SkyscraperCity Forum banner

Wientjes: 'Maak werk van spoorlijn Groningen-Heerenveen'

2514 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  Liberty City
Wientjes: 'Maak werk van spoorlijn Groningen-Heerenveen'

GRONINGEN - VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes maakt zich middels een brief aan de provincies Friesland en Groningen hard voor de spoorlijn Groningen-Heerenveen.

In de brief noemt Wientjes de spoorlijn 'een unieke kans om alsnog het eerste deel van de Zuiderzeelijn aan te leggen'. De aanleg is volgens de voorzitter van de ondernemersorganisatie niet alleen van regionaal belang, maar ook van (inter)nationaal belang. De spoorlijn zou voor betere verbindingen met de Randstad en Duitsland moeten zorgen. Dat is volgens Wientjes essentieel voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

De brief is ook naar de betrokken gemeenten gestuurd.
(http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=109640)Eerdere berichten over de spoorlijn (van oud naar nieuw):

Stappen
De betrokken bestuurders willen in een vroeg stadium weten welke knelpunten en kansen er zijn voordat zij nadere besluiten nemen. Daarom lopen er nu verschillende onderzoeken. De belangrijkste vraag daarbij is of de spoorlijn aangelegd kan worden voor het beschikbare budget. In 2007 is een bedrag van 577 miljoen euro gereserveerd voor de spoorlijn. Het onderzoek naar de haalbaarheid gebeurt in een aantal stappen. De bestuurders beslissen per keer over de volgende stap. Het eerstvolgende moment is februari 2012. Dan komen de betrokken bestuurders weer bijeen om de uitkomsten van de onderzoeken te bespreken. Vervolgens spreken de staten en raden erover in het voorjaar van 2012.
KORTE INFORMATIE

Een spoorlijn met perspectief

Al jaren bestaat in de provincies Groningen en Fryslân de wens voor een treinverbinding tussen Groningen en Heerenveen. Die verbinding is een van de laatste ontbrekende schakels op de spoorkaart van Nederland. Een treinverbinding tussen Groningen en Heerenveen betekent een flinke verbetering van het openbaar vervoer in Noord-Nederland. Forensen op de steeds drukkere A7 krijgen zo een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

Op termijn is er perspectief op een snelle verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad als de lijn wordt doorgetrokken naar Lelystad. De provincies Groningen en Fryslân zien die snelle verbinding nog steeds als zeer wenselijk. Ook behoort een snelle verbinding met grote Duitse steden als Bremen en Hamburg tot de mogelijkheden. De twee betrokken provincies onderzoeken in nauwe samenwerking met zeven gemeenten of de spoorlijn financieel haalbaar is.
VRAGEN

1. Waarom zijn er plannen voor een nieuwe spoorlijn?
Met de aanleg van een spoorlijn van Groningen naar Heerenveen houdt het Noorden kans op een snelle verbinding naar de Randstad. De lijn kan later relatief eenvoudig worden doorgetrokken naar Lelystad en sluit dan aan op een snelle treinverbinding naar Amsterdam en mogelijk Duitsland. Direct na de aanleg zorgt de lijn voor een flinke verbetering van het openbaar vervoer in Noord-Nederland. Door de verbeterde verbinding zullen in de toekomst meer reizigers van het OV gebruik gaan maken.

2. Waar gaat die spoorlijn lopen?
De lijn gaat van Groningen via stations in Leek en Drachten naar Heerenveen. In eerdere fases zijn er verschillende varianten bekeken. Maar over het tracé van de spoorlijn is nu nog niets besloten. Zodra er een tracé bekend is, kunt u die vinden onder de menuknop De Spoorlijn.

3. Wie zijn de opdrachtgevers?
De provincies Fryslân en Groningen zijn opdrachtgevers voor het haalbaarheidsonderzoek voor de spoorlijn. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de zeven gemeenten tussen Heerenveen en Groningen: Groningen, Zuidhorn, Leek, Marum, Smallingerland, Opsterland en Heerenveen.

4. Hoe ver staan de plannen nu?
In de afgelopen tijd hebben de bestuurders van de betrokken provincies en gemeenten over de plannen gesproken. Zij hebben nog geen besluit genomen of de planontwikkeling verder gaat. Ze willen eerst dat er nog een aantal zaken uitgezocht worden. Zo willen ze meer weten over de kosten van exploitatie, beheer en onderhoud. Ook willen ze een nader onderzoek naar de bijkomende kosten voor het spoordeel tussen Hoogkerk en Groningen. Die kosten hangen ook samen met de plannen voor extra treinen op de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Naar verwachting besluiten de bestuurders in december hoe het verder gaat met de plannen voor de spoorlijn Groningen-Heerenveen.

5. Wat zijn de vervolgstappen?
De betrokken bestuurders komen opnieuw bijeen in februari 2012. Dan zullen zij mede op basis van de aanvullende informatie een principebesluit nemen over de start van de aanbesteding. Die aanbesteding is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Naar verwachting komt de spoorlijn in het voorjaar van 2012 aan de orde in de staten en raden van betrokken provincies en gemeenten. Rond die tijd is er ook meer duidelijkheid te verwachten over de spoorlijn.

6. Wanneer en hoe worden de bewoners geïnformeerd over de plannen?
Dat hangt af van de komende besluitvorming. Op dit moment houden we u via deze website op de hoogte.

7. Wat kost de spoorlijn en hoe wordt dat gefinancieerd?
Op 16 november 2007 besloot de toenmalige minister Eurlings een streep door de Zuiderzeelijn te zetten. Als alternatief krijgt het Noorden een deel van het geld dat was gereserveerd voor de Zuiderzeelijn voor de verbetering van de infrastructuur in het Noorden (Regio Specifiek Pakket). Het ontwikkelen van de spoorverbinding Groningen - Heerenveen is één van de projecten die de provincies Fryslân en Groningen willen realiseren met deze middelen. Voor Groningen - Heerenveen is een totaalbudget van €577 miljoen gereserveerd (prijspeil 2007).

8. Gaat dat straks niet veel meer kosten?
Uitgangspunt van de provincies Groningen en Fryslân is dat zij zo snel mogelijk zekerheid willen over de haalbaarheid van de spoorlijn binnen het beschikbare budget en met garanties van marktpartijen. Een aanbesteding moet straks uitwijzen of de lijn daadwerkelijk voor het beschikbare bedrag kan worden aangelegd.

9. Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Op deze website (http://www.spoorlijnheerenveengroningen.nl/vragen) kunt u het laatste nieuws vinden.

10. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?
Onder de menuknop Contact, boven in beeld (http://www.spoorlijnheerenveengroningen.nl/contact), leest u bij wie u terecht kunt met vragen.
Verder inlezen:
http://www.provinciegroningen.nl/fi...orlijn_groningen_heerenveen_voor_websites.pdf
http://www.provinciegroningen.nl/fi...ten/Downloads/Groningen-Heerenveen_30_mei.pdf
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
Ik denk niet dat die spoorlijn er voorlopig zal gaan komen vanwege het tekort van enkele tientallen miljoenen. Het geld dat er al wèl is,zal denk ik eerder gebruikt gaan worden voor een regiotram naar Leek/Roden. Deze geruchten gaan al een tijdje rond.
Daar is al een topic over in het infrastructuur-deel.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top