SkyscraperCity Forum banner

Widok z okna

2162 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  d4rio
Przez szybę i słabym sprzętem i te druty ale ciekawostka
jak ładnie widać IC między Oxford a Mariottem i Rondo1

Czy ktos zgadnie skąd fotka

See less See more
1 - 7 of 7 Posts
^^ z wawy:D :D

To wiadomo zapomnialem wpisac [warszawa]
raczej chodzilo o miejsce z ktorego zostało zrobione
Mokotów ;)
Po co jest ten wątek? Żeby zgadywać skąd zostało zrobione to zdjęcie? Bezsens.
Jeśli to z okna autora wątku, to lepsze miejsce jest tutej. Jeśli nie to jw.
^^ ^^
Dokladnie :)

:applause:
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top