SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Your brain controller
Joined
·
16,774 Posts
Nie pamiętam czy już wspominałem, że mi to przypomina inny projekt, który kiedyś zaistniał. Biurowiec "Bora" to chyba nazwa od ulicy i nie wiem czy oficjalna.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top