SkyscraperCity Forum banner

Wateroverlast in België / Inondations en Belgique

4944 Views 25 Replies 10 Participants Last post by  Meurisse
Ikzelf heb in mijn leven één keer meegemaakt dat er in mijn dorp kelders moesten leeg gepompt worden wegens overvloedige regenval, verder gebeurde het wel af en toe dat de riolen het water niet konden slikken Maar goed, ik woon in de Kempen daar blijven we over het algemeen wel redelijk gespaard van wateroverlast.

In andere delen van het land ligt dit helemaal anders, ik denk dan vooral aan de streek tussen Halle en Geraardsbergen, waar er jaarlijks of zelfs meerdere keren per jaar wateroverlast is. (bv Beersel dat afgelopen zondag nog maar eens getroffen is)

De vraag voor de forumleden is als volgt: Wat is de oorzaak hiervan? Wat zijn de oplossingen? In hoeverre is het haalbaar om huizen af te breken in overstromingsgebieden? Zijn er geen betere oplossingen? Wat kunnen mensen zelf doen om overstromingen tegen te gaan?
Kortom: Wat is jullie mening hierover?
See less See more
1 - 20 of 26 Posts
Hierbij nog een artikel uit het laatste nieuws dat gaat over rampen in het algemeen, maar wel laat zien hoe dikwijls er overstromingen zijn. Hier gaat het natuurlijk enkel over grote overstromingen die erkend worden als ramp.

Op vier jaar tijd werden 47 gebeurtenissen erkend als algemene ramp. Dat komt overeen met één erkende ramp per maand. Het gaat in driekwart van de gevallen om overvloedige regenval, blijkt uit een antwoord dat minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom verschafte aan partijgenoot en Open Vld-senator Guido De Padt.
Bij 36 van de 47 erkende rampen (77%) ging het om overvloedige regenval. Zeven keer werd een storm als ramp erkend. Hagel was de voorbije vier jaar goed voor drie erkende rampen. In één geval ging het om een overstroming.

In 2009 moest de Civiele Bescherming 189 keer uitrukken voor overstromingen en stormschade. Dat liep vorig jaar fors op tot 549 keer of bijna een verdrievoudiging. Wanneer naar het aantal manuren wordt gekeken, gaat het bijna om een verzesvoudiging (van 1.986 manuren in 2009 naar 11.384 vorig jaar).

Het totaal aan financiële tussenkomsten bij de erkende rampen bedroeg de voorbije vier jaar 31 miljoen euro. De schade aan onroerende goederen was goed voor bijna zes miljoen euro. De totale landbouwschade liep op tot 24,24 miljoen euro. (belga/gb)
See less See more
Er zijn doorheen de jaren ook gewoon teveel grachten dichtgesmeten en vervangen door rioleringen. Dat wreekt zich nu.
Er zijn doorheen de jaren ook gewoon teveel grachten dichtgesmeten en vervangen door rioleringen. Dat wreekt zich nu.
Men heeft ook teveel gebouwd in overstromingsgebieden, teveel wegen aangelegd, teveel landbouwwegen geasfalteerd, teveel opritten volbetegeld...
De ruimtelijk wanordening in ons land is een ramp.
See less See more
En het dichtbetonneren en asfalteren van Vlaanderen blijft gewoon maar doorgaan...
Natuurlijk, het grote probleem is dat iedereen een huisje op het platteland wilt hebben, en dat er dan verkavelingen zijn gebeurd in overstromingsgebieden, maar mijn probleem was eigenlijk dat ik zelf hier niet een goede oplossing voor wist (tenzij iedereen die daar woont onteigenen natuurlijk, maar dat is op korte termijn absoluut niet haalbaar...
See less See more
^^ Dat is juist, quadi, maar we kunnen misschien wel proberen om op te houden met steeds dezelfde fouten opnieuw te maken, zodat we redden wat er te redden valt.

En het is ook juist dat we de huidige situatie niet kunnen ongedaan maken, maar misschien is het wel mogelijk om om bepaalde plekken zaken te herstellen.

Bijvoorbeeld is het niet mogelijk (en niet wenselijk want onmenselijk en onbetaalbaar) om al die verkavelingen af te breken, maar misschien kunnen er wel aanpassingen aan gebeuren. Bijvoorbeeld een verbod op verharde garageopritten, straten versmallen om plaats te maken voor wat groen en bomen en hoogstwaarschijnlijk nog heel wat maatregelen waar ik als leek niet aan denk.
See less See more
Bij ons in de regio (nl Maldegem-Kleit) werden een paar forse wachtbekkens voor regenwater aangelegd. Die blijken tot nu toe hun nut te bewijzen.
Maar het blijft natuurlijk dweilen met de kraan open, als de modale Vlaming intussen in ijltempo alles blijft verharden. Ik denk dus idd dat alleen drastische maatregelen nog soelaas kunnen brengen. Het is niet verkeerd om dingen te verbieden, als die onpopulaire maatregelen kunnen verhinderen dat de helft van het land onder water komt te staan. µ

De politici moeten eindelijk hun koudwatervrees (;)) overwinnen en de mensen uitleggen dat algemeen belang boven privaat belang gaat. Want de hardwerkende Vlaming mag dan al van zijn riante villa in het groen houden, als die villa 2 keer per jaar onder water komt te staan, zal hij de vinger wijzen naar diezelfde politci die hem er op los lieten bouwen.
See less See more
Poreus asfalt, groenere tuinen en groene daken doen al een hoop. Daarmee kun je in ieder geval het regenwater van stortbuien opvangen en afvoeren. Voor rivieroverstromingen zijn veel grotere maatregelen nodig. Dan hebben we het ineens over toegewezen uiterwaarden en onteigeningen.

