SkyscraperCity Forum banner

Proszę oceniać...

Wizyta u Wizytek

1170 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  Paskuda
1 - 4 of 4 Posts
6/10

Przynajmniej mnie bardzo razi przepalone niebo i fasada budynku.
Jakos słabo mnie do gustu przypadło 7/10
6/10

Przynajmniej mnie bardzo razi przepalone niebo i fasada budynku.
No tak, racja. Następnym razem będzie lepiej ;)
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top