SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
41 - 60 of 2281 Posts

·
Registered
Joined
·
302 Posts
Originally posted by Arek

Ta mapa obwodnic powinna byæ lepsza :DKolory:
-pomarañczowy: S-7
-zielony: S-8
-niebieski: POW (po³udniowa obwodnica warszawy)
-zielony jasny: wschodnia obwodnica oraz S-17
-czarny: obwodnica etapowaMapa ze strony ZDM
Czy ktos moze wie cos wiecej o drodze laczacej Lomianki z Legionowem (lewy gorny rog mapki, dla niezorientowanych)? Planowalem kupic tam dom moich marzen ale widze ze to wypada na srodku tej drogi albo, co gorsze, tuz obok niej.
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,967 Posts
Originally posted by duzer

Nie twierdze, ze Poznaniowi sie nic nie nalezy, ale gadanie ze warszawka wszystko zabiera a Poznan jest najbardziej poszkodowany jest nad wymiar smieszne i niesprawiedliwe. ;)

500 mln na metro (obiecanki cacanki)
900 mln na obwodnice Poznania ("Malo?")

Cos wspominales o kropli w morzu?

Nie rozstrzygniemy tego sporu w ten sposob. Nie licytujmy sie kto komu zabiera i kto ma za malo. Wszyscy maja za malo. A w tym roku w wawie inwestycji komunikacyjnych tyle co kaczor naplakal. A jeszcze mniej od naszego kochanego Panstwa, z milosiernie nam panujacymi Leszkiem Uroczym i Polem Budowniczym, niechaj im Budda w biodrach wynagrodzi.

Twoje zdrowie :cheers:
Trochê œmieszne to porównanie, poniewa¿ obwodnica, jest jedyn¹ inwestycja finansowan¹ z bu¿etu panstwa w Poznaniu w ci¹gu ostatnich 8 lat (poprzednia inwestycja trasa PST 1995 r.)

Obwodnica kosztowa³a nieca³e 800 mln z³.

Natomiast stolica rocznie na metro dostaje 150 mln z³, remonty wiaduktów i mostów conajmniej 50 mln, a jeszcze trzeba wspomniec o budowie nowych. Wiêc ile siê uzbiera, 250 mln, 300 mln, a mo¿e wiêcej? Tyle to Poznañ rocznie wydaje ze swojej kasy na ca³¹ komunikacje. Sprawiedliwe?

P.S
500 mln z³ zapisane jest w kontrakcie wojewódzkim
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #43
Dzisiaj widzia³em w KURIERZE Pola mówi¹cego ¿e obwodnica Warszawy jednak powstanie. Podobno nie jest uwzglêdniona w planie budowy obwodnic (przedstawionym ostatnio) ale drogi S-7 S-8 itd które mia³y tworzyæ obwodnice s¹ w planach. Wiêc chyba nie bêdzie tak ¿le...po¿yjemy zobaczym

PS Nied³ugo kolejne spotkanie w³adz miasta z GDDKiA, wiêc ostateczne roztrzygniêcia ju¿ blisko
 

·
Registered
Joined
·
800 Posts
Njabardziej mi siê podoba ten fragment:
i przez tiry z Poznania

Uwa¿ajcie we Wroc³awiu bo jak bêdziecie fikaæ to wypuœcimy na Was nasze tiry :D
 

·
Registered
Joined
·
16,845 Posts
Originally posted by bladyrunner

Njabardziej mi siê podoba ten fragment:
i przez tiry z Poznania

Uwa¿ajcie we Wroc³awiu bo jak bêdziecie fikaæ to wypuœcimy na Was nasze tiry :D
juz wpuszczacie :cheers:
czyli z tych wyliczeñ jasno wynika, ¿e Wawa i Pozek okradaj¹ Wroc³aw :D ca³y czas jakieœ dotacje.
Ale co tam jak bêdzie obwodnica autostradowa to :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
Schizofrenia Kaczyñskiego

Za "¯yciem Warszawy":

______________


Autostrada lepsza

Za drogê, która ma powstaæ na Ursynowie, zap³aci bud¿et miasta

Czy prezydent Warszawy Lech Kaczyñski godzi siê na wpuszczenie ruchu z autostrady A2 na Ursynów? Wszystko wskazuje, ¿e i tak, i... nie. Na po³udniu stolicy powstanie trasa ruchu przyspieszonego.

Z naszych informacji wynika, ¿e eksperci z zespo³u powo³anego przez prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego dogadali siê z fachowcami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebiegu drogi przez Ursynów, która w przysz³oœci wch³onie potê¿ny ruch samochodowy z autostrady A2.

Nie bêdzie autostrady...

