SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Widoczek z Warty

8158 Views 15 Replies 10 Participants Last post by  Michcio
Fotka zrobiona niecałe dwa tygodnie temu z Warta Tower.Być może za jakiś czas zamieszczę kolejne?
Pozdrawiam!
1 - 1 of 1 Posts
Dobra wysokość do robienia fotek, nie ma załamania i wieżowce się nie walą :applause:

Puste piętra Ronda wyglądają lepiej niż wynajęte ;)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top