SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 1 of 1 Posts

· Decomposed User
Joined
·
6,602 Posts
Jasne, że fajny. Architektura w porządku, zagospodarowanie przestrzeni też, ale jednak to pewnego poziomu nie przeskakuje - bo atuty zamykają się w stwierdzeniu, że jest to estetyczne i dobrze wykonane, nic więcej. Dlatego daję 7.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top