

Warszawa, 29 maja między 21:30 a 22:15
Most Świętokrzyski w dwóch ujęciach

Widok na cetrum z oddalicentrum, Złote TarasyWieżowiec na jednej nóżcePKiN, czyli Pałac KulturyKilka wieżowców, obok "jednej nóżki"Wieżowce z z okolic Grobu Nieznanego Żołenierza. Ten płot na dole zdjęcie, to miejce gdzie odbudują Pałac Saski.Fontanny miejskiePałac na Pl Krasińskich przy ul. Bonifraterskiej

Pl 3 Krzyży, jedna z kamieniczek, o bardzo netypowym kolorze - w dzień tego aż tak nie widać. 
1 - 20 of 55 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top