SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 2281 Posts

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #1
Tyle siê ostatnio pisze na forum o zbudowanych i planowanych obwodnicach, wiêc krótkie przypomnienie jak bêdzie wygl¹daæ warszawska obwodnica.


"Przebieg autostrady A2 w rejonie Warszawy - wstêpne ustalenia (22.05.2003)

W dniu 21.05.2003 r. dosz³o do spotkania przedstawicieli Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz GDDKiA. Mia³o ono na celu dokonanie wstêpnych ustaleñ przebiegu projektowanej autostrady A2 w okolicach aglomeracji Warszawskiej. Mimo, ¿e nie s¹ to jeszcze ustalenia wi¹¿¹ce, to i tak jest to znaczny postêp w tej niezwykle istotnej dla Warszawy kwestii.
W wyniku analizy stanowisk przedstawiciele GDDKiA oraz Miasta Sto³ecznego Warszawy przyjêli wspólne stanowisko które zostanie nastêpnie przedstawione Prezydentowi Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad:

1. Przebieg dróg ekspresowych:
a) droga ekspresowa S-7
Ustala siê przebieg S-7 po œladzie istniej¹cej drogi do Sêkocina, nastêpnie nowoprojektowan¹ tras¹ do Janek Ma³ych (wêze³ z drog¹ ekspresow¹ S-8), dalej wspólnym przebiegiem z drog¹ S-8 nowoprojektowan¹ tras¹ do Opaczy (wêze³ z POW i S-8) oraz wspólnym przebiegiem z POW i drog¹ S-8 do Konotopy (wêze³ z A-2, POW i S-8). Od Konotopy do wêz³a z planowan¹ Tras¹ N-S -nowoprojektowanym odcinkiem Trasy Armii Krajowej, stanowi¹cym wspólny przebieg z drog¹ S-8.
Na dalszym odcinku, a¿ do wêz³a Kie³pin, proponuje siê do rozpatrzenia dwa warianty przebiegu:
wariant 1 - Tras¹ AK do wêz³a z Wis³ostrad¹, nastêpnie Wis³ostrad¹ a¿ do wêz³a Kie³pin tj. istniej¹cym odcinkiem drogi krajowej nr 7, wymagaj¹cym dostosowania do parametrów drogi ekspresowej,
wariant 2 -od wêz³a z planowan¹ Tras¹ N-S do wêz³a Kie³pin, wykorzystuj¹c rezerwy dla tej trasy przyjête w MPZP.
Wybór wariantu optymalnego pod wzglêdem technicznym, ekonomicznym i œrodowiskowym dokonany zostanie w oparciu o studium porównawcze, opracowane staraniem GDDKiA o. Warszawa i Urzêdu M. St. Warszawy na mocy odrêbnego porozumienia
b) droga ekspresowa S-8
Przyjmuje siê przebieg S-8 po œladzie istniej¹cej drogi do Janek Ma³ych (wêze³ z drog¹ ekspresow¹ S-7), nastêpnie wspólnym przebiegiem z drog¹ S-7 nowoprojektowan¹ tras¹ do Opaczy (wêze³ z POW i S-7), dalej wspólnym przebiegiem z drog¹ S-7 i POW do Konotopy (wêze³ z A-2, S-7, POW). Od Konotopy do Marek (wêze³ z drog¹ ekspresow¹ S-17) nowoprojektowanym odcinkiem Trasy Armii Krajowej, a nastêpnie istniej¹cym odcinkiem Trasy AK, wymagaj¹cym dostosowania do parametrów drogi ekspresowej,
Powi¹zanie dróg ekspresowych S-7, S-8 i POW z miejskim uk³adem komunikacyjnym realizowane bêdzie drog¹ ³¹cznikow¹ klasy S od wêz³a Opacz poprzez wêze³ Salomea do projektowanego w ci¹gu Al. Jerozolimskich wêz³a ?£opuszañska",

Koncepcja przebiegu drogi ³¹cznikowej wraz z propozycj¹ korekty wêz³a ?£opuszañska" opracowana zostanie staraniem Oddzia³u w Warszawie GDDKiA w uzgodnieniu z Urzêdem Miasta Sto³ecznego Warszawy,
Dla zapewnienia powi¹zañ z miejskim uk³adem komunikacyjnym przyjmuje siê w ci¹gu S-8 wykonanie wêz³a z ul. ¯o³niersk¹. Mo¿liwoœæ realizacji tego wêz³a potwierdzaj¹ dotychczasowe opracowania studialne dla tej trasy wykonane przez Oddzia³ GDDKiA w Warszawie.
c) droga ekspresowa S-17
Ustala siê przebieg 5-17 w ci¹gu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) wg tzw. wariantu IIIa - od wêz³a Marki z drog¹ ekspresow¹ S-8 do wêz³a z POW.
Dla zapewnienia powi¹zañ z miejskim uk³adem komunikacyjnym przyjmuje siê w ci¹gu 5-17 wykonanie wêz³a z ul. ¯o³niersk¹. Mo¿liwoœæ realizacji tego wêz³a potwierdzaj¹ dotychczasowe opracowania studialne dla tej trasy wykonane przez Oddzia³ GDDKiA w Warszawie.