Na Ursynowie, w pobli¿u ul. P³askowickiej (miêdzy stacjami metra Imielin i Natolin), powstanie tzw. droga GP, czyli droga g³ówna ruchu przyspieszonego. Na Ursynowie powstanie 9 km arterii - w wiêkszoœci tu¿ pod oknami bloków (w odleg³oœci 100 m od arterii bêdzie mieszkaæ ponad 20 tys. ludzi). Prezydent Kaczyñski dotrzyma³ wiêc s³owa, które da³ warszawiakom przez wyborami samorz¹dowymi - twierdzi³ kategorycznie, ¿e na autostradê przez po³udnie Warszawy siê nie zgodzi. Sêk w tym tylko, ¿e zdaniem specjalistów arteria, która przetnie Ursynów na pó³, bêdzie dla mieszkañców znacznie bardziej niewygodna ni¿ autostrada.

...ale auta rozjad¹ Ursynów

A to dlatego, ¿e budowa autostrady przez tereny miejskie obwarowana jest licznymi obostrzeniami ekologicznymi, jakich nie ma w przypadku drogi projektowanej na Ursynowie. Autostradê najczêœciej buduje siê w takich wypadkach w g³êbokim wykopie (tak jest np. na obrze¿ach Poznania), który jest wzmocniony specjalnymi wk³adami maj¹cymi wyeliminowaæ wszelkie drgania powstaj¹ce pod ko³ami samochodów. Do tego nad jezdni¹ ustawia siê ekrany dŸwiêkoch³onne (niemal zamykaj¹ce wykop od góry), których zadaniem jest ograniczanie ha³asu i kurzu. W¹tpliwe, by wszystkie te zabezpieczenia uda³o siê wprowadziæ w stolicy.

- Pod tymi ustaleniami podpisali siê wszyscy cz³onkowie zespo³u powo³anego przez prezydenta Warszawy i szefa GDDKiA. Aby porozumienie nabra³o mocy prawnej, potrzeba tylko podpisu prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Szef GDDKiA Dariusz Skowroñski ju¿ je podpisa³ - wyjaœnia ¯W Wojciech D¹browski z mazowieckiej Generalnej Dyrekcji.

Po stronie miasta w obradach zespo³u brali udzia³ Miros³aw Tobo³a, wicedyrektor Zarz¹du Dróg Miejskich, Henryk Rz¹dzki, szef biura drogownictwa Urzêdu Warszawy, Mieczys³aw Reksnis, zastêpca dyrektora biura naczelnego architekta stolicy, i Ma³gorzata Czeczko, specjalista ZDM.

Zatkana Warszawa

- Naszym zdaniem, taka decyzja samorz¹du Warszawy bêdzie zdecydowanie mniej korzystna i dla samorz¹du, i dla mieszkañców Ursynowa, ni¿ zaprojektowanie i zbudowanie tu autostrady - nie ma w¹tpliwoœci Wojciech D¹browski. Podobnego zdania jest zreszt¹ tak¿e Dariusz Skowroñski, szef GDDKiA, pe³nomocnik ministra infrastruktury Marka Pola ds. budowy autostrad.

I Skowroñski, i D¹browski przekonuj¹, ¿e miasto straci na decyzji. Przede wszystkim dlatego, ¿e natychmiast po uruchomieniu drogi bez zabezpieczeñ antyha³asowych zacznie jeŸdziæ byæ mo¿e nawet 70-100 tys. samochodów na dobê. Po drugie, miasto bêdzie musia³o samo sfinansowaæ wszystkie prace zwi¹zane z budow¹ przed³u¿enia autostrady - od projektu poczynaj¹c, na budowie koñcz¹c. Rz¹d bowiem móg³by zap³aciæ za inwestycjê tylko wtedy, kiedy mia³aby ona status autostrady lub drogi ekspresowej (tak wynika z zapisów ustawy o drogach publicznych - arterie ni¿szego szczebla na terenie miast finansuj¹ samorz¹dy). Tymczasem Warszawy nie staæ na taki wydatek nie tylko w tej chwili, ale jeszcze przez wiele lat. A do Konotopy przy zachodniej granicy miasta autostrada A2 ma dojœæ, wed³ug ostatnich prognoz, ju¿ w 2007 roku. Strach myœleæ, co stanie siê ze stolic¹, jeœli to na samorz¹d spadnie ciê¿ar budowy arterii przez Ursynów.

Data: 19.09.2003

_____________
 

·
Inwestor
Joined
·
2,612 Posts
No maj¹ CO CHCIELI - nie chc¹ autostrady schowanej w tunelu , to bêda mieli trasê szybkiego ruchu pod oknami .
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #49
Mieszkañcy ¯oliborza nie chc¹ trasy ekspresowej

Z GW:

"Przeciwnicy przekszta³cenia Trasy AK w trasê ekspresow¹ i po³¹czenia jej z autostrad¹ zapowiadaj¹ ogromn¹ demonstracjê pod Ministerstwem Infrastruktury

Wczoraj protestuj¹cy zebrali siê w szkole przy ul. W³oœciañskiej. Spotkanie zorganizowa³ ¿oliborski radny Jerzy Lipka. Zamierza on powo³aæ Komitet na rzecz Obwodnicy. - Domagamy siê budowy takiej drogi wokó³ Warszawy, nie godzimy siê na wpuszczanie ruchu z autostrady w œrodek miasta - grzmia³ radny Lipka.

