SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Moderator
Joined
·
9,597 Posts
To ja też dołączam się do gratulacji :eek:kay: Jak widać lista niezdobytych warszawskch wieżowców kurczy się z bardzo szybkim tempie :cheers: - jeszcze chyba tylko PZU pozostał :D
Perspektywa wygląda na naprawdę ciekawą, więc większa ilość fotek byłaby mile widziana :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top