SkyscraperCity banner

1 - 20 of 5298 Posts

·
WROCŁAW U/C
Joined
·
16,690 Posts
To skomplikowany temat wiêc postaram sie go pokrótce objaœniæ.
Wroc³aw ma miec 3 g³ówne obwodnice:

1)Obwodnica Autostradowa "zachodnia"-ma kosztowaæ 1,5 mld z³ i bedzie budowana przez pañstwo(jesli NSA odrzuci protesty).
Bedzie jeden ogromny most(wiêkszy od budowanego milenijnego), kilka wiaduktów i mniejszych mostów.


2)Obwodnica Powiatowa "wschodnia"
koszt-350 mln z³, kasa z UE, województwa, Wroc³awia oraz powiatów.Ma pos³uzyc lepszej komunikacji powiatów i odcia¿enia centrum Wrocka z ruchu.
Tez bêdzie tam most za oko³o 150 mln-czyli taki jak milenijny)


3)Obwodnica Œródmiejska-koszt nieznany jednak jak do tej pory kosztowa³a miasto oko³o 450 mln z³.To w jej ciagu jest budowana estakada ¹dów oraz most milenijny.Jest juz chyba po³ow atej inwestycji.Ma s³u¿yc mieszkañcom, odci¹¿yc centrum miasta.


Jesli owe inwestycje zostan¹ ukoñczone(ba zaczete) w terminie to oko³o roku 2008 Wroc³aw bedzie mia³ jeden z najlepszych systemów komunikacyjnych w Polsce. ;)

625:
plan:

Międzyrzecka


Olszewskiego/Chełmońskiego


Dembowskiego / 9 maja


9 maja


9 maja / Mickiewicza

całość:wizu (niedokładne):
http://www.wi.wroc.pl/html/inwestycje/02090/index.html#x20090914

Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu - rozpoczęły się społeczne konsultacje

W celu zapoznania z zadaniem inwestycyjnym Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu do rad osiedli trafiają rozesłane przez projektanta materiały do udostępnienia społeczności lokalnej. Opracowanie będzie wyłożone do wglądu w siedzibach rad osiedlowych do 15 października 2009 r.

Załączonych materiałów można szukać także w wymienionych poniżej miejscach. Jednak dla wygody mieszkańców Wrocławia udostępniamy je także w wersji elektronicznej.

Materiały do konsultacji w wersji Adobe Acrobat PDF (kliknij by pobrać)

Państwa ewentualne uwagi, będące dla nas bardzo cennymi wskazówkami bez względu na to czy są wyrazami poparcia czy krytyki, prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
ul. Pautscha 4
51-637 Wrocław
tel. (071) 345-28-83

Rada Osiedla Tarnogaj
ul. Henrykowska 2
50-503 Wrocław
tel. (071) 333-95-16

Rada Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki
ul. Parkowa 38/40/3
51-610 Wrocław
tel. (071) 348-53-27

 

·
WROCŁAW U/C
Joined
·
16,690 Posts
Discussion Starter #3
Originally posted by OlekD

Wroclaw dobrze sobie radzi, czy obwodnica wschodnia bedzie dwu-pasmowa???
Bedzie ale dopiero póŸniej.W pierwszym etapie powstanie jedna nitka.Jednak trzeba wiedzieæ, ¿e teraz nie ma tam ¿adnej drogi i wszyscy wala przez centrum :(
Te trzy obwodnice to marzenie.Jednak cos zaczyna siê wykluwaæ.Najbardziej niepewna jest autostradowa-czekamy na decyzje NSA.
 

·
Registered
Joined
·
312 Posts
B£¥D! B£¥D! B£¥D! :bleep:

Nie trzy, a cztery obwodnice s¹ w planach budowy!!!

1) Zachodnia - autostradowa (IMHO: najwa¿niejsza)
2) Wschodnia
3) Œródmiejska
4) Staromiejska

Pierwsze dwie maj¹ odci¹¿yæ Wroc³aw z tranzytu, drugie dwie maj¹ s³u¿yæ g³ównie mieszkañcom Wroc³awia, poniewa¿ obecny uk³ad komunikacyjny miasta zosta³ zaprojektowany jeszcze w XIX wieku i jego g³ównym za³o¿eniem jest promienistoœæ dróg (wszystkie drogi schodz¹ siê w centrum!).

