SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
21 - 40 of 2281 Posts

·
Banned
Joined
·
746 Posts
jaki œrodek miasta? Przecie¿ obwodnic mo¿e byæ kilka, wewnêtrzne, zewnêtrzne...
N~k: nie mo¿e iœæ przez pó³noc bo tam jest Puszcza Kampinoska
 

·
Registered
Joined
·
679 Posts
hehe.. :angel1: moze tak sie zloszcze bo to ma byc niedalko mojego ladnego, cichego domu - a tu mi caly ruch wschod-zachod puszczaja grrrr.

NIe ale calkiem powaznie, zamiast puszczac ruch A2 przez warszawe i ladniejsze dzielnice warszawy (tzn Zoliborz) , to by mogli przeciez pociagnoc austostrade troche i ominac calkowicie wawe - zamiast puszczac ja przez powoka ludzi...
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Dzieki za mapke i wyjasnienia do tej NS.
Propagandowa ta prezentajce :) ale zgadzam sie z jej przeslaniem. A2 powinna isc poza miastem, nawet na obrzezach aglomeracji, gdzies miedzy Gora Kalwaria a Konstancinem/Piasecznem. Powinny byc co najmniej 2 dojazdy od niej do miasta (takie ukosne skracajace dorge) jeden z zachodu, drugi ze wschodu, na Prage.

Obwodnia powinna byc czyms oddzielnym. Za to jak najbardziej moze isc tak jak dzis idzie Torunska. Budowanie obwodnicy o szerszym promieniu byloby niezwykle kosztowne (o wiele dluzsza) i nie wiem czy by zdalo egzamin - teraz przynajmniej latwo sie z centrum wydostac na obwodnice.

Jesli chodzi o obw. wewnetrzna (Gdanski - Okopowa - Lazienkowska), to ona w zasadzie istnieje w prawie kompletnym ksztalcie i duzo sie tu juz nie zmieni - szczegolnie nie zrobi sie bezkolizyjnych skrzyzowan na Okopowej np.)

A jeszcze wracajac do tej prezentacji - fajnie tam jest wytlumaczona roznica miedzy autostrada, ex. i droga ruchu przysp. Jak widac glowna roznica jest odleglosc wezlow drogowych i stad najprawdopodobniej nie towrzy sie z Torunskiej drogi ekspresowej, a z niektorych ex. w kraju autostrad.

Tylko co znaczy na dole kazdej strony o rodzaju drogi - "stosowanie zjazdow zabronione". o jakie tu chodzi zjazdy? takie na stacje benzynowa czy jak?
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
A jeszcze co do ilosci pasow na planowanej ex. przez Bemowo - przeciez nawet na obecnej Torunskiej. Siekierkowskiej, Wislostradzie i innych sa po 3 pasy (na Torunskiej 3+awaryjny a i tak w czasie korkow wszystkie 4 sie korkuja), wiec robienie dwupasmowki jest co najmniej wsteczne
 

·
Registered
Joined
·
16,840 Posts
Dzieki Arek, wreszcie ludzie spoza Wawy beda mogli cos skapowaæ(przynajmniej ja) ;)

Obwodnica etapowa jest chyba dublowana przez po³udniow¹?
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Originally posted by Rafis

(...)

Obwodnica etapowa jest chyba dublowana przez po³udniow¹?
O ile np. obw. poludniowa jeszcze wogole nie istnieje, o tyle obw. etapowa (czy ktos moze mi wyjasnic, skad ta nazwa?) juz od pewnego czasu (jak dlugo - to zalezy od odcinka) w dluzszej czesci funkcjonuje. Na ponizszej mapce to co zaznaczylem na czerwono, juz jest. Ta poludniowa jeszcze przez dlugi czas wogole nie ruszy wiec na razie nie ma co sie martwic o dublowanie.

 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
A nizej zaznaczylem kolorami, jak dlugo ktory odcinek istnieje. Im ciemniejszy odcien niebieskiego, tym odcinek dluzej w ruchu. Niektore dzialaja juz kilkadziesiat lat. Siegam pamiecia do tych jasniejszych kolorow. Najjasniejszy fragment to Trasa Siekierkowska. W wiekszej czesci obwodnica jest bezkolizyjna droga szybkiego ruchu (2-4 pasy, + czasami pas awaryjny). Tam gdzie zaznaczylem czerwonymi kropkami, sa odcinki ze skrzyzowaniami kolizyjnymi (moglem cos pominac).

