SkyscraperCity Forum banner

Ocena

1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
978 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Jak jest z wejściem tam?
Byłem przed Nocą Muzeów - 19 i 20 maja odbywały się tam targi sztuki Art Yard Sale, więc wstęp był wolny, ale wejść na "krużganki" nie można było, a wszędzie sporo ochrony - wszystko wygląda tak nobliwie, że, jak przypuszczam, na co dzień nie wpuszczają.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top