Co do obwodnicy staromiejskiej, to tak naprawdê ma³o kto wie (z tego co zd¹¿y³em siê zorientowaæ) o istnieniu tego projektu, a ju¿ tym bardziej o fakcie, i¿ ta obwodnica jest ju¿ budowana! :) Nie pamiêtam teraz dok³adnie jej przebiegu (postaram siê go zaraz znaleŸæ), ale wiem, ¿e w jej sk³ad wchodzi m.in. ul. Pu³askiego (mówi³em, ¿e ta obwodnica jest ju¿ budowana :) ) i ³¹cznik Szpitalna-Robotnicz (ten sam, do którego ma siê do³o¿yæ Plaza), którego budowa jest zaplanowana na przysz³y rok (o ile WPI nie ulegnie zmianie)!
 

·
Registered
Joined
·
312 Posts
Tak jak obiecywa³em wczeœniej, przebieg po³udniowej czêœci Obwodnicy Staromiejskiej:

Pu³askiego - Dyrekcyjna - Szczêœliwa - Zaporoska - Szpitalna - Robotnicza - Poznañska

Jak widaæ obwodnica zostanie utworzona poprzez gruntown¹ przebudowê niektórych ju¿ istniej¹cych ulic i po³¹czenie ich ewentualnymi brakuj¹cymi ³¹cznikami (tak jak np. wspomniana wczeœniej estakada pomiêdzy ulicami Szpitaln¹ i Robotnicz¹). :)
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,884 Posts
Zadaniem obwodnicy autostradowej, jest przecie¿ ominiêcie szerokiem ³ukiem miasta. Je¿eli patrzê na takie coœ to nie wiem czy smiaæ siê czy plakaæ? kto by pomyœla³, ¿eby budowaæ tak¹ wielk¹ drogê przez œrodek miasta.Takie rzeczy to chyba tylko w Polsce siê zdarzaj¹.
 
B

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Chyba lepiej by by³o aby ta autostrada omija³a Wroc³aw od wschodu. Ale wtedy trzeba by by³o doci¹gn¹æ ulice dojazdowe od obwodnicy do centrum.
 

·
Banned
Joined
·
1,796 Posts
PB - to nie jest tak jak sie wydaje z tej mapki.

Obwodnica autostradowa teoretycznie przebiega przez srodek administracyjny Wroclawia. W praktyce otacza tereny zamieszkale przez chyba 90% Wroclawian od po³nocy i zachodu. W zachodniej i polnocnej czesci Wroclawia, to na ogol pola, pola i czasami gdzieniegdzie - osiedla mieszkaniowe ale jesli juz to jednorodzinne.

Autostradowy most na Odrze bedzie najwyzej wysunietym na pó³noc mostem Wroc³awia. Ten most bedzie naprawde bardzo bardzo daleko od centrum miasta. Ponizej - budowany obecnie Most Tysi¹clecia. W tej chwili caly tranyzt wali przez centrum miasta mostami ktore sa usiane na przestrzeni jedynie 5-6 km. Dlatego nawet Most Tysiaclecia zalatwi duzo, a co dopiero moast autostradowy.

Poza tym - g³owne kierunki tranzytu przez Wroclaw [A4 nie liczê] to pólnocny zachód [Lubin], po³nocny wschód [£ódŸ, Warszawa], pó³noc [Poznañ], po³udnie [K³odzko], po³udniowy zachód [Wa³brzych, Jelenie Góra]. Stad ta obwodnica ma taki kszta³t.
 

