SkyscraperCity Forum banner

Oddaj strzał w... ;)

Wystrzałowa wieża

856 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  Awik
1 - 1 of 1 Posts
Fajne - ale księżyc strasznie rozprasza moją uwagę :nuts:

Cóż to za okoliczność że takie fajerwerki?;-)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top