SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Administrator
Joined
·
37,219 Posts
Viel me gisteren in de trein vanuit Utrecht naar Rotterdam ook al op dat er hele mooie wolken hingen. Toen die weg waren werd het kraakhelder, zodat je 's avonds laat een kleurovergang krijgt van azuurblauw naar bijna zwart.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top