2. Po³udniowa Obwodnica Warszawy
Na odcinku od wêz³a Konotopa do wêz³a Opacz droga klasy S; na odcinku od wêz³a Opacz -do wêz³a Okêcie - droga klasy GP, w korytarzu rezerwowanym dla POW.
Od wêz³a Okêcie do wêz³a z drog¹ ekspresow¹ S-17 w korytarzu rezerwowanym dla POW - droga klasy nie wy¿szej ni¿ GP.
Powi¹zanie autostrady A-2, dróg ekspresowych S-7 i S-8 z lotniskiem Okêcie, od strony po³udniowej, realizowane bêdzie poprzez wêze³ Okêcie i drogê ³¹cznikow¹ klasy GP."

PS.Bêdzie jeszcze wschodnia obwodnica, ale na tej mapie niestety nie jest zaznaczona.
 
B

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Widaæ niektórzy sami nie wiedz¹ czego chc¹...

I tak ¿le, i tak niedobrze.:rant:


Co do trasy szybkiego ruchu przez Ursynów - czyli teraz bêdzie ona bieg³a normalnie na powierzchni?
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
heh ostatnio jak zobaczylem fotoplan wawy z przed wojny, gdzie miasto bylo nierozlegle, ale bardzo scisniete, na pln-zach siegalo mniej wiecej do Cmentarzy Powazkowskich (mowie o scislej zabudowie, bo oczywiscie Zoliborz i inne dzielnice byly, ale oddzielone) to pomyslalem, ze gdyby nic sie Wawie nie stalo i po wojnie trafilibysmy do lepszego bloku, alb onie byloby wojny wogole, to spokojnie mozna by zrobic autostrade mniej wiecej o przebiegu dzisiejszej Trasy Torunskiej, ale w pelni autostradowa, czyli szeroko zadko zjazdy itd. I to moglobu powstac nawet w latach 50-70. Mysle, ze byloby wieksze parcie na to, bo przed wojna wawa miala bardzo waskie i nieregularne uliczkim takie jak dzis chmielna czy gora Nowy Swiat, ktorymi nic by sie nie rpzecisnelo. Byloby wiec zapotrzebowanie na jakas obwodnice i nawet pewnie zakazali by wjazdu do miasta a zostawili tylko tramwaje i busy, i pewwnie zbudowali szybciej metro.

A tak, po odbudowie wawy zrobiono szerokie ulice, wszedzie w miescie sa teraz 2-jezdniowe, z 2-3 pasami. I pomysleli ze te ulice wystarcza i teraz caly ruch jest przez miasto. Gdyby zas miastobylo geste jak przed wojna, musieliby zrobnic inne rozwiazania komunikacyjne,
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #5
Originally posted by Bia³ostoczanin

Widaæ niektórzy sami nie wiedz¹ czego chc¹...

I tak ¿le, i tak niedobrze.:rant:


Co do trasy szybkiego ruchu przez Ursynów - czyli teraz bêdzie ona bieg³a normalnie na powierzchni?
A to ju¿ zale¿y od w³adz miasta. Bo w przeciwieñstwie do obwodnicy pó³nocnej przez Bemowo finansowanej przez GDDKiA, t¹ przez Ursynów zbuduje "Warszawa"
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,953 Posts
1. Autostrada w W-wie mia³a byæ poprowadzona tunelem? Jak d³ugim?
2. Czy warszawianie z terenów, przez które ma przebiegaæ autostrada nadal protestuj¹?
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Chyba poprowadzenie tej Trasy Ex. przez Bemowo nie bedzie takie trudne.

1. Trasa Torunska jest swietnym przedluzeniem planowanej drogi ex. Mieszkam przy T. Torunskiej, podobnie jak ponad 100 tys. Warszawiakow i nie narzekam na jej bliskosc.

