SkyscraperCity Forum banner

Wysokie obiekty w Czechach

5206 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  Obelixx
Cześć! Jestem z Polski,lecz mam nadzieję,że zrozumiecie. Jakie w Czechach są wysokie konstrukcje? Ile mają wysokości? Ile ich jest? Wypiszcie jak najwięcej. Kategorie:a)budynki
b)kościoły
c)inne
Oprócz tego,napiszcie,gdzie są.
1 - 3 of 3 Posts
Tallest structures in Czech are the two masts of RKS Liblice 2 ( 355 metres) and Krasov TV mast ( 347 metres).
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top