Plany generalnej dyrekcji dróg zak³adaj¹, ¿e równoczeœnie z budow¹ autostrady od strony £odzi do Konotopy (na granicy Piastowa i Ursusa) powstanie jej po³¹czenie przez Bemowo do Trasy AK. Ta ostatnia, a tak¿e jej przed³u¿enie Trasa Toruñska zostan¹ zmodernizowane. Na czym ma polegaæ przebudowa trasy? Most Grota zostanie poszerzony o jeden pas w ka¿d¹ stronê (w sumie w ka¿dym kierunku bêdzie piêæ pasów); zostan¹ odbudowane (lub zbudowane) wiadukty g³ównych jezdni po prawej stronie Wis³y od ul. Modliñskiej a¿ do £abiszyñskiej; w okolicach osiedli Potok i Ruda trasa zostanie czêœciowo przykryta ekranami akustycznymi (tzw. konstrukcja pó³tunelowa) arteria zyska now¹ nawierzchniê.

Wielu mieszkañców uwa¿a jednak, ¿e te inwestycje doprowadz¹ do degradacji okolicy. - Ju¿ teraz przy W³oœciañskiej od trasy dobiega olbrzymi ha³as. Przecie¿ po wybudowaniu tu drogi ekspresowej bêdzie jeszcze gorzej - denerwowa³a siê jedna z mieszkanek ¯oliborza.

Protestuj¹cych popar³ mieszkaj¹cy niedaleko trasy pose³ Antoni Macierewicz, który jako jedyny z parlamentarzystów warszawskich przyj¹³ zaproszenie na spotkanie. - Wspólnie z mieszkañcami bêdê walczy³ przeciwko budowie tej drogi. Wykorzystam do tego wszystkie œrodki, jakie przys³uguj¹ pos³owi - zapowiedzia³.

21 paŸdziernika przeciwnicy budowy trasy ekspresowej na ¯oliborzu razem z protestuj¹cymi przeciw przeciêciu drog¹ szybkiego ruchu Ursynowa bêd¹ protestowaæ pod Ministerstwem Infrastruktury."

Na Bemowie protesty mnie nie dziwi¹ bo ma tam powstaæ zupe³nie nowa trasa, a przecie¿ na ¯oliborzu ma byæ tylko modernizacja ju¿ istniej¹cej Trasy AK - która istniej ju¿ od wielu lat i nikomu chyba nie przeszkadza (nie ma na niej nawet metra bez ekranów akustycznych).
 

·
Inwestor
Joined
·
2,612 Posts
Przepraszam czym ró¿ni siê ( bez wnikania w szczegó³y ) obecna trasa AK od drogi ekspresowej . Przeciez tam codziennie przeje¿dza kilka tysiêcy samochodów na godzinê !!! ( AGC wie chyba najlepiej ) . Mo¿e jak by powsta³a ekspresówka , to by mo¿na postawiæ takie wysokie ekrany dŸwiêkoszczeln ( kiedyœ takie widzia³em w Poznaniu ) i tym podobne bajery zmiejszaj¹ce uci¹¿liwoœæ . A teraz mieszkañcy nie dostaj¹ nic i tym bardziej te tereny staj¹ siê zdegradowane ! . Ale do kogo ja to pisze ! Pose³ Macierwicz przeciez bêdzie broni³ jedynego s³usznego stanowiska - ekspresówka pod moimi oknani - NIGDY !!!!!
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Originally posted by cudak

Przepraszam czym ró¿ni siê ( bez wnikania w szczegó³y ) obecna trasa AK od drogi ekspresowej .(...)
Na pewno w ilosci samochodow przewyzsza wiele drog ekspresowych i autostrad. Komiczny widok jest wieczorami, gdy 4-pasmowa droga (w obie strony ma 8 pasow, w tym 2 awaryjne, wykorzystywane w trakcie korkow) po prostu stoi na odcinku kilku kilometrow.
Ekrany dzwiekoszczelne sa - to chyba najlepiej wyciszona droga w miescie, jesli nie w kraju (sa nawet miedzy jezdniami; ale na gornych pietrach blokow najblizszych trasie i tak jest glosno).
Czym sie rozni od ekspresowej? Sa przystanki autobusowe - nie wiem czy na Ex moga byc takie przystanki? Nie wiem, czy nachylenie na wiaduktach nie jest za duze.Zakret na Kole chyba jest za ostry. Poza tym tam juz nie ma pasa awaryjnego.