2. skrzyzowanie nowej ex. z Trasa Torunska bedzie w lasku na kole. Dalej na zachod nowa ex. bedzie szla przez nieuzytki - las na kole, dzialki, dalej powinna isc rownolegle do WMH (Warszawskiej Magistrali Hutniczej), na polnoc od osiedla Gorce Nowe. Tam Powstancow Slaskich jest na wiadukcie pod ktorym biegnie WMH. Jesli sie tam zmiesci jeszcze ta ex., to obejdzie sie bez dodatkowych kosztow. A dalej na zachod wyjazd z miasta jest przez nieuzytki (zaplecze Tesco). Ta ex. bedzie szla dalej od blokow niz T. Torunska obecnie (moze poza Gorcami), wiec nie ma potrzeby chowania jej dozadnych tuneli. Ten przebieg jest naprawde idealny.

Bedzie tylko problem z korkami, bo na T. Torunskiej popoludniami tworza sie mega korki w strone praska, mimo ze sa wtedy w uzytku 4 pasy: 3 zwykle + awaryjny.
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
A wlasnie, ma ktos moze schemat/mapke (albo zna link) warszawskich obwodnic (obecnych)? Chodzi mi glownie o jakas mapke ukazujaca T. Torunska i Siekierkowska wraz z Dolinka Sluzewiecka, ew. Wislostrade i Lazienkowska i inne. Slowem drogi szybkiego ruchu w Wawie...
 

·
Banned
Joined
·
1,796 Posts


Mam tylko taka mapke. Co prawda sa na niej zaznaczone glownie linie tramwajowe ale przerywanymi kreskami - przyszle arterie.
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
O dzieki. Ta jest mala ale dobrze widac (chodzi mi o ta mniejsza w prawym dolnym rogu). A tym ze co jatu widze - chca zrobic jakas rownolagla do Prymasa tysiaclecia obwodnice na Zachodzie? Myslalem ze obecna PT/T. Torunska to ostateczny wariant na zachodzie?

Fajnie tez jest zaznaczona ta najscislejsza, obwodnica srodmiejska - Gdanski na polnocy - Lazienkowska na poludniu.

 
N

·
Guest
Joined
·
0 Posts
a nie mogli by zrobic autostrady calkime na poludnie i na dodatek zrobic odlamek autostrady i isc z tymi planami obwodnic?
 
B

·
Guest
Joined
·
0 Posts


Popatrzcie jak du¿o dróg jest projektowanych. Gdyby one wszystkie istnia³y ju¿ teraz korki nie mia³y by prawa bytu.:D
 

·
Registered
Joined
·
749 Posts
AGC: A tym ze co jatu widze - chca zrobic jakas rownolagla do Prymasa tysiaclecia obwodnice na Zachodzie? Myslalem ze obecna PT/T. Torunska to ostateczny wariant na zachodzie?


Generalnie w Warszawie jest s¹ planowane dwa pierœcienie obwodnicowe mniejszy i wiêkszy z tym, ¿e nie wiem czy ten mniejszy ba byæ ostatecznie bezkolizyjny. W Ka¿dym razie du¿y piecieñ ma tworzyæ:
T. Toruñska - T. Prymasa - Fragment Jerozolimskich - Marynarska - Rzymowskiego - Dolina S³u¿ewiecka - T. Siekierkowska - Marsa -¯o³nierska (to chyba znany przebieg)
Natomiast ma³y pieœcieñ obwodnicowy (z tym, ¿e nie wiem czy ma to byæ zupe³nie bezkolizyjna trasa) maj¹ tworzyæ ulice:
T. £aziekowska - Towarowa - Okopowa - Most Gdañski - Szwedzka - T. Tysi¹clecia.
Wydaje mi siê, ¿e te dwa pierœcienie s¹ bardzo istotne dla dobrej komunikacji wewn¹trz miasta i to powinno byæ priorytetem drogowym miasta.
Jeœli chodzi o przebieg T. Tysi¹clecia to nadal nie wiadomo czy powstanie ale spotka³em siêz alternatywn¹ zaprezentowan¹ przez ekologów :? (wydawa³o mi siê, ¿e tylko potrafi¹ protestowaæ:) )wersj¹ przebiegu trasy: a mianowicie:
T. £azienkowska - Al. Stanów zjednoczonych (rondo wiatraczna) i doprowadzenie trasy do lini kolejowej i wzd³u¿ niej (tereny i tak ju¿ s¹ g³oœne i nie za gêsto zabudowane) przez ul. Solidarnoœci do Szwedzkiej i dalej jak wczeœniej wydaje mi siê ¿e ten przbieg jest b. dobry i mniej uci¹¿liwy dla miasta (nie wyobra¿am sobie np. przeciêcia tras¹ parku Skaryszewskiego itp).
PZDR
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #16 (Edited)
Originally posted by AGC
A tym ze co jatu widze - chca zrobic jakas rownolagla do Prymasa tysiaclecia obwodnice na Zachodzie? Myslalem ze obecna PT/T. Torunska to ostateczny wariant na zachodzie?
To jest ( a w³aœciwie mia³a byæ) trasa N-S. Mia³a by po³¹czyæ Trasê AK z Okêciem. Zaczyna³a by siê wêz³em z tras¹ AK na wysokoœci Lasku na Kole, dalej mia³a biec wzd³u¿ tzw "obwodnicy kolejowej", dalej ty³ami Wola Parku, pod wiaduktem na Górczewskiej, i dalej wzd³u¿ torów...(dalej dok³adnie nie znam ) do Okêcia. Trasa N-S by³a tak¿e jednym z wariantów branych pod uwagê jako ³¹cznik A-2 z tras¹ A-K. W tym wariancie A-2 mia³a od Konotopy biec jako tzw "Po³czyñska bis"( wzd³u¿ starej Po³.) a na wysokoœci Fortu Wola mia³ byæ wêze³ zautostradyz tras¹ N-S, na pó³noc by sie jeŸdzi³o do A-K (Gdañsk- Bia³ystok) na po³udnie na Okêcie i daej do P³d Obw, ale ostatecznie ten pomys³ po¿rzucono, choæ popierali go np. samorz¹dowcy Bemowa.

