Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 3916 Posts

·
Registered
Joined
·
1,900 Posts
Dajcie spokoj z tymi "inside"-informacjami! Gdzie? Kto? Behemot, co to za koles z dolarami?
Czy sa szanse na jakis render, bo po tym, co napisaliscie, to jest szansa na cos z klasa.
Pozdrawiam, Robert
 

·
Я.
Joined
·
6,308 Posts
Czarnecki to najbogatszymieszkaniec Wroc³awia. Koles jest wyj¹tkowo solidny i kiedy pó³ roku temu w prasie pojawi³a sie informacja ze postanowi³ wybudowac biurowiec, nikt nie mia³ w¹tpliwosci ze do tego dojdzie;)

Wybra³ sobie dzia³kê w centrum, prawie przy samej swidnickiej tzn na skrzyzowaniu Powstanców Sl¹skich (przedluzenie swidnickiej) i Swobodnej. Dzia³ka najpierw zosta³a ogrodzona (zastyglismy) teraz zaczêto wyburzac oficyny (bicie serca!) ale do dzis nie widzielismy zadnych wizualek! Widac ze roboty pêdz¹ ale poki co nic nie wiadomo na temat budynku jaki ma tam powstac, mog¹ byc tylko spekulacje..
Dzis okaza³o sie ze dzia³ka jest wiêksza ni¿ myslelismy. A znaj¹c Czarneckiego mozna liczyc na biurowiec z klas¹.
 

·
Я.
Joined
·
6,308 Posts
11. Leszek Czarnecki
Ma 38 lat. Absolwent Politechniki Wroc³awskiej, doktor nauk ekonomicznych. W 1986 r. utworzy³ Przedsiêbiorstwo Hydrotechniki i In¿ynierii TAN SA, w którym nie tylko pe³ni³ funkcje mened¿erskie, ale tak¿e pracowa³ jako nurek zawodowy i kierownik robót podwodnych. Twórca i g³ówny udzia³owiec Europejskiego Funduszu Leasingowego (dzia³a od 1991 r.), najwiêkszej firmy leasingowej w Polsce. EFL obs³uguje 38 proc. korzystaj¹cych z leasingu ma³ych i œrednich firm. EFL specjalizuje siê w leasingu œrodków transportu drogowego oraz sprzêtu biurowego. £¹czna wartoœæ œrodków trwa³ych przekazanych w ubieg³ym roku w leasing przekroczy³a 1,08 mld z³ (prawie 15 procentowy udzia³ w rynku leasingu ruchomoœci). Do EFL nale¿y 100 proc. udzia³ów w EFL S³owacja oraz Efi sp. z o.o. EFL notowany jest na Londyñskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. W roku 1999 przychody grupy kapita³owej EFL wynios³y 873,6 mln z³, a zysk netto - 42 mln z³. Leszek Czarnecki kontroluje Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa (33 proc. akcji nale¿y do niego, 49 proc. do spó³ki bêd¹cej w³asnoœci¹ EFL), które zebra³o w zesz³ym roku 19,8 mln z³ sk³adek i osi¹gnê³o zysk netto w wysokoœci 4,5 mln z³. (AK)

wg wprost 11 najbogatszy polak. W przeciwienstwie do Kulczykow, Gudzowatych, Solozy i im podobnych nie obnosi siê z bogactwem i nie jest uwik³any w ZADN¥ aferê, dlatego bardzo go lubie. Zdaje sie ze rok temu chcia³ leciec w kosmos:)
 

·
Moderator
Joined
·
3,276 Posts
Co mi sie podoba to jak ostatnio czytalem w Pulsie Biznesu Samo nazwisko Czarneckiego powoduje windowanie akcji getinu (przy zakupie GBG).

Czechowicz, Lukasiewicz i Dziewulski tez nie spia (kazdy z nich ma calkiem nowy projekt) - czechowicz np uzdrawianie JTT ( w koncu byl jednym z zalozycieli)

Budynek powinien byc z klasa (Architektura) i jak dla mnie prosty w wykonaniu - nie przepadam architektura na bazie przenikania sie walcow z kulami stozkami i cholera wie czym jeszcze.

Rozrzutnosc niczemu dobremu nie sluzy.

pzdr
th.
 

·
Я.
Joined
·
6,308 Posts
talkinghead said:
Budynek powinien byc z klasa (Architektura) i jak dla mnie prosty w wykonaniu - nie przepadam architektura na bazie przenikania sie walcow z kulami stozkami i cholera wie czym jeszcze.

Rozrzutnosc niczemu dobremu nie sluzy.

pzdr
th.
Jak powiedziala kiedys Coco Chanel- "elegancja polega na odejmowaniu". Jeden z moich ulubionych cytatów;) do architektury ma sie swietnie;)
 

·
Registered
Joined
·
1,900 Posts
Dzieki Behemot. No i prosze, setny post wypadl mi we Wroclawiu! :) Ja tez mysle, ze mlody, wyksztalcony biznesmen nie wybierze czegos a la badziewie = Lucka Tower. To juz, miejmy nadzieje inne pokolenie i inny poziom...
Pozdr.Robert
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
25,948 Posts
kotbehemot said:
Gratuluje 100;) :cheers:

PS mala uwaga- jest tu user zarejestrowany jako Behemot- z Krakowa. Ja jestem kotbehemot;) Nic nie mialbym przeciwko, gdyby nie to ze sie troche zdublowalismy;)
Ja bylem pierwszy!!!

behemot
Registered User
Join Date: Nov 2002
Location: Krakow/Nowy Sacz
Posts: 247


kotbehemot
Registered User
Join Date: Sep 2003
Location: Wroclaw Srodmiescie, Poland
Posts: 617:cheers:
 
1 - 20 of 3916 Posts
Top