Ale poza tym jest b. dobra - przede wszystkim ma srednio 3 pasy (+awaryjny)...
 

·
Moderator
Joined
·
7,957 Posts
Radni nie chc¹ Trasy Tysi¹clecia na Szmulkach

"Na pi¹tkowej sesji radni Pragi Pó³noc zaprotestowali przeciw planom budowy Trasy Tysi¹clecia, która od ponad 40 lat planowana jest jako praski fragment obwodnicy centrum Warszawy

Pó³nocnoprascy radni nie chc¹, ¿eby przez Szmulki prowadzi³ ostatni brakuj¹cy od ponad 40 lat odcinek obwodnicy centrum Warszawy, czyli Trasa Tysi¹clecia. Wczoraj uchwalili w tej sprawie swoje stanowisko.

Trasa Tysi¹clecia mia³a odci¹¿yæ zakorkowan¹ Targow¹. Jednak radni sprzeciwiaj¹ siê, by po³¹czy³a ona rondo ¯aba z Grochowsk¹ przez Szmulki i okolice Dworca Wschodniego. Twierdz¹, ¿e nie obesz³oby siê bez rozbiórki zabytkowych ich zdaniem budynków przy Folwarcznej i Radzymiñskiej. Trzeba by te¿ zlikwidowaæ zajezdniê tramwajow¹ na Kawêczyñskiej.

Dodatkowo liczne zjazdy z trasy zajê³yby czêœæ terenów. - A nasza dzielnica na ich nadmiar nie narzeka - przekonywa³ na sesji wiceburmistrz Zdzis³aw Sipiera.

Radni uznali, ¿e obwodnica powinna prowadziæ obrze¿ami Pragi. Poparli jej przebieg od ronda Wiatraczna, a dalej wzd³u¿ torów kolejowych do ul. Odrow¹¿a na Targówku"

I maj¹ racje. Pomys³ z przebijaniem Trasy przez œrodek dzielnicy jest wyj¹tkowo debilny :weird:
 

·
Registered
Joined
·
524 Posts
Nie rozumiem jakimi przes³ankami kieruj¹ siê mieszkañcy Ursynowa, ani ¯olibo¿a ale w pe³ni popieram prostest przeciwko trasie Tysi¹clecia.Jej budowa wprowadzi³a by jeszcze wiêkszy chaos urbanistyczny na Szmulkach.Wyburzyæ trzeba by by³o wiele kamienic wzd³u¿ Kawêczyñskiej(przed³u¿enie Z¹bkowskiej) I Radzymiñskiej.Praga przecie¿ za jakieœ parenaœcie lat bêdzie bardzo wytworn¹ dzielnic¹ i przeciêcie jej tras¹ na pewno nie doda jej uroku...
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #54
Ciekawy fragment artyku³u z "Gazety Wyborczej":


"Którêdy do stolicy

Wszystko wskazuje na to, ¿e pocz¹tkowo warszawiacy dojad¹ do autostrady przed³u¿on¹ od Pow¹zek tras¹ Armii Krajowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce wkrótce zacz¹æ przygotowania do budowy tej arterii. Poprowadzi ona od wêz³a autostradowego w Konotopie na granicy Ursusa i Piastowa przez Stare Babice i Bemowo wzd³u¿ ul. Dywizjonu 303. Droga umo¿liwia³aby zjazd z autostrady w kierunku pó³nocnej czêœci miasta. Powsta³yby wielopoziomowe skrzy¿owania z ul. Po³czyñsk¹, Warszawsk¹ w Bliznem (na przed³u¿eniu ul. Górczewskiej), Powstañców Œl¹skich, Dywizjonu 303 i Tras¹ AK ko³o Cmentarza Wojskowego na Pow¹zkach. Przy okazji za pieni¹dze rz¹du ma byæ zmodernizowana Trasa Toruñska, gdzie od wielu lat zawaleniem gro¿¹ wiadukty na ¯eraniu.

Z Konotopy planowany jest tak¿e drugi zjazd w kierunku po³udniowo-wschodnim. Byæ mo¿e w momencie doprowadzenia autostrady do rogatek Warszawy uda siê otworzyæ odnogê przynajmniej do zmodernizowanych Al. Jerozolimskich w okolicach Salomei."