·
Moderator
Joined
·
7,880 Posts
Originally posted by PB

Zadaniem obwodnicy autostradowej, jest przecie¿ ominiêcie szerokiem ³ukiem miasta. Je¿eli patrzê na takie coœ to nie wiem czy smiaæ siê czy plakaæ? kto by pomyœla³, ¿eby budowaæ tak¹ wielk¹ drogê przez œrodek miasta.Takie rzeczy to chyba tylko w Polsce siê zdarzaj¹.
Nie dramatyzujmy. Po prostu z braku laku ktos to nazwal obwodnica. To jest autostrada transwroclawska ;) (jesli ktos ja kiedys przechrzci na ta nazwe beda pobieral tantiemy za prawa do nazwy hehe). W tych miejscach we Wroclawiu jest niemal pusta przestrzen (autostrada ja dodatkwo zaktywizuje). Dzieki poprowadzeniu autostrady przez czesc Wroclawia
a) bedzie tansza bo znacznie ktrotsza
b) bedzie jednoczesnie swietnym sposobem na szybkie wydstanie sie z miasta (jak w Barcelonie)

jak dla mnie takie poprowadzenie "obwodnicy" jest super. choc pewnie sa gusta i gusciki....

pzdr
th.
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Ja tez uwazam ze ta obwodnica autostradowa w miescie to dobry pomysl. Ale uswiadomcie mnie: to jest tylko "slepa" autostrada, ktorej glownym celem jest bycie obwodnica. To nie jest A4, czy jakis jej nowy przebieg, prawda? A4 jest sobie tam, gdzie jest a to jest cos zupelnie innego, tak?
 
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Originally posted by AGC

Ja tez uwazam ze ta obwodnica autostradowa w miescie to dobry pomysl. Ale uswiadomcie mnie: to jest tylko "slepa" autostrada, ktorej glownym celem jest bycie obwodnica. To nie jest A4, czy jakis jej nowy przebieg, prawda? A4 jest sobie tam, gdzie jest a to jest cos zupelnie innego, tak?

To nie jest œlepa autostrada. Zaczyna sie trochê ponizej A4 przecina j¹ i nastepniê ³¹czy sie na pó³nocnym-Wschodzie z trasa nr8 do Warszawy po drodze krzyzujac sie z najwazniejszymi drogami wylotowymi z miasta wiec bedzie sluzyæ nam bardzo dobrze a rych bedzie na niej duuuuzy.
 

·
WROCŁAW U/C
Joined
·
16,690 Posts
Discussion Starter #12
Originally posted by grzesiekko

B£¥D! B£¥D! B£¥D! :bleep:

Nie trzy, a cztery obwodnice s¹ w planach budowy!!!

1) Zachodnia - autostradowa (IMHO: najwa¿niejsza)
2) Wschodnia
3) Œródmiejska
4) Staromiejska

Pierwsze dwie maj¹ odci¹¿yæ Wroc³aw z tranzytu, drugie dwie maj¹ s³u¿yæ g³ównie mieszkañcom Wroc³awia, poniewa¿ obecny uk³ad komunikacyjny miasta zosta³ zaprojektowany jeszcze w XIX wieku i jego g³ównym za³o¿eniem jest promienistoœæ dróg (wszystkie drogi schodz¹ siê w centrum!).

Co do obwodnicy staromiejskiej, to tak naprawdê ma³o kto wie (z tego co zd¹¿y³em siê zorientowaæ) o istnieniu tego projektu, a ju¿ tym bardziej o fakcie, i¿ ta obwodnica jest ju¿ budowana! :) Nie pamiêtam teraz dok³adnie jej przebiegu (postaram siê go zaraz znaleŸæ), ale wiem, ¿e w jej sk³ad wchodzi m.in. ul. Pu³askiego (mówi³em, ¿e ta obwodnica jest ju¿ budowana :) ) i ³¹cznik Szpitalna-Robotnicz (ten sam, do którego ma siê do³o¿yæ Plaza), którego budowa jest zaplanowana na przysz³y rok (o ile WPI nie ulegnie zmianie)!
Grzesiek tej czwartej nie umieœci³em umyslnie bo:

1) dla mnie to ¿adna obwodnica
2) juz za duzo tych obwodnic, nie chcia³em mieszaæ

Niech powstana trzy pierwsze to bedzie super bo jak na razie gdzie kucharek szeϾ tam nie ma co jeϾ ;)
 

