SkyscraperCity Forum banner

Co łaska :)

Wiadukt.

1177 Views 8 Replies 5 Participants Last post by  horizon2
1 - 9 of 9 Posts
Na dole przydałoby się trochę szczegółów w cieniu bo trochę smoła wyszła, więc tak z 8.5/10.
Jeśli masz taką opcję, to ustaw robienie RAWów (niektóre kompakty tak mają) i ściągnij sobie próbnego, 30-dniowego Lightrooma. Warto dla samej funkcji wyciągania z cieni ;)
... a jeżeli nie Lightrooma to http://rawtherapee.com/ (open source) :)
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top