Czyli przez Bemowo juz na pewno, ale z Ursynowem sprawa otwarta, tylko ciekawe czy przez protesty mieszkañców czy przez brak pieniêdzy w kasie miasta. Autostrada do Konotopy ma dojœæ w 2007 a patrz¹c na szybkoœæ i skutecznoœæ dzia³ania ZDM to do tego czasu nie dokoñczy on nawet Obwodnicy Etapowej a co dopiero mówiæ o Obwodnicy Po³udniowej, która podobnie jak obwodnica Poznania bêdzie przebiegaæ przez tereny "silnie zurbanizowane" oraz bêdzie wymagaæ budowy mostu przez . W Poznaniu budowa kosztowa³a 900mln, w Warszawie pewnie wiêcej, mo¿e nawet 1mld, a dobrze pamiêtamy jak wygl¹da³a realizacja inwestycji wartej "tylko" 200mln, tzn tunelu Wis³ostrady, po przeœledzeniu historii jego budowy i problemów z tym zwi¹zanych ukoñczenie po³udniowej Obwodnicy w 2007r wydaje siê jedynie marzeniem.
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
Originally posted by Arek
...Autostrada do Konotopy ma dojœæ w 2007 a patrz¹c na szybkoœæ i skutecznoœæ dzia³ania ZDM to do tego czasu nie dokoñczy on nawet Obwodnicy Etapowej a co dopiero mówiæ o Obwodnicy Po³udniowej, która podobnie jak obwodnica Poznania bêdzie przebiegaæ przez tereny "silnie zurbanizowane" oraz bêdzie wymagaæ budowy mostu przez.
Jedyna jednak nadzieja w tym, ¿e za t¹ inwestycjê (AFAIK) odpowiedzialna bêdzie GDDKiA, a nie ZDM...
...A od "naszego" ZDMu chyba ka¿da inna instytucja bêdzie lepsza... :bash:
 

·
Registered
Joined
·
7,279 Posts
Arek jesli Trasa Siekierkowska z mostem kosztuje 1,6 mld zl to wieksza i dluzsza pd. obwodnica bedzie kosztowac znacznie wiecej, jak pisali o budowach drog i projektach ktore nam kazala UE zrobic to na mapkach pojawiala sie duza droga ktora szla przez pd. aglomeracje Warszawy, to chyba oznacza ze jak przez Urynow pojdzie cos innego niz auostrada to wlasnie na pd. od miasta powstanie duza droga, czy ktos moze to skomentowac
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Originally posted by duzer

Czy ktos moze wie cos wiecej o drodze laczacej Lomianki z Legionowem (lewy gorny rog mapki, dla niezorientowanych)? Planowalem kupic tam dom moich marzen ale widze ze to wypada na srodku tej drogi albo, co gorsze, tuz obok niej.
Chyba nie ma powodow do niepokoju. Ta droga juz istnieje jako 2-jezniowa siodemka (w czesci juz obecnie jest droga ekspresowa).
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
Droga ekspresowa przetnie Bemowo
Zjazd z autostrady pod specjalnym nadzorem

W³adze Warszawy przedstawi¹ dzisiaj rz¹dowi swoj¹ pozytywn¹ opiniê w sprawie budowy przez œrodek Bemowa drogi ekspresowej. Po³¹czy ona autostradowy wêze³ w Konotopie z Tras¹ Armii Krajowej. W sprawie budowy analogicznej drogi przez Ursynów prezydent Warszawy siê waha.

- Zgodê na przeprowadzenie drogi ekspresowej przez Bemowo wyra¿amy pod kilkoma warunkami. Mamy zastrze¿enia dotycz¹ce usytuowania wêz³ów drogowych, wprowadzenia na trasê komunikacji miejskiej, zabezpieczeñ mieszkañców przed ha³asem i ochrony œrodowiska - wymienia Henryk Rz¹dzki, dyrektor miejskiego biura drogownictwa.

Zastrze¿eñ bez liku

Wed³ug planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 2008 roku autostrada A2 dotrze do Konotopy ko³o Piastowa. Stamt¹d bêdzie prowadzi³a droga ekspresowa przez Chrzanów, Blizne, na pó³noc od osiedla Górce i wzd³u¿ ul. Dywizjonu 303 do Trasy AK na ty³ach cmentarza Wojskowego. Wytyczona w ten sposób droga ma 10,7 km d³ugoœci i przecina Bemowo na pó³. Wielopoziomowe wêz³y znajd¹ siê na skrzy¿owaniach z ul. Po³czyñsk¹, Górczewsk¹, Powstañców Œl¹skich i Tras¹ AK.

Miejscy urzêdnicy chc¹ sk³oniæ GDDKiA do budowy dodatkowego wêz³a drogowego z tzw. ul. Nowolazurow¹, która jest dopiero planowana. Uwa¿aj¹, ¿e przez Bemowo trasa powinna zostaæ poprowadzona w tunelu lub przykrytym wykopie. Domagaj¹ siê dodatkowych zabezpieczeñ przeciw ha³asowi wzd³u¿ terenów zamieszkanych. Na drogê ekspresow¹ postuluj¹ wprowadziæ autobusy miejskie, ¿eby nie tylko pe³ni³a rolê ³¹cznika z autostrad¹, ale tak¿e zaspokaja³a komunikacyjne potrzeby mieszkañców.