Wat iedere Vlaming zelf kan doen: een groene tuin inrichten (zo weinig mogelijk tegels en beton), een groen dak plaatsen en het regenwater niet het riool in laten lopen, maar opvangen in een regenton.

Als politici dan wegen met poreus asfalt (ZOAB) laten aanleggen, is er al een goede eerste stap gezet.
See less See more
Succes als je de Vlaming wil overtuigen voor minder verharding.

Vlamingen hebben een fetisj voor verhardingen!
Mijn beide buren hebben intussen hun respektievelijke stadstuintjes volledig (!) opgehoogd en verhard... en raad eens wie met het overtollige water opgescheept zit na elke stortbui: wij, die groene vuilaards met hun bomen en klimop ... :(
Ik heb hen al 327 maal proberen uitleggen dat die wilgen en ander groen er staan om het (hun!) regenwater te verdampen, maar dat kan je dus net zo goed tegen een lantaarnpaal proberen uitleggen.
See less See more
Eigenaardig... Het is toch een vrij simpel gegeven. Mijn stadswijk wordt juist steeds groener, ik ben daar erg blij mee.
Eigenaardig... Het is toch een vrij simpel gegeven. Mijn stadswijk wordt juist steeds groener, ik ben daar erg blij mee.
In Nederland is men in dat soort zaken dan ook lichtjaren verder geëvolueerd dan in België. Ik begrijp niet dat de verantwoordelijke overheden in België het verband niet zien met ruimtelijke ordening, urbanisme en overstromingen.
See less See more
Misschien is het een idee om tuinvergroening te stimuleren? Subsidies op zonnepanelen kennen we nu wel, maar wat nu als de overheid een deel van de kosten zou vergoeden voor het inhuren van een landschapsarchitect? Zo veel moet dat per tuin niet kosten maar de winst zou groot kunnen zijn in bepaalde overstromingsrisicovolle gebieden. Voorwaarde voor de subsidie is uiteraard dat de tuin significant groener wordt.
See less See more
^^ Ik ben zo niet voor het geven van subsidies aan mensen die hun tuin vol beton gegoten hebben.
Gewoon een goede wetgeving en ophouden de mooie plekken langs rivieren en beken te verkavelen.
Misschien is het een idee om tuinvergroening te stimuleren? Subsidies op zonnepanelen kennen we nu wel, maar wat nu als de overheid een deel van de kosten zou vergoeden voor het inhuren van een landschapsarchitect? Zo veel moet dat per tuin niet kosten maar de winst zou groot kunnen zijn in bepaalde overstromingsrisicovolle gebieden. Voorwaarde voor de subsidie is uiteraard dat de tuin significant groener wordt.
Dat bestaat. Je krijgt subsidies als je je tuin niet verhard. Natuurlijk is dat de omgekeerde wereld. Beter zou zijn mensen beboeten die hun tuin verharden. Zo kost het de overheid ten minste niets.
See less See more
Vind ik ook, duidelijke regels die stellen hoeveel oppervlakte van je perceel verhard mag zijn. Bij overtreding een flinke boete, laat ze maar betalen die opritten-terrasjes Vlamingen!
En stiekem hoop ik dat volgende winter nóg meer verkavelingen onderlopen, het mag apocalyptische proporties aannemen. We hebben echte crisissituaties nodig in Vlaanderen alvorens écht actie zal ondernomen worden.
Dat bestaat. Je krijgt subsidies als je je tuin niet verhard. Natuurlijk is dat de omgekeerde wereld. Beter zou zijn mensen beboeten die hun tuin verharden. Zo kost het de overheid ten minste niets.
Kunnen ze misschien ook subsidies geven aan mensen die zich aan de verkeersregels houden?
En stiekem hoop ik dat volgende winter nóg meer verkavelingen onderlopen, het mag apocalyptische proporties aannemen. We hebben echte crisissituaties nodig in Vlaanderen alvorens écht actie zal ondernomen worden.
Het probleem is dat iedere keer zo'n wijk onder water loopt (dus elke keer het twee druppels regent) het meteen als 'ramp' erkend wordt en de gehele gemeenschap dus mee moet betalen voor de bouwflaters van een paar enkelingen. Het wordt tijd dat mensen die in een wijk wonen waar het duidelijk is dat er een groot risico voor overstroming is niet meer vergoed worden door het rampenfonds bij overstroming. Ook mag hun risicopremie wat omhoog. Op die manier wordt bouwen in risicovolle gebieden niet meer interessant.

De overstromingskaart is alleszins een stap in de goede richting.
See less See more
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top