·
Registered
Joined
·
312 Posts
Mo¿e teraz to siê wszystkim bardziej rozœwietli (tamta mapka faktycznie nie jest najlepsza :) ):Co do tej autostrady i A4. Zawsze by³a mowa o tym, ¿e AOW bêdzie integraln¹ czêœci¹ autostrady A8, która mia³a po³¹czyæ Wroc³aw z Warszaw¹, a w drug¹ stronê z Prag¹ (a dalej chyba z Wiedniem :) ), ostatnio jednak autostrada A8 zniknê³a ca³kowicie z rz¹dowego planu budowy autostrad i pojawi³o siê zagro¿enie, ¿e obwodnica Wroc³awia nie powstanie. Wymyœlono wiêc, by t¹ autostradê "podpi¹æ" pod plan remontu i dalszej rozbudowy autostrady A4 i st¹d w³aœnie ca³e zamieszanie... :/ Nie zmienia to jednak faktu, i¿ AOW jest tak umieszczona, ¿e w przysz³oœci po³¹czy jednak Wroc³aw z Warszaw¹ i Prag¹ :)

 

·
WROCŁAW U/C
Joined
·
16,690 Posts
Discussion Starter #14
Dobra wiadomoœæ dla kierowców z Nowego Dworu i Muchoboru. Dojazd do i z centrum miasta bêdzie prostszy

Otwarcie dojazdów do estakady na G¹dowie od strony ul. Strzegomskiej i drugiej nitki ul. Kleciñskiej oznacza ca³kowite w³¹czenie estakady w uk³ad komunikacyjny. Dopiero teraz mieszkañcy Nowego Dworu i Muchoboru bêd¹ mogli w pe³ni z niej skorzystaæ. Powinny te¿ znikn¹æ korki, które tworzy³y siê ko³o wiaduktu kolejowego na Strzegomskiej.


Samochody je¿d¿¹ po estakadzie ju¿ od grudnia ub. roku. Dlaczego tak d³ugo trzeba by³o czekaæ na otwarcie dojazdów? - Rozpoczêcie budowy opóŸni³y protesty mieszkañców - mówi Wojciech Sozañski, zastêpca dyrektora ZDiK ds. inwestycji.

Estakada to kolejna gotowa czêœæ obwodnicy œródmiejskiej. Jej budowa trwa³a trzy lata i kosztowa³a 110 mln z³. - W ci¹gu nastêpnych trzech lat chcielibyœmy skoñczyæ odcinek od mostu Tysi¹clecia do ul. Krakowskiej - mówi Marcin Garcarz, rzecznik prezydenta Wroc³awia.

W planach na przysz³y rok jest m.in. budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym na ul. Kleciñskiej. Ma mieæ 300 m d³ugoœci i kosztowaæ ok. 55 mln z³. - Plany planami, ale wszystko zale¿y od pieniêdzy - przyznaje Wojciech Sozañski. Miasto zamierza pozyskaæ czêœæ œrodków z bud¿etu pañstwa i funduszy unijnych.
 

·
Registered
Joined
·
312 Posts
Originally posted by Rafis

[...]
W ci¹gu nastêpnych trzech lat chcielibyœmy skoñczyæ odcinek od mostu Tysi¹clecia do ul. Krakowskiej - mówi Marcin Garcarz, rzecznik prezydenta Wroc³awia.

W planach na przysz³y rok jest m.in. budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym na ul. Kleciñskiej. Ma mieæ 300 m d³ugoœci i kosztowaæ ok. 55 mln z³.
[...]
To znaczy ¿e co?! Przez najbli¿sze trzy lata mo¿emy siê spodziewaæ tylko oddania do u¿ytku Mostu Tysi¹clecia z dojazdami, remontu estakady nad Krakowsk¹ i dokoñczenia budowy drugiej nitki ul. Kleciñskiej (bo razem z tymi estakadami zosta³ tak¿e oddany do u¿ytku odcinek Kleciñskiej od estakady do Szwajcarskiej) :? To tyle co nic (!!!), przecie¿ to wszystko jest zaplanowane na przysz³y rok!!! A co przez nastêpne dwa, nic??? Mogliby chocia¿ doci¹gn¹æ obwodnice œródmiejsk¹ do ¯migrodzkiej (wylotowa na Poznañ) :bash:
 

