SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wszystkim licealistom i gimnazjalistom zainteresowanym architekturą i wzornictwem polecam Letni Obóz Politechniki Warszawskiej. Podczas warsztatów z architektury i wzornictwa na uczniów będą czekały zadania praktyczne m.in. takie jak zaprojektowanie przystani żeglarskiej czy ośrodka wypoczynkowego :)

Więcej informacji o Obozie znajdziecie na stronie http://inceptio.org.pl/projekty/letni-oboz-pw/
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top