 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #30
Mo¿e nie byæ tak piêknie jak mapach...

...dziœ w "¯yciu Warszawy"

"Rz¹d nie lubi stolicy

Na liœcie 80 obwodnic planowanych do 2013 roku nie ma Warszawy

Do 2013 roku powstanie w Polsce 500 km miejskich obwodnic. Wokó³ Warszawy jednak nie zostanie zbudowany nawet kilometr. - To efekt chorobliwej niechêci polityków do stolicy - uwa¿a Lech Kaczyñski, prezydent Warszawy.

Do tej pory wybudowano obwodnice wiêkszoœci du¿ych miast w Polsce. Wygodne ominiêcia centrum maj¹ od dawna Gdañsk, Bydgoszcz, Toruñ, Kielce. Od niedawna tak¿e Poznañ i Kraków. Rz¹dowi fachowcy planuj¹ budowê obwodnicy Wroc³awia (ma byæ gotowa w 2005 roku). Warszawa, choæ jeŸdzi tu prawie milion samochodów, nie mieœci siê w strategicznych rz¹dowych zamierzeniach. I jeszcze d³ugo mieœciæ siê nie bêdzie.

Stolica siê nie liczy

W ubieg³ym tygodniu otwarto ponad 13 km wygodnej, równej jak stó³, obwodnicy Poznania. Wstêgê przecina³ wicepremier i minister infrastruktury Marek Pol, który do Sejmu kandydowa³ w³aœnie z Poznania i regularnie, niemal co poniedzia³ek odwiedza tu swoich wyborców.

Wybrany g³osami Wielopolan odwdziêczy³ siê doœæ szybko, doprowadzaj¹c do b³yskawicznego zakoñczenia prac na podpoznañskiej arterii. Kilka tygodni wczeœniej w b³ysku fleszy i przed obiektywami kamer tv otwarto najnowoczeœniejsz¹ obwodnicê miejsk¹ w Krakowie (25 km). Arteria kosztowa³a niemal 400 milionów z³otych. Tadeusz Syryjczyk, krakowski polityk Unii Wolnoœci, w czasach, kiedy by³ ministrem transportu, nie widzia³ w tej kwocie nic niestosownego i dopingowa³ budowê drogi z ca³ego serca. Obydwaj politycy sprawili swoim wyborcom prezenty.

Dlaczego do tej pory takiego prezentu nikt nie sprawi³ mieszkañcom stolicy? Przecie¿ nasze miasto od lat jest rozje¿d¿ane przez ciê¿arówki z Krakowa, jad¹ce tranzytem na Pomorze (wystarczy spojrzeæ na wlot do stolicy od strony po³udniowej - al. Krakowsk¹; drugiej tak zdezelowanej ulicy nie ma w Warszawie) i przez tiry z Poznania, które bardzo skutecznie dewastuj¹ od niepamiêtnych czasów ul. Po³czyñsk¹, czyli wjazd do Warszawy od strony zachodniej. Eksperci od polskich dróg wzdychaj¹: z Warszaw¹ sprawa jest bardziej skomplikowana.

Negocjacje i nic

Zdaniem Zbigniewa Kotlarka, zastêpcy szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ds. Inwestycji, budowa obwodnicy Warszawy, która by³aby w stanie znacznie zmniejszyæ korki w centrum, bêdzie zadaniem niezwykle trudnym, o ile nie ca³kowicie niemo¿liwym. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, ¿e w okolicach Warszawy planowana jest budowa autostrady A2, która dobiegnie do Konotopy granicz¹cej z miastem od zachodu i st¹d ruch zostanie przeprowadzony przez miasto albo przez trasê Armii Krajowej i Marki do trasy na Bia³ystok, albo przez Ursynów (drog¹ ekspresow¹), nowy most autostradowy w kierunku miejscowoœci Konik Stary na trasie terespolskiej.

Wydawanie pieniêdzy na dodatkow¹ obwodnicê, zdaniem GDDKiA, by³oby zatem wyrzucaniem ich w b³oto.