·
WROCŁAW U/C
Joined
·
16,690 Posts
Discussion Starter #16
Originally posted by grzesiekko

To znaczy ¿e co?! Przez najbli¿sze trzy lata mo¿emy siê spodziewaæ tylko oddania do u¿ytku Mostu Tysi¹clecia z dojazdami, remontu estakady nad Krakowsk¹ i dokoñczenia budowy drugiej nitki ul. Kleciñskiej (bo razem z tymi estakadami zosta³ tak¿e oddany do u¿ytku odcinek Kleciñskiej od estakady do Szwajcarskiej) :? To tyle co nic (!!!), przecie¿ to wszystko jest zaplanowane na przysz³y rok!!! A co przez nastêpne dwa, nic??? Mogliby chocia¿ doci¹gn¹æ obwodnice œródmiejsk¹ do ¯migrodzkiej (wylotowa na Poznañ) :bash:
Ja na pocz¹tku mysla³em, ¿e chodzi o odcinek pó³nocno-wschodni obwodnicy od mostu do Krakowskiej :(
Jednak patrz¹c realnie rzeczywœcie wydawa³o sie to nirealne.
Cholerne estakady sa takie drogie.¯migrodzka jednak powinna byæ zrobiona bo ten projekt zosta³ zg³oszony do UE.Natomiast od roku 2005 zaczyna sie kilka waznych inwestycji w centrum miasta(Pu³askiego,Szewska,Grodzka,Widok,Droga do pilczyc,drugi most Warszawski).
Zreszta poczekajmy do sesji rady miejskiej.Zgodnie z planami we wrzesniu mia³o dojœæ do ustalenia nowych priorytetów drogowych, inwestycje bêda podzielone na sztywne(finansowane przez miasto) oraz ruchome-czêœciowo zale¿ne od przyznania œrodków UE.

pzdr.
 

·
WROCŁAW U/C
Joined
·
16,690 Posts
Discussion Starter #17
Originally posted by Rafis

Ja na pocz¹tku mysla³em, ¿e chodzi o odcinek pó³nocno-wschodni obwodnicy od mostu do Krakowskiej :(
Jednak patrz¹c realnie rzeczywœcie wydawa³o sie to nirealne.
Cholerne estakady sa takie drogie.¯migrodzka jednak powinna byæ zrobiona bo ten projekt zosta³ zg³oszony do UE.Natomiast od roku 2005 zaczyna sie kilka waznych inwestycji w centrum miasta(Pu³askiego,Szewska,Grodzka,Widok,Droga do pilczyc,drugi most Warszawski).
Zreszta poczekajmy do sesji rady miejskiej.Zgodnie z planami we wrzesniu mia³o dojœæ do ustalenia nowych priorytetów drogowych, inwestycje bêda podzielone na sztywne(finansowane przez miasto) oraz ruchome-czêœciowo zale¿ne od przyznania œrodków UE.

zreszta tu masz artyku³ z czerwca

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=45319
pzdr.
 

·
Registered
Joined
·
312 Posts
Originally posted by Rafis

Ja na pocz¹tku mysla³em, ¿e chodzi o odcinek pó³nocno-wschodni obwodnicy od mostu do Krakowskiej :(
Jednak patrz¹c realnie rzeczywœcie wydawa³o sie to nirealne.
Cholerne estakady sa takie drogie.
[...]
Niestety :( , a zauwa¿ ¿e doci¹gniêcie obwodnicy œródmiejskiej do ul. Mickiewicza wi¹¿e siê z budow¹ jednej, kilkukilometrowej estakady z dwoma mostami (Odra i O³awa) :/ Koszty bêd¹ olbrzymie i mam nadziejê ¿e UE do³o¿y siê w³aœnie do tego projektu, bo jeœli nie, to mo¿e nam przyjœæ d³ugo czekaæ na t¹ czêœæ obwodnicy œródmiejskiej (ju¿ nie mówi¹c o odcinku od Mickiewicza do Mostu Tysi¹clecia - marzenia :angel1: )!