Mieszkanie obok trasy

Koszt budowy drogi ekspresowej z Konotopy do Trasy AK wyniesie ok. 500 mln z³. Dyrektor mazowieckiego oddzia³u GDDKiA Wojciech D¹browski powiedzia³ nam, ¿e ³¹cznie z modernizacj¹ Trasy AK i Trasy Toruñskiej koszty nie powinny przekroczyæ 800 mln z³. Inwestycjê ma w ca³oœci sfinansowaæ bud¿et pañstwa.

Na pocz¹tku przysz³ego roku wojewoda powinien wydaæ decyzjê lokalizacyjn¹ dotycz¹c¹ drogi ekspresowej przez Bemowo. Wzd³u¿ planowanej trasy deweloperzy wci¹¿ sprzedaj¹ nowe mieszkania, nie informuj¹c lokatorów o coraz bli¿szym uci¹¿liwym s¹siedztwie.

___

Przez Ursynów w tunelu

Wed³ug przedstawicieli GDDKiA oprócz drogi ekspresowej przez Bemowo konieczny jest ³¹cznik po³udniowy: z Konotopy przez Okêcie, Ursynów na drug¹ stronê Wis³y. GDDKiA z³o¿y³a w³adzom miasta propozycjê wspólnego opracowania koncepcji po³udniowej obwodnicy Warszawy. Prezydent Warszawy Lech Kaczyñski do tej pory sprzeciwia³ siê budowie ruchliwej trasy przez Ursynów. W rozmowie z "Rzeczpospolit¹" powiedzia³, ¿e nie wyklucza poprowadzenia drogi ekspresowej przez tê dzielnicê w tunelu.

____

Konrad Majszyk
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/warszawa_031027/warszawa_a_5.html

 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
Discussion Starter #59
¯ycie Warszawy 27.11.03

Rz¹d proponuje Warszawie: - Zbudujemy wam wygodny wylot z miasta w kierunku Gdañska. Sami za niego zap³acimy. Z Pu³kowej znikn¹ korki. Sto³eczni samorz¹dowcy: - Kto wie, mo¿e to gra warta œwieczki.

Dotarliœmy do rz¹dowego programu rozbudowy infrastruktury drogowej w okolicach Warszawy w latach 2004-2009. Kilka dni temu Wojciech D¹browski, szef warszawskiego oddzia³u rz¹dowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprezentowa³ go pos³om z sejmowej komisji infrastruktury.

Oprócz inwestycji, które s¹ zapowiadane od dawna, np. drogi ekspresowej przez Ursynów i tzw. wschodniej obwodnicy Warszawy wzd³u¿ ul. ¯o³nierskiej, program zak³ada budowê kolejnej drogi szybkiego ruchu przez Bemowo. A o tym dot¹d nie wiedzia³ nikt.

Pieczenie rz¹dowe

Coraz wiêcej wskazuje na to, ¿e rz¹d na jednym ogniu chce upiec co najmniej dwie pieczenie. Wiadomo ju¿, ¿e albo w przysz³ym roku, albo w roku 2005 ruszy budowa trasy ekspresowej miêdzy Konotop¹, do której w 2007 roku dobiegnie autostrada A2, a Tras¹ Armii Krajowej. Jej szczegó³owy przebieg pokazaliœmy w ¯W w ub. tygodniu.

Okazuje siê, ¿e rz¹d przy okazji tej inwestycji chcia³by zbudowaæ jeszcze jedn¹ wa¿n¹ drogê na pó³nocnym zachodzie Warszawy. Arteria sta³aby siê g³ównym wylotem ze stolicy w kierunku Gdañska. Ka¿dego dnia korzysta³oby z niej oko³o 100 tys. kierowców.

Rz¹dowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowa³a ju¿ wstêpny projekt budowy arterii, która pod k¹tem prostym bêdzie odchodziæ od ³¹cznika miêdzy Konotop¹ i Tras¹ AK, w rejonie skrzy¿owania ulic Radiowej i Dywizjonu 303. Bêdzie zatem biec przez Bemowo i zachodni¹ Chomiczówkê do ul. Wólczyñskiej i zachodni¹ granic¹ Cmentarza Pó³nocnego do £omianek. Tu po³¹czy siê z tzw. tras¹ gdañsk¹, czyli przed³u¿eniem ul. Pu³kowej.

Bêd¹ plusy, bêd¹ minusy

Budowa trasy by³aby bardzo dobrym rozwi¹zaniem dla kierowców. Z dwóch powodów. Po pierwsze bardzo odci¹¿y³aby zniszczon¹ ju¿ ul. Pu³kow¹, któr¹ w tej chwili wiedzie jedyny wyjazd ze stolicy na pó³noc - w stronê £omianek i w kierunku Gdañska. Dziêki nowej inwestycji zdecydowanie zmniejszy³yby siê korki na Pu³kowej, które w ostatnich latach piekielnie utrudniaj¹ i wyjazd z Warszawy, i wjazd do niej, co widaæ szczególnie podczas d³ugich weekendów. Sznur samochodów czekaj¹cych na wjazd do miasta siêga wtedy kilku kilometrów przed £omiankami.

