SkyscraperCity Forum banner

Wysokie budowle w "Polsce B"

4507 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  azs1971
Liczą się województwa:warmińsko-mazurskie,lubelskie,świętokrzyskie,podlaskie i podkarpackie. Nie ma żadnych przedziałów,liczą się wszystkie miejscowości. Wpisujcie nazwy ,miejscowość i wysokość. Ewentualnie dajcie foty. Kategorie:A)budynki
B)maszty,wieże,mosty,kominy,słupy,wiatraki,kościoły itp.
MINIMUM ABSOLUTNE 20M,ale czym więcej tym lepiej.
1 - 2 of 2 Posts
Biała Podlaska 2 budynki 6 piętrowe .
  • Like
Reactions: 1
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top