PS. Spotka³em wczoraj znajomego z politechniki, który powiedzia³ mi kilka ciekawych rzeczy. Okazuje siê, ¿e na PWr kilku profesorów jest bardzo mocno zaanga¿owanych w projekty nowych (drugich) mostów Grunwaldzkiego i Zwierzynieckiego, rzekomo na zlecenie UM!!! Wiem, ¿e ich budowa wci¹gu kilku najbli¿szych lat jest ca³kowicie nierealna, ale... :D (chyba za bardzo siê teraz zamarzy³em ;) )
 

·
WROCŁAW U/C
Joined
·
16,690 Posts
Discussion Starter #19 (Edited)
Originally posted by grzesiekko

Niestety :( , a zauwa¿ ¿e doci¹gniêcie obwodnicy œródmiejskiej do ul. Mickiewicza wi¹¿e siê z budow¹ jednej, kilkukilometrowej estakady z dwoma mostami (Odra i O³awa) :/ Koszty bêd¹ olbrzymie i mam nadziejê ¿e UE do³o¿y siê w³aœnie do tego projektu, bo jeœli nie, to mo¿e nam przyjœæ d³ugo czekaæ na t¹ czêœæ obwodnicy œródmiejskiej (ju¿ nie mówi¹c o odcinku od Mickiewicza do Mostu Tysi¹clecia - marzenia :angel1: )!

PS. Spotka³em wczoraj znajomego z politechniki, który powiedzia³ mi kilka ciekawych rzeczy. Okazuje siê, ¿e na PWr kilku profesorów jest bardzo mocno zaanga¿owanych w projekty nowych (drugich) mostów Grunwaldzkiego i Zwierzynieckiego, rzekomo na zlecenie UM!!! Wiem, ¿e ich budowa wci¹gu kilku najbli¿szych lat jest ca³kowicie nierealna, ale... :D (chyba za bardzo siê teraz zamarzy³em ;) )
Koszty, to najwiêksza bol¹czka miasta nad kilkoma rzekami i nastepnymi kilkoma odnogami itp.Jednak kasa sie znajdzie9oby wczeœniej niz póŸniej) i te wszystkie mosty, estakady, wiadukty powstan¹ sprawiaj¹c, ¿e miasto 101 mostów przypomni swoje imie ;)
Podobno wp³yne³a dziœ skarga do NSA na przebieg obwodnicy sródmiejskiej.Teraz poczekamy dwa miesi¹ce na wyrok.
To o tych mostach to ciekawe ale mosty w ciagu naszych obwodnic to dopiero bedzie wypas dlatego z niecierpliwoœcia czekam na wyrok sadu.Ciekawi mnie te¿ ta estakada na kleciñskiej, której budowa ma ruszyc w przysz³ym roku(mia³a pierwotnie powstac za kilka lat), podobno to maja byc dwie 300 metrowe estakady.

aha jeszcze coraz g³osniej sie robi o ³¹czniku szpitalna-robotnicza, czy to jest ta inwestycja do której mia³a dok³adac sie Plaza(estakada?)
 

·
Registered
Joined
·
312 Posts
Originally posted by Rafis

[...]

aha jeszcze coraz g³osniej sie robi o ³¹czniku szpitalna-robotnicza, czy to jest ta inwestycja do której mia³a dok³adac sie Plaza(estakada?)
Tak to ta sama estakada, do której ma do³o¿yæ siê Plaza (swoj¹ drog¹ sama chce ;) , bo jeœli tego nie zrobi, to ich nowy kompleks bêdzie sta³ na uboczu!)! Tak w ogóle, to ta estakada to porz¹dny kawa³ drogi, bo bêdzie niewiele krótsza (a mo¿e nawet nie bêdzie krótsza :? ) od tej nowej estakady na G¹dowie. Przy okazji tego ³¹cznika od¿yje w mediach temat centrum Plaza i ich dok³adnych planów dotycz¹cych tego kompleksu (mieli tam problemy z mieszkañcami o ile dobrze pamiêtam - buntowali siê przeciwko l¹dowisku dla helikopterów na dachu kompleksu).
 
1 - 20 of 5298 Posts
Top