SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 8 of 8 Posts

·
user
Joined
·
31,352 Posts
W prawym dolnym rogu jest ludzik? ...rozprasza
A tak w ogóle to bardzo mi się zdjęcie podoba. Po trosze wygląda jak sklejka z trzech planów, przyjemnie się ogląda :)
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top