Ostatecznie nic nie wysz³o z "Po³czyñskiej bis", ale N-S te¿ raczej nie ma szans na realizacjê. Na stronie ZDM mo¿na przeczytaæ ¿e: " (...)GDDKiA nie sfinansuje budowy trasy N-S (Pó³noc-Po³udnie), czyli drogi ekspresowej, która mog³aby po³¹czyæ lotnisko z centrum miasta. W zwi¹zku z tym funkcjê tê powinna przej¹æ kolej. Po³¹czenia drogowe nale¿y natomiast traktowaæ jako drugorzêdne.
Niestety koniecznoœci po³¹czenia Okêcia z centrum lini¹ kolejow¹ nie akcentuj¹ w³adze Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Porty Lotnicze.(...)
Trasy nie bêdzie, ale mo¿e bêdzie jakaœ szybka kolej???
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #17
Z tej strony:http://www.zdm.waw.pl/informacje/uklad_drogowy.htm mo¿na œci¹gn¹æ prezentacje Warszawskiego Uk³adu Drogowego (pr.PowerPoint)

G³ównie propaganda: przedstawienie stanowiska miasta w sprawie A-2 w stolicy, ale jest jedna mapka i fragmenty z ustawy mówi¹ce jakie warunki musi spe³niaæ autostrada, droga ekspresowa i droga G³ówna Ruch przyspieszonego.

Warto zobaczyæ :eek:kay:
 

·
Registered
Joined
·
7,279 Posts
to sa projekty ktore sa realizowane lub beda w najblizszym czasie realizowane, natomiast pozniej ma byc z tego co wiem A2 pd czescia aglomeracji warszawskiej i tworzyc taka obwodnice autostradowa ktora ma byc poprowadzony glowny ruch Tirow
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #19
Ile pasów?

Ciekawe po ile pasów ruchu bêd¹ mia³y warszawskie "ekspresowe" obwodnice? W innych miastach, drogi, które bêd¹ pe³niæ funkcjê obwodnic bêd¹ mia³y po trzy pasy ruchu w ka¿d¹ stronê. Tak jest na przyk³ad w Krakowie i bêdzie w aglomeracji Œl¹skiej, gdzie autostrada wchodz¹c do miasta ma po trzy pasy ruchu . Wracaj¹c do Warszawy, narazie pewne s¹ chyba tylko parametry obwodnicy biegn¹cej przez Bemowo - ma mieæ po dwa pasy, a z tego co wiem tamtêdy bêd¹ bieg³y dwie trasy: S-7 i S-8(via baltica) , wiêc ruch bêdzie du¿y, mo¿e nawet porównywalny z tym na obwodnicy Krakowa, ale bêdzie przebiega³ tylko po dwóch - a nie po trzech pasach ruchu...
 

·
Registered
Joined
·
678 Posts
NIe wiem jaki tuman zdecydowal budowac obwodnice przez sodek Warszawy - przeciez obwodnica to znaczy DO OKOLA :rant: :bleep: :mad: :rant: :bash: :bash: :bash: :bash: :bleep: :rant: :bleep: :rant: :bleep: :rant: :bleep: :bleep: :rant: :bash:
 
1 - 20 of 2281 Posts
Status
Not open for further replies.
Top