Po drugie - ciê¿arówki, które bêd¹ jeŸdziæ z okolic Konotopy do Trasy AK (wspomnianym ³¹cznikiem przez Bemowo) mog³yby znacznie wczeœniej wjechaæ na wylot ze stolicy. To ograniczy³oby korki na ma³ej obwodnicy miasta. Kierowcy samochodów osobowych jad¹cy mostem Grota-Roweckiego nie musieliby przeciskaæ siê miêdzy kolumnami ciê¿arówek. Jednak to, co korzystne dla kierowców, by³oby niezwykle uci¹¿liwe dla mieszkañców Bemowa i Chomiczówki. Pod oknami ich domów od wczesnego ranka do póŸnego wieczora przetacza³by siê potê¿ny ruch samochodowy. Najbardziej na nowej inwestycji ucierpieliby lokatorzy budynków na Bemowie II i IV, którzy s³yszeliby ha³as i z ³¹cznika A2 - Trasa AK, i z nowej drogi wylotowej z miasta. Nowa arteria dodatkowo podzieli³aby Bemowo na dwie czêœci. Kameralna, spokojna dzielnica zamieni³aby siê w potê¿ne skrzy¿owanie o gigantycznym natê¿eniu ruchu.

Warszawa siê zastanawia

GDDKiA zwróci³a siê ju¿ do przedstawicieli warszawskiego samorz¹du z proœb¹ o wyra¿enie opinii na temat proponowanej inwestycji. Formalnie rz¹d by³by w stanie sam zdecydowaæ o tym, czy budowaæ arteriê, czy nie, ale rz¹dowi drogowcy zapowiadaj¹, ¿e tak wa¿nej decyzji dla warszawiaków nie chc¹ podejmowaæ sami.

W sto³ecznym Ratuszu powo³ano zespó³ specjalistów, którzy zastanawiaj¹ siê, czy rz¹dowa propozycja ma szanse na realizacjê bez wywo³ywania paniki wœród mieszkañców Bemowa. Warszawscy urzêdnicy w porozumieniu z urzêdnikami rz¹dowymi zdecydowali kilka dni temu, ¿e na pocz¹tku przysz³ego roku zostanie opracowany specjalny raport w tej sprawie. Jego celem bêdzie porównanie efektywnoœci budowy nowej arterii przez Bemowo z ewentualnym remontem istniej¹cej ju¿ trasy wylotowej na Gdañsk, czyli ul. Pu³kowej.

Jest jasne, ¿e znacznie tañsza i szybsza do przeprowadzenia bêdzie oczywiœcie modernizacja istniej¹cej trasy. W praktyce jednak nie bêdzie to rozwi¹zanie na d³ugie lata. Ruch samochodowy na pó³nocnym wylocie z Warszawy, wed³ug rz¹dowych prognoz, ma siê stopniowo zwiêkszaæ, by za 15 lat osi¹gn¹æ liczbê dwa razy wiêksz¹ ni¿ w tej chwili, czyli przekroczyæ 200 tys. aut na dobê. Przebudowa ul. Pu³kowej bêdzie zatem inwestycj¹ niewystarczaj¹c¹ do wyprowadzenia fali pojazdów z miasta.

Warszawscy urzêdnicy chc¹ te¿, by przy okazji porównywania op³acalnoœci budowy nowej trasy i remontu starej zbadaæ tak¿e czy inwestycj¹ trafion¹ nie okaza³aby siê budowa nowej trasy wylotowej z Warszawy w kierunku £omianek, która bieg³aby zachodni¹ granic¹ Bemowa (a tym samym Warszawy), wzd³u¿ bocznicy kolejowej prowadz¹cej z okolic ul. Dywizjonu 303 do huty Lucchini. Ten wariant mia³by jedn¹ podstawow¹ zaletê - drogi nie wpasowano by pod niczyje okna i jedn¹ wadê - koniecznoœæ przeprowadzenia tej trasy przez las bemowski.

Palcem po mapie?

Oba warianty przebiegu nowego wylotu ze stolicy s¹ jednak na razie ³atwe do kreœlenia tylko na planie stolicy. Ani urz¹d Warszawy, ani GDDKiA nie zwraca³y siê jeszcze z proœb¹ o opiniê w sprawie projektowanych tras do dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Na podstawie tzw. specustawy drogowej rz¹d w praktyce móg³by budowaæ obmyœlony przez siebie wylot i bez zgody Kampinosu, ale GDDKiA zale¿y na tym, by dyrekcja parku zgodzi³a siê na inwestycjê.

