SkyscraperCity Forum banner

?

[Wysoka] Zespół Szkolno-Przedszkolny

4255 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  Bercik_Myslowice
Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego w Wysokiej (k. Wrocławia)
ul. Chabrowa 99, 52-200 Wysoka

Klient: Gmina Miasto Kobierzyce
Generalny Wykonawca: Dorbud SA
Architekt: Metropolis - Biuro Architektoniczne
Architekt prowadzący: Remigiusz Smolik, Monika Robaszko, Małgorzata Grudzińska
Rok realizacji: 2016

Autor zdjęć: Piotr Krajewski
Więcej zdjęć: https://pkrajewski.pl/wroclaw-wysoka-zespol-szkolno-przedszkolny/

Opis projektu:
Ideą projektu było stworzenie zespołu zabudowy dostosowanej do potrzeb, skali i wyobraźni dzieci i młodzieży. W tym celu cała kubatura podzielona została na kilka jedno- i dwu-kondygnacyjnych prostopadłościanów, nawiązujących do gabarytów istniejących budynków mieszkalnych od strony zachodniej. Prostopadłościany różnią się od siebie materiałem elewacji i kolorystyką ale połączone są ze sobą bezpośrednio lub poprzez szklane łącznik. Część przedszkolna została zaprojektowana jako zestawienie prostopadłościanów na tle silnie zaakcentowanej ściany w łagodnym pastelowym kolorze. Takie rozwiązanie ma budzić skojarzenia z pudełkami lub szafkami, w których dzieci trzymają zabawki i podręczniki szkolne. Elementami wspólnymi tej zabudowy jest skala, proporcje, podziały okien itp. Zaprojektowany kompleks tworzy obudowę dla wewnętrznego dziedzińca, na którym znajduje się plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. Taki układ daje również ochronę przed hałasem dla sąsiedniej zabudowy mieszkalnej. W obiekcie podstawową grupą pomieszczeń, stanowią sale dydaktyczne. Założono, że dzieci w szkole podzielone będą na grupy klas I-III i IV-VI. Sale dla obu tych grup zaprojektowano na różnych piętrach. Uzupełnieniem sal dydaktycznych jest zespól sportowy, z halą sportową o wymiarach 24m x 35m, wysokości 8,50m, mniejsza salą gimnastyczną oraz węzłem szatniowo-sanitarnym. Na piętrze, poza gabinetami znajduje się również centrum multimedialne oraz biblioteka i czytelnia, a także pomieszczenia administracyjne. W tej części obiektu znajduje się także aula na 130 miejsc siedzące wraz z zapleczem, gabinety lekarskie, szatnie i sklepik szkolny. Na styku szkoły z przedszkolem znajduje się stołówka z profesjonalnym zapleczem kuchennym. W żłobku poza pomieszczeniami do nauki i zabawy, zapewniono odrębne sypialnie przeznaczone do leżakowania dzieci w ciągu dnia. Łączną stała ilość osób przebywających w budynku szacuje się na ok.725 osób.
1 - 1 of 1 Posts
Budynek mocno przeciętny, na jeszcze bardziej przeciętnych, urbanistycznie zgwałconych polach. 5,5
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top