SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
4,137 Posts
Pawelski, kwestia schodowego gustu. Mnie się podobają, bo stanowią ciekawy element architektoniczny, niby nie do końca pasujący do reszty, ale może w tym jego siła.

A co do podjazdów i dostępności dla niepełnosprawnych - lulek89 słusznie zauważył, że podjazd jest, ale... do restauracji Agora. Przy głównym wejściu nie widzę, przynajmniej na zdjęciach. Natomiast wewnątrz rzeczywiście na zdjęciach widać drzwi do windy.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top