Kiedy i za ile?

Budowa trasy wylotowej przez Bemowo mog³aby siê rozpocz¹æ ju¿ w 2005 roku, równolegle z budow¹ ³¹cznika miêdzy Konotop¹ i Tras¹ AK. Poch³onê³aby na pewno nie mniej ni¿ 500 mln z³, ale prawdopodobnie nie wiêcej ni¿ 1 mld z³. Inwestycja by³aby gotowa ju¿ w 2007 roku. O ile oczywiœcie rz¹d w tym samym czasie by³by w stanie udŸwign¹æ tak potê¿ne wydatki, jak pokrycie kosztów budowy przed³u¿enia autostrady i sfinansowanie nowej drogi wylotowej. Na razie wszystko wskazuje na to, ¿e bud¿et pañstwa poradzi³by sobie z takim obci¹¿eniem. Arteria by³aby drog¹ wyposa¿on¹ w dwie jezdnie oddzielone pasem zieleni, ka¿da z jezdni, prowadz¹cych w przeciwnych kierunkach, mia³aby co najmniej dwa pasy ruchu i dodatkowo szerokie pobocza.

Czêœciowo trasa bieg³aby w wykopie, czêœciowo nad ziemi¹ (wiaduktami - przede wszystkim nad skrzy¿owaniami z wiêkszymi miejskimi ulicami na terenie Bemowa i Chomiczówki).

Szczegó³y nie s¹ jeszcze znane.

Nie tylko na Bemowie

GDDKiA zak³ada, ¿e w latach 2004-2009 w okolicach Warszawy powstanie kilka dróg ekspresowych. Bêd¹ to: po³¹czenie autostradowego wêz³a Konotopa i Trasy AK; Salomea - Wolica, czyli arteria zapowiadana od lat maj¹ca po³¹czyæ okolice skrzy¿owania Al. Jerozolimskich i £opuszañskiej z Jankami (w pobli¿u centrum Ikea), dziêki czemu kierowcy wje¿d¿aj¹cy do stolicy z Katowic i Krakowa nie bêd¹ musieli przepychaæ siê dziuraw¹ i zakorkowan¹ al. Krakowsk¹; przelot ekspresowy przez Ursynów (wzd³u¿ ul. P³askowickiej); tzw. wschodnia obwodnica Warszawy, która, przecinaj¹c Rembertów i Wawer, ma po³¹czyæ Trasê AK z przed³u¿eniem trasy przez Ursynów po wschodniej stronie Wis³y.

WOJCIECH D¥BROWSKI
szef oddzia³u warszawskiego GDDKiA

Warszawa na pó³nocy powoli powa¿nie siê blokuje. Natê¿enie ruchu jest coraz wiêksze. Kiedy do zachodniej granicy miasta dobiegnie autostrada A2, czyli w 2007 roku, sytuacja bêdzie jeszcze powa¿niejsza. Dlatego do tego czasu wylot z miasta na pó³noc powinien byæ znacznie "szerszy" ni¿ dot¹d.

St¹d pomys³ budowy drogi ekspresowej przez Bemowo. Ten projekt na razie trzeba jednak traktowaæ tylko jako wstêpne za³o¿enie. Bêdziemy w tej sprawie rozmawiaæ z warszawskim samorz¹dem, s¹dzê, ¿e osi¹gniemy porozumienie. Znacznie ³atwiejszym zadaniem by³by dla nas remont istniej¹cego wylotu na Gdañsk, ale to nie rozwi¹¿e ca³ego problemu.

Nowa droga, wczeœniej czy póŸniej, bêdzie niezbêdna.

HENRYK RZ¥DZKI
dyrektor Biura Drogownictwa Urzêdu Warszawy

Przebieg proponowany przez GDDKiA jest i dobry, i z³y. Dobry, bo z komunikacyjnego punktu widzenia dodatkowy wylot z centrum miasta na pó³noc jest inwestycj¹ trafion¹ - pozwoli³by na roz³adowanie korków na istniej¹cej ul. Pu³kowej. Z³y, bo mieszkañcy Bemowa na pewno bêd¹ protestowaæ przeciw tak powa¿nej i du¿ej inwestycji drogowej. Dlatego zaproponowaliœmy Generalnej Dyrekcji zbadanie jeszcze jednego potencjalnego przebiegu wylotu na Gdañsk. Naszym zdaniem dobrym rozwi¹zaniem by³oby zbudowanie takiej arterii wzd³u¿ zachodniej granicy Bemowa. Ale jesteœmy otwarci tak¿e na pomys³ rz¹dowy i chêtnie bêdziemy rozmawiaæ o konkretach.

MARCIN HADAJ

z gddkia.gov.pl
 
41 - 60 of 2281 Posts
Status
Not open for further replies.
Top