SkyscraperCity banner

1 - 20 of 801 Posts
P

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Bardzo ciekawa architektura. Szczegolnie mi sie podoba to drugie zdiecie.
 

·
Registered
Joined
·
443 Posts
Discussion Starter #6
Originally posted by Legionowianin
Tez mi sie podoba... czy jest ona zlokalizowana przy Starowce?
Nie zupe³nie! Bêdzie znajdowaæ sie nad Odr¹ miêdzy mostem Grunwaldzkim a mostem Pokoju w pobli¿u Ostrowa Tumskiego. Wiêc to prawie starówka :)
 

·
Registered
Joined
·
443 Posts
Discussion Starter #8
W pi¹tek podpisano akt erekcyjny nowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu

- Zrobiê wszystko, ¿eby bariera finansowa nie powodowa³a opóŸnieñ w tej inwestycji - powiedzia³a w pi¹tek minister £ybacka.

M¹droœæ, wiedza i informacja zamieszkaj¹ w tej bibliotece - obieca³a pani minister edukacji narodowej i sportu Krystyna £ybacka, podpisuj¹c akt erekcyjny pod budowê nowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu.

Goœcie honorowi uniwersyteckich uroczystoœci zebrali siê w miejscu, gdzie za cztery lata ma dzia³aæ nowa biblioteka - przy bulwarze Piotra Joliot-Curie we Wroc³awiu.

Rektor uczelni prof. Zdzis³aw Latajka podziêkowa³ wszystkim, którzy zabiegali o budowê nowej biblioteki - szczególnie profesorom Janowi Kosikowi i Henrykowi Ratajczakowi, którzy przewodniczyli Spo³ecznemu Komitetowi Budowy Biblioteki.

Akt erekcyjny podpisali, oprócz £ybackiej, minister nauki Micha³ Kleiber, wojewoda dolnoœl¹ski Ryszard Nawrat, przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Budowy Biblioteki prof. Henryk Ratajczak. Jedna z dwóch kopii dokumentu zostanie wmurowana pod bibliotekê - druga trafi do archiwum.


 
W

·
Guest
Joined
·
0 Posts
krystianwro .... czy te nowe projekty to powstaja w Wroclawie w jakies oddzielnej dzielnicy czy sa one raczej po calym miescie porozrzucane? Bo jedna jedyna dzielnica byla by genialna .... ;)
 

·
krasnal Hałabała
Joined
·
953 Posts
Ta biblioteka ma ciekaw¹ bry³ê. Takie dwa po³¹czone ze sob¹ klocki. Fajnie. :)
 

·
Registered
Joined
·
443 Posts
Discussion Starter #11
Originally posted by warszawiak
krystianwro .... czy te nowe projekty to powstaja w Wroclawie w jakies oddzielnej dzielnicy czy sa one raczej po calym miescie porozrzucane? Bo jedna jedyna dzielnica byla by genialna .... ;)
W³aœciwie wszystkie inwestycje rozproszone s¹ po ca³ym mieœcie.
Biblioteka bêdzie budowana w pobli¿u Ostrowa Tumskiego (na zdjêciu Ostrów znajduje sie po lewej stronie)
Je¿eli chodzi o inwestycje, które umieszczone s¹ w dziale wie¿owce i wysokie budynki bêd¹ realizowane ok 7 km od centrum w kierunku zachodnim bêdzie to tzw Centrum Zachodnie, obecnie budowany jest tak Quatrum. Je¿eli te inwestycje dojd¹ do skutku bêdzie to praktycznie nowa dzielnica biznesowego wroc³awia. Generalnie wiekszoœæ inwestycji planuje siê za zachodzie i po³udniu od centrum miasta.
 

·
Registered
Joined
·
749 Posts
Projekt Biblioteki powsta³ w Warszawskim biurze projektowym s¹ to ludzie którzy wspó³pracowali z Budzyñskim przy projekcie Biblioteki (BUW) w Warszawie tak wiêc bêdzie podobny klimat surowe nieotynkowane mury instalacje na wierzchu œcian itp. Wnêtrza biblioteki mog¹ byæ tak kontrowersyjne jak tej warszawskiej.
pozdr
 

·
Registered
Joined
·
16,832 Posts
Ruszy³a budowa Biblioteki Uniwersyteckiej We Wroc³awiu

http://www.bna.com.pl/images/p_bibwroc_01_b.jpg

Ma potrwac chyba 2 lata lub wiecej.Koszt koñcowy tez nie jest jeszcze ustalony,wiadomo ¿e minimum to 180mln z³(mówi siê,¿e max to 230.)

Idea:
"Klasztorne" ksiêgozbiory, a nastêpnie pomosty do œwiat³a wiedzy, œwiat³a czytelni, gdzie powinien panowaæ porz¹dek i spokój, wspomagaj¹cy koncentracjê


Dwa identyczne prostopad³oœciany, o odmiennych funkcjach, wykonane z ró¿nych materia³ów, przenikaj¹ siê, zespalaj¹c dwa kierunki dominuj¹ce w terenie, wyznaczone przez ul. Szczytnick¹ i bieg Odry - bulwar Joliot-Curie.
Prostopad³oœcian równoleg³y do ul. Szczytnickiej, surowy w swej formie, klasztorny w wyrazie, z ma³¹ iloœci¹ otworów okiennych, pokryty nieszlifowanym granitem, zawiera w sobie wszystkie zbiory - magazyny.
Prostopad³oœcian od strony bulwaru Joliot-Curie stanowi przeszklon¹ strukturê, pe³ni¹c¹ funkcjê holu i przekrywaj¹c¹ tarasy.
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
.:. Przetarg na biblioteke we Wroc³awiu.:.

Jak poda³o S³owo Polskie :

------------------------------------------------------------------------------------

"Uniwersytet Wroc³awski og³osi³ przetarg na budowê nowego budynku biblioteki uniwersyteckiej. Ma to byæ najwiêksza inwestycja uczelni. Wed³ug planów budowa potrwa ok. 3 lat i ma poch³on¹æ 200 mln z³otych."

------------------------------------------------------------------------------------

NieŸle , za 200 mln to mo¿na ju¿ zbudowaæ coœ ³adnego :) , ciekawe w jakim ma byæ stylu - czy coœ podobnego do UW?
 

·
Registered
Joined
·
16,832 Posts
Kiedys wklei³em ten projekt przekonany o tym,¿e to on bêdzie realizowany.Jednak zaj¹³ 2 miejsce a wygra³ inny.Zwyciêski ma mniej szk³a.

 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Nie wiem jak prezentowa³ sie tamten projekt , ale ten wygl¹da ca³kiem , ca³kiem :) i mi siê podoba ...
 

·
honorary member
Joined
·
368 Posts
A szkoda, bo ten prezentuje sie calkiem spoko, chociaz nie wiadomo jak ten inny wyglada. Czy ktos ma moze jakies renderings?
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
<table cellpadding=4 cellspacing=0 width=98% class="quoteBox">
<td align=left valign=center> <smallfont> <b>Quote</B> <I>originally posted by Rafis </i></b> </smallfont> </td>
<tr><td align=left valign=top>Nie,by³ pokazany ty6lko w wybiórczej.</td></tr>
</table>

Szkoda , a archiwa GW jak wiadomo s¹ p³atne >(
 
1 - 20 of 801 Posts
Top