Rz¹d czeka na samorz¹d

Po drugie, rz¹d wci¹¿ nie mo¿e dogadaæ siê z warszawskim samorz¹dem w sprawie ju¿ zaplanowanych wa¿nych inwestycji drogowych - choæby ustalenia czy przez po³udnie stolicy powinna biec autostrada lub droga ekspresowa, czy nie (to wci¹¿ nie jest przes¹dzone). W takiej sytuacji eksperci GDDKiA nie wierz¹, ¿e mogliby porozumieæ siê z ekip¹ Lecha Kaczyñskiego tak¿e w sprawie ewentualnej zewnêtrznej obwodnicy miasta.

- Wci¹¿ nie wiemy, jak miasto planuje rozprowadziæ ruch z A2. Nie otrzymaliœmy dot¹d ¿adnej deklaracji w tej sprawie z samorz¹du. Co dopiero negocjacje w sprawie ewentualnej obwodnicy - wyjaœnia Zbigniew Kotlarek, zastêpca szefa GDDKiA.

Wszêdzie, tylko nie u nas

O ile na razie GDDKiA nie widzi mo¿liwoœci rozpoczêcia budowy obwodnicy Warszawy w ci¹gu kilkunastu najbli¿szych lat, o tyle ma bardzo konkretne plany inwestycyjne w tej dziedzinie w osiemdziesiêciu innych miastach Polski. Nied³ugo powstan¹ obwodnice takich miast jak £ódŸ (jako fragment autostrady A2), Szczecin i Rzeszów, a tak¿e wielu innych mniejszych miejscowoœci - Stalowej Woli, Gniezna, Chojnic, S³upska, Pu³aw, Be³chatowa, £añcuta. Do 2013 roku rz¹d wyda na miejskie obwodnice grubo ponad 5 mld z³.

Inwestycje bêd¹ finansowane z pieniêdzy bud¿etowych i potê¿nej pomocy unijnej, któr¹ resort Marka Pola planuje uzyskaæ. Dziêki temu rz¹dowa strategia wszêdzie ograniczy korki. Wszêdzie tylko nie w Warszawie, gdzie od dawna najbardziej daj¹ w koœæ kierowcom.

Data: 17.09.2003


MARCIN HADAJ"

Powiem szczerze: MAM NADZIEJE ¯E TO CO NAPISALI NIE JEST PRAWD¥, BO JEŒLI BÊDZIE PRAWD¥ TO :deadthrea a ja :crazy:
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #31 (Edited)
PROŒBA

Jesli ktoœ podró¿uje wiêcej po Europie ni¿ ja i zna siê lepiej, niech napisze CZY GDZIEKOLWIEK W EUROPIE STOLICA PAÑSTWA MA NAJGORZEJ ROZWINIÊT¥ INFRASTRUKTURÊ DROGOW¥, ja narazie znalaz³em jedno takie miejsce .....................................................POLSKÊ niestety>:)rant:
 

·
Registered
Joined
·
16,840 Posts
Re: PROŒBA

Originally posted by Arek

Jesli ktoœ podró¿uje wiêcej po Europie ni¿ ja i zna siê lepiej, niech napisze CZY GDZIEKOLWIEK W EUROPIE STOLICA PAÑSTWA MA NAJGORZEJ ROZWINIÊT¥ INFRASTRUKTURÊ DROGOW¥, ja narazie znalaz³em jedno takie miejsce .....................................................POLSKÊ niestety>:)rant:
a cz która kolwiek stolica mia³a 400 radnych?
co do wybudowaniu obwodnicy Wroc³awia w 2005 roku to jest to bzdura-niestety.
 

·
Registered
Joined
·
16,840 Posts
Re: Re: Re: PROŒBA

Originally posted by Arek

Widaæ Warszawa i Wroc³aw nie mia³y poprostu szczêscia do "swoich" ministrów infrastruktury :eek:hno:
Wroc³aw cos od 1945 roku nie ma szczêœcia ;)
-nie ma obwodnicy
-nie ma dobrego po³¹czenia kolejowego z Waw¹
-nie ma dobrego po³¹czenia drogowego z Wawa
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #35
OBY tylko ten fragment artyku³u:

"Wybrany g³osami Wielopolan odwdziêczy³ siê doœæ szybko, doprowadzaj¹c do b³yskawicznego zakoñczenia prac na podpoznañskiej arterii. Kilka tygodni wczeœniej w b³ysku fleszy i przed obiektywami kamer tv otwarto najnowoczeœniejsz¹ obwodnicê miejsk¹ w Krakowie (25 km). Arteria kosztowa³a niemal 400 milionów z³otych. Tadeusz Syryjczyk, krakowski polityk Unii Wolnoœci, w czasach, kiedy by³ ministrem transportu, nie widzia³ w tej kwocie nic niestosownego i dopingowa³ budowê drogi z ca³ego serca. Obydwaj politycy sprawili swoim wyborcom prezenty."

...okaza³ siê TYLKO DZIENNIKARSKIM GDYBANIEM

Taka jest moja cicha nadzieja, i mysle ¿e nie tylko moja :)
 

·
Registered
Joined
·
16,840 Posts
Originally posted by Arek

OBY tylko ten fragment artyku³u:

"Wybrany g³osami Wielopolan odwdziêczy³ siê doœæ szybko, doprowadzaj¹c do b³yskawicznego zakoñczenia prac na podpoznañskiej arterii. Kilka tygodni wczeœniej w b³ysku fleszy i przed obiektywami kamer tv otwarto najnowoczeœniejsz¹ obwodnicê miejsk¹ w Krakowie (25 km). Arteria kosztowa³a niemal 400 milionów z³otych. Tadeusz Syryjczyk, krakowski polityk Unii Wolnoœci, w czasach, kiedy by³ ministrem transportu, nie widzia³ w tej kwocie nic niestosownego i dopingowa³ budowê drogi z ca³ego serca. Obydwaj politycy sprawili swoim wyborcom prezenty."

...okaza³ siê TYLKO DZIENNIKARSKIM GDYBANIEM

Taka jest moja cicha nadzieja, i mysle ¿e nie tylko moja :)
Jakim gdybaniem? przecie¿ to sa fakty!!!
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,960 Posts
Co to jest ma³a 13 km obwodnica Poznania w porównaniu z nak³adami Pañstwa na komunikacjê w W-wie.
Kropla w morzu.
Ciekawe czemu jakoœ o tym nikt nie wspomina.
 

·
Registered
Joined
·
302 Posts
Originally posted by PB

Co to jest ma³a 13 km obwodnica Poznania w porównaniu z nak³adami Pañstwa na komunikacjê w W-wie.
Kropla w morzu.
Ciekawe czemu jakoœ o tym nikt nie wspomina.
No dalej, PB, wyrzuc to z siebie. Ile w tym roku Panstwo wydalo na komunikacje w Warszawie a ile w Poznaniu?
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,960 Posts
Nie twierdzê,¿e W-wie siê nic nie nale¿y, ale gadanie, ¿e wszyscy dostaj¹ a stolica jest najbardziej poszkodowana jest nad wymiar œmieszne i niesprawiedliwe.

Podam przyk³ad, od 2002 - 2005 z bud¿etu pañstwa W-wa ma otrzymaæ minimum 500 mln z³ tylko na metro! Ma³o?
 

·
Registered
Joined
·
302 Posts
Originally posted by PB

Nie twierdzê,¿e W-wie siê nic nie nale¿y, ale gadanie, ¿e wszyscy dostaj¹ a stolica jest najbardziej poszkodowana jest nad wymiar œmieszne i niesprawiedliwe.

Podam przyk³ad, od 2002 - 2005 z bud¿etu pañstwa W-wa ma otrzymaæ minimum 500 mln z³ tylko na metro! Ma³o?
Nie twierdze, ze Poznaniowi sie nic nie nalezy, ale gadanie ze warszawka wszystko zabiera a Poznan jest najbardziej poszkodowany jest nad wymiar smieszne i niesprawiedliwe. ;)

500 mln na metro (obiecanki cacanki)
900 mln na obwodnice Poznania ("Malo?")

Cos wspominales o kropli w morzu?

Nie rozstrzygniemy tego sporu w ten sposob. Nie licytujmy sie kto komu zabiera i kto ma za malo. Wszyscy maja za malo. A w tym roku w wawie inwestycji komunikacyjnych tyle co kaczor naplakal. A jeszcze mniej od naszego kochanego Panstwa, z milosiernie nam panujacymi Leszkiem Uroczym i Polem Budowniczym, niechaj im Budda w biodrach wynagrodzi.

Twoje zdrowie :cheers:
 
21 - 40 of 2281 Posts
Status
Not open for further replies.
Top