SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 3 of 3 Posts
Fajnie złapana ostrość na rowerzystę, ale dla mnie trochę za ciasno. 5 kroków do tyłu (uważając żeby nie wpaść do rzeki;)) i robimy zdjęcie jeszcze raz, tym razem z całym rowerem :D
Zgadzam się z EGOistą. Szkoda, że nie złapałeś całego rowerzysty.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top