SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Miastolub
Joined
·
4,008 Posts
Biurowczyk piekny, i chyba nawet zyskuje na tym że jest tak dziwnie przyklejony :) Takie inwestycje widze 100 razy chętniej